Top

तांबडी सुर्ला देवूळ

तांबडी सुर्ला देवूळ

गोंयातले सगळ्यांत पोन्नें देवूळ तांबडी सुर्ला ह्या जाग्याचेर वसला जे राजधानी पणजी शाराकडल्यान 65 किलोमीटर अंतराचेर जाल्यार मोले पोस्ट काडून शिमेकडल्यान 12 किलोमिटर अंतराचेर वसलां. तांबडी सुर्ला हो जागो रान वाठारांत वसला आनी सत्तरी तालुक्यातल्या वाळपय ह्या मुखेल शाराकडल्यान तो 22 किलोमीटर अंतराचेर आसा.जैन पध्दतीचे वास्तुशास्त्र आशिल्ले हे देवूळ बाराव्या शेंकड्यात बांदला. ह्या देवळाच्या बांदकामा संबद्दान कांय मजेशीर मुद्दे आसात ज्याका लागून ह्या देवळाच्या मूळ उत्पत्ती संबद्दान कांय वाद निर्माण जाल्यात. ह्या देवळा कडेन वचपाक धड रस्तो ना आनी मुखेल वसती पासून हे देवूळ बरेंच पयस आसा. गोंयातल्या हेर सर्वसादाराण देवळां कडेन तुलना केली जाल्यार ह्या देवळाचो आकार बरोच ल्हान आसा. आनी निमणे म्हळ्यार ह्या देवळाचो वयलो भाग केन्ना पुराय केलोच ना.

हे ल्हान , आकर्शक तरेन कोरांतील्ले आनी काळ्या खडपांत समान तरेन तयार केल्ले हे देवूळ शिव देवाच्या भक्तीक अर्पण केला आनी शेजारच्या कर्नाटक राज्यातल्या आयहोले देवळा कडेन साम्य बाळगिता. ह्या देवळार मुस्लीम राजवटींची घुरी वा पोर्तुगीज राजवटींचो शेक बादूंक ना आनी ते खातीर हे देवूळ आसा तश्शे आसा कारण हे देवूळ पश्चिम घाटांच्या पायाकडेन आशिल्ल्या घनदाट रानांच्या खोल जाग्याचेर वसला आनी ह्या पांचव्याचार झाडा झुडपांनी ते ल्हिपुन गेला.हे देवूळ अनमोड घाटाच्या पायाकडेन वसला जो गोंयाक कर्नाटक राज्याकडेन जोडटा. कदंब-यादव वास्तुशास्त्राचो काळ्या खडपांत आशिल्लो हो एकूच नमुनो गोंयात राखून उरला अशे मानतात.कदंब राजवटीन गोंयाचेर धाव्या आनी चौदाव्या शेंकड्या मजगतीं राज्य केले आनी त्या वेळार हे देवूळ कसल्याय वातावारपणाक तोंड दिवपी गोबऱ्या-काळ्या खडपा पासून तयार केले जे फातर तांणी दक्कन पठारा कडल्यान दोंगराच्या पलतडी हाडले आनी कुशळ कारागिरांनी सिती पध्दतीन हे देवूळ कोरांतले.

Tह्या कुशळ कारागिरांनी कोरांतील्ले देखावे देवळाच्या भितर तशेंच कुशीकच्या वण्टींचेर दिसतात. हे देवूळ पुर्वेकडेन आसा ज्याका लागून सुर्याची उगवती किरणां फांतोडेर देवाच्या मुखामळार पडटात. भितर एक ल्हान मंडप आसा आनी गर्भकुडीवयर अपुर्ण स्थितींत तीन स्थरांचो मनोरो आसा जो एकायदी आदल्या तेंपार मोडून उडयल्ल्याचीय शक्यता आसा.देवळाच्या कुशीक शिव देव, विष्णु देव आनी ब्रम्ह देवांच्यो आकृती तांच्या पत्नीसयत कोरांतील्ल्यो आसात. अजापाचे म्हळ्यार मंडपाच्या वयले छप्पर गोबरा रंगाच्या देंवती आशिल्ल्या लादयेन धाकलां.

देवळाच्या लागीच सुर्ला न्हय व्हांवता आनी थंय आशिल्ली फांतरांची सोपणां देवन थंय वचूं येता. मंडपाच्या मदी एक तकली नाशिल्लो नंदी आसा (शिव देवाचे वाहन) आनी ताच्या भोंवतणी चार समान खांब आसात. ह्या एका खांबाच्या मुळांत कदंब राजवटीचे चिन्न आशिल्ले घोड्याक आपल्या पाया मुळां माड्डुवपी हतयाचे चित्र दाखयलां.गर्भकुडींत शिव देवाचे प्रतीक आशिल्ले लिंग एका उंच फांतराचेर दवरला आनी अंदूक प्रकाश आशील्ल्या ह्या गर्भकुडींत एक व्हड नागराज सदाकाळ वसता अशे थळावी आख्यायिका सांगता.लागीच्या गांवांनी रावपी थळावे लोक महाशिवरात्रीचो उत्सव ह्या देवळांत व्हडा उमेदीन मनयतात.