Top
दुदसागर धबधबो

About

भव्य दुदसागर धबधबो पश्चिम घाटाच्या उंचायेर आसा आनी तो खास करून पावसाळ्यांत जेन्ना ताचो प्रावाह घसघशीत आसता तेन्ना सामको मनभुलोवणी आसता. पयससावन पळयल्यार दोंगरावेल्यान दुद पडटा अशे दिसता. हो दोळे दिपकावणी आनी मनभुलोवणी धबधबो सांगे म्हालांत आसा.600 मीटर उंच आशिल्लो हो धबधबो गोंय – कर्नाटक शीमेर आसा आनी दर्यादेग वाठारांतल्यान येवपी कितल्याशाच भोंवणेकारांक पश्चिम घाटांवटेन आकर्शीत करता. डेक्कन पठार पार केल्या उपरांत, मांडवी न्हंयेचो उदकाचो प्रवाह उदकाचो घसघसो तयार करता आनी ताचे तीन फांटे जाता आनी ते हिरवेचार दोंगुल्लेवेल्यान पडटा.दुदसागर हे कोंकणी नांवाचो अनुवाद केल्यार ताचो अर्थ दुदाचो दर्या जाता आनी तो धबधब्याच्या सकयल निर्माण करपी दुदाच्या घसघश्यातल्यान तयार जाला. दुदसागर हिरवेचार वातावरणात आसा आनी ताचो आनंद चलत वा रेल्वेतल्यान घेवं येता.गोंयच्या चडशा सुवाता वरी दुदसागर धबधब्याच्या नांवाक आख्यायिका आसा. ती आख्यायिका अशी आसा. पश्चिम घाटांत एक शक्तीशाली आनी गिरेस्त राजा आसलो. दोंगरार आशिल्ल्या ताच्या गिरेस्त राजवड्या भोंवतणी उद्यान आशिल्ले आनी तातूंत हरण आसले.

राजाची सुंदर धुव आसली, आनी तिका गरमेत राज्याच्या राजवड्याच्या देगेर आशिल्ल्या सोबीत तळ्यांत न्हांवपाक आवडटाले. न्हाल्या उपरांत भांगराच्या आयदनात साखरेचे दुद पिवपाची तिका सवय आसली.एक दीस ती दुद पिताली तेन्ना एक सुंदर राजपुत झाडांनी रावन तिका तोखेता ते तिणे पळयले. न्हांवपाच्या अवस्थेंत आशिल्ले राजपुत्रीन स्वताचेर दुद वोतले आनी एक वावराडी तिका कपडे दिवपाखातीर धांवली.आनी अशे तरेन ही आख्यायिका तयार जाली. घाटांचे राजपुत्रीक आर्गां म्हूण साखरेचे दुद दोंगरावेल्यान वोतता आनी अजुनूय वोतत आसा. दुदसागर (दुदाचो सागर) आतां मेरेन वोतत आसा आनी गोंय राज्यांतल्या फामाद पर्यटन थळामदल्या एका पर्यटन थळावटेन भोंवणेकारांक आकर्शींत करता.कितलेशेच खासजी ऑपरेटर धबधब्याखातीर खासा भोंवणी दिता तशेंच जीटीडीसी चे (गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ) टूर ऑपरेटरय हेर पर्यटन सुवातांसयत दुदसागर धबधब्याचेर व्हरतात.ह्या धबधब्याकडेन वास्को वा मडगांवसावन रेल्वे धरून वचूंक मेळटा. कुळे, मोल्या लागसार भगवान महावीर अभयारण्यात रेल्वे स्थानक आसा आनी धबधब्याकडेन प्रवाश्यांक व्हरपाखातीर रेल्वे रावता. दोन रेलगाडयो दुदसागर स्थानकाकडेन रावतात आनी सकाळी रेल्वे धरून धबधब्याचेर जाय तितलो वेळ पासार करून उपरांत दनपरां रेल्वे धरून परत येवंक मेळटा.धबधब्या लागसारसावन वास्को ते लोंडा रेल्वे रूळ आसा आनी रेल्वेतल्यान धबधब्याचो बरेतरेन आनंद घेवंक मेळटा. जानेवारी ते मे म्हयन्यामेरेन धबधब्याक भेट दिवं येता. कारण ह्या काळांत न्हंयचे उदक सुकता आनी जीपी धबधब्याच्या तळामेरेन वचूंक शकता.हायकाक वचपी आनी ट्रॅकींग करप्यामदी फामाद आशिल्ल्या ह्या सुवातीचेर जीपीतल्यान वचूंक मेळटा. पूण ताचे खातीर पणजे जुंता हावजांत आशिल्ल्या राना खात्याची मान्यताय घेवची पडटा.