Top

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य
डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य

मांडवी न्हयंच्या कुशीक शोराव बेटाच्या पश्चिमी तोंकाचेर मानशेच्या रोपांमदीं ल्हिपलां हो पक्षी पळोवप्यांखातीर नजराणो आशिल्लो वाठार ज्याका सार्थ अशें भारताचे नामनेचे पक्षी विज्ञानीकाचे नांव दिला.गोंयातले हे एकमेव पक्षी अभयारण्य जे 1.8 चौखण मीटर क्षेत्रांत वसला. हांगा तरेकवार थळावे तशेंच स्थलांतरीय पक्षी पळोवंक मेळटात.पणजेच्यान रिबंदर फेरये कडेन वचपाक बस वा टॅक्सी घेवची पडटा आनी ते उपरांत फेरी घेवन मांडवी न्हयच्या दुसऱ्या देगेर शोरांव बेटाचेर वच्चें पडटा. शोरांव फेरी धक्या कडल्यान हे अभयारण्य चलपाच्या अंतराचेर आसा.
पुराय वर्स उक्ते आशिल्ल्या ह्या अभयारण्याक भेट दितले जाल्यार मुखेल वन्यजीव संरक्षक, रान खातें, जुंता हावस, पणजी हांकां संपर्क सादून तांचे कडल्यान परवानगी घेवची पडटा. तरेकवार समुद्री पक्ष्यां वांगडाट हांगा उडपी कोले, लांडगे तशेंच मानगी दिसू येतात.ह्या वाठारांत मानशेची झाडां आसात. मानशेची झाडां ही उत्पादनांत सगळ्यांत मुखार आसात हे आमी जाणा. ती तरेकवार नुस्तीं आनी किड्यां सारकेल्ल्या जिवांक पोशण दितात जी खाद्य शृंखलेत निमणी आसात.

 

मानशेची झाडां ही वनस्पत ल्हान एकोड्या भागांनी मांडवी न्हंयेच्या देगेर आनी म्हापशेच्या न्हंयेदेगेर आनी तशेंच कुंभारजुवें कॅनालाकडेन सापडटात.ह्या अभयारण्या लागसार जायते उदकाचे स्त्रोत आसात. ते खातीर बोटींतल्यान प्रवास करतले जाल्यार भरते वेळार प्रवास करप शक्य जायना. मात सुकते वेळार ल्हान व्हड्यांतल्यान लेगीत प्रवास करूं येता.पक्ष्यांक बरे तरेन पळोवंक मेळचे म्हणून अभयारण्यांत पळोवणी टॉवर बांदला. जायत्या थळाव्या पक्ष्यां बरोबर हांगा कुट आनी पिनटेल सारकेल्ले शियाळी पक्षीय भेट दितात.रान खात्याचो वन्यजीव विभाग उदकाच्या मार्गांतल्यान खास सहली सुरू करपाक सोदता. 8 ते 9 जाणांचो गट एकावेळार वचूं येता.मात ह्या संबदची पुराय रुपरेशा अजूनय थारूंक नात. संदर्भ सामुग्री आनी गरजेची म्हायती रान कार्यालय, कांपाल, पणजी हांगा मेळोव येता.