Top

तणशिकार स्पायस फार्म

तणशिकार स्पायस फार्म
तणशिकार स्पायस फार्म

About

हे फार्म सांगे हांगा नेत्रावळी गांवात आसा आनी ते मडगांवच्यान 50 जाल्यार पाळोळे दर्यादेगे कडल्यान 32 किलोमीटर अंतराचेर शांत आनी गजबज नाशिल्ल्या वाठारांत आसा.

तणशिकार घराबो फांटली दोन पिळग्यो सेंद्रीक शेती करता. गोंय सरकाराकडल्यान ह्या फार्माक पुरस्कारय लाभला. ह्या फार्मात वॅनीलाची शेती जाता. हांगा तरेकवार सेंद्रीत मसाले तुमी विकते घेवंक शकतात. हांगा शेतीच्या कोयराचो वापर सारे म्हणून जाता. जंगलातल्यान चलत गेल्यार तुमी धबधब्याकडेन पावतात. तरेकवार पक्ष्यांच्यो जाती तशेंच फुलपाखरां हांगा पळोवंक मेळटात. साहसी खेळय तुमी हांगा पयली बुकींग केले जाल्यार करूंक मेळटात.