Top

थ्री किंगस हॅरिटेज विलेज

थ्री किंगस हॅरिटेज विलेज
थ्री किंगस हॅरिटेज विलेज
person_ic
नामो
जुझे मारिया फुर्तादो,
मोबायल क्रमांक : +91 9850452627,
ईमेल नामो : info@greengoafoundation.com,
वॅबसायट : www.threekingsheritage.com
timing
timings
भेट दिवपाची वेळ : दर सोमार वा मंगळार सकाळी 9.30 ते सांजे 4.30 वरां मजगती.

दक्षीण गोंयातल्या कांसावले गांवात सोबीत अश्या तीन रायांच्या दोंगुल्लेच्या पायांकडेन हे संग्रहालय आसा. पुराय देशभर आपल्या सैमीक गिरेस्तकाय, म्होवांळ लोक आनी विशीश्ट संस्कृतायेखातीर नामना मेळयल्ल्या गोंय राज्या संबद्दची जाण वाडोवपाक थ्री किंगस हॅरिटेज विलेज लोकांक एक संद दिता.