Top

जामा मशिद

जामा मशिद

मडगांवच्यान 26 किलोमीटर अंतराचेर सांगे तालुक्यांत आशिल्ली आनी निमण्या शेंकड्यात बांदिल्ली जामा मशिद 1959 वर्सां पुराय तरेन दुरूस्त केली. मशिदीची नवी वास्तु आपल्या अनुरूप प्रमाणीकरणाखातीर आनी आपल्या चारय मिनाऱ्यां सांगातान आपले शिरवंतकांय तशेंच सादेपणाखातीर आकर्शक थारता.