Top

गोवा चित्र वस्तुसंग्रहालयां

गोवा चित्र वस्तुसंग्रहालयां

गोवा चित्रा म्हळ्यार गोंय आनी चित्रा हांचो संगम. ह्या संग्रहालयाचे संस्थापक हांणी तांचे पुर्वज आनी तांच्या जिणेच्या पध्दतीक दिल्ली ही एक आर्गा. हे संग्रहालय एका सेंद्रीत पध्दतीन तयार केल्ल्या मळ्याच्या पार्श्वभुमीचेर स्थापन केला आनी ताच्या वातावरणांत भुतकाळाचो गंध आसा. पारंपारीक शेतकी जिवन प्रणाली आनी पर्यावरण अनुकूल तंत्रज्ञानाबद्दल जागृताय घडोवपी आनी ताका तोंखेवपी हो प्रकल्प. एक संस्था म्हणून एक बरें पर्यावरण, भलायकी आनी चेतना निर्माण करपाच्या नदरेंतल्यान कांय थारावीक ध्येयां घेवन ते वावुरतात.भुरगीं ते जाण्टे मेरेन सगळ्या वयोगटाच्या लोकांक हांगा आनंद घेवंक मेळचो आनी पारंपारीक स्वदेशी तंत्रज्ञानाची म्हायती मेळची ह्या उद्देशान हे संग्रहालय वेगवेगळ्या दृशीटकोंनांतल्यान कार्यावळी राबयता.