Top

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य
डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य
person_ic
नामो
डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य
चोराव, गोवा

मांडवी न्हयंच्या कुशीक शोराव बेटाच्या पश्चिमी तोंकाचेर मानशेच्या रोपांमदीं ल्हिपलां हो पक्षी पळोवप्यांखातीर नजराणो आशिल्लो वाठार ज्याका सार्थ अशें भारताचे नामनेचे पक्षी विज्ञानीकाचे नांव दिला.

गोंयातले हे एकमेव पक्षी अभयारण्य जे 1.8 चौखण मीटर क्षेत्रांत वसला. हांगा तरेकवार थळावे तशेंच स्थलांतरीय पक्षी पळोवंक मेळटात.

पणजेच्यान रिबंदर फेरये कडेन वचपाक बस वा टॅक्सी घेवची पडटा आनी ते उपरांत फेरी घेवन मांडवी न्हयच्या दुसऱ्या देगेर शोरांव बेटाचेर वच्चें पडटा. शोरांव फेरी धक्या कडल्यान हे अभयारण्य चलपाच्या अंतराचेर आसा.

Read more