Top
नमाजगाह
नमाजगाह
person_ic
नामो
नमाजगाह,
फोंडा, गोवा- ४०३४०१
timing
timings
Mon-Sun : 05:00 AM - 10:00 AM
01:00 PM - 02:00 PM
04:30 PM - 08:30 PM

ही मशिद फोंडे तालुक्यांत शाराच्या पयस अश्या सोबीत वाठारांत वसल्या आनी साफा मशिदीकडल्यान सुमार दोन ते तीन किलोमीटर अंतराचेर आसा.

हो वाठार सैमीक संपत्तीन समृध्द असो वाठार आसा आनी हांगाच्यान बार्जींनी मीन भरूंन ह्यो बार्जी न्हंय मार्गान वास्कोच्या दिकेन वतना दिश्टी पडटात. उंचयाचेर सकयल पळयल्यान दिवचल शार पातळील्ले दिसता आनी पयस शिवालीक दोंगर आनी ताच्या दाव्या आनी फांटल्यान वटेन आशिल्लो खण वाठार दिसता.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

उजवे वटेन दोंगुल्लेच्या कडेन एक ल्हान वास्तु उबी आशिल्ली दिसता. हीच ती नमाजगाह मशिद, मुस्लीम इतिहासाचे गोंयात उरील्ल्या कांय अवशेशांमदीं आसपावील्ली एक वास्तु जी राजपुत्र अकबरान संभाजीच्या मुखेलपणाखाला मराठ्यां बरोबर पोर्तुगीजांच्या आड 1683 वर्सां लढील्ल्या युध्दाची याद म्हणून बांदिल्ली.

आपल्या बापायच्या आड राजपुत्र अकबरान बंड केले उपरांत ही अशक्य अशी युती साध्य जाल्ली. दिवचल शाराच्या उंचायेर एका सुपूल्ल्या दोंगुल्लेचेर आशिल्ली ही मशिद आपल्या असाधाराण आकार आनी सुंदर रुपरेखेखातीर फामाद आसा.
[/read]