Top

खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य

खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य
खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य
person_ic
नामो
खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य,
खोतीगाव, गोवा

जर कोणाकय कितलेशेच टप्पे आशिल्ले रान आनी दुर्मीळ अशी वनस्पत पळोवंक जाय जंय उजवाड क्वचितच जमनिचेर पावता जाल्यार खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य हे तुमच्या खातीर योग्य अशी सुवात आसा. कर्नाटक राज्याच्या शिमेक हे अभयारण्य तेंकता आनी जनावरांच्या हंगामी वेळार शेजारच्यान जायचे गवे रेडे ह्या अभयारण्यांत दाखल जातात. हांगची वनस्पत मोव पानझडिची आसा आनी सदाबहार झाडां आनी वनस्पत हांगा पळोवंक मेळटा.

दक्षीण गोंयातल्या काणकोण तालुक्यांत हे अभयारण्य वसलां. पैंगिण ह्या गांवाकडल्यान दोन किलोमीटर अंतराचेर जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर आशिल्ल्या काणकोणचे मुखेल शार चावडी हाचे कडल्यान 10 किलोमीटर अंतराचेर हे अभयारण्य आसा. हांगा येवप ते खातीर सोंपे आसा.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

रान खात्या खाला चलपी सैम विश्लेशण केंद्र ज्ञानाचे मुखेल भांडार जावन आसा. सद्या, खातें सोरोप नाशिल्ले शिबीर स्थळ, कॅन्हवास तंबू, संदर्भ साहित्य आनी सदिच्छा अशे तरेच्यो प्राथमिक सेवा पुरोवपाक सक्षम आसा. हांगा खऱ्यांनीच थरार अणभवपाक सोदपी लोकांखातीर अंत ना.

तुमी खरेच साहसी आसात जाल्यार रान खातें तुमकां कोट आनी जळारांखातीर जाळी दिवंक शकता. ताचे उपरांत तुमच्या मदीं आनी जंगला मदीं उरतले एक ल्हान अंतर, ना जाल्यार रान खात्याकडेन दोन खाटींच्यो कुडी पैंगिणी दोन किलोमीटर अंतराचेर उपलब्द आसात मात त्यो अभयारण्यापासून मातश्यो पयस आसात. दाट जंगल, सदांच खळखळून व्हांवपी न्हंयो आनी हांगचो निसर्ग रम्य प्रदेश एक विलक्षण देखावो तयार करता.

गोंय-कर्नाटक शिमेचेर आशिल्ली पयसुल्ली आनी संवेदनशील जमीन सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान 1969 वर्सा खोतिगांव वन्यजीव अभयारण्याची स्थापना केली. 86 चौखण मिटर क्षेत्रांत मिश्र पानझडींचे रान आशिल्ले हे अभयारण्य झाड मोग्यांक आकर्शीत करतले मात हांगा वन्यजीव खूब कमी प्रमाणांत दिसतात कारण हांगचे बिबटे आनी वाघांची खूब पयलीच शिकार केल्या जाल्यार हांगची अस्वलां, साळ, बिबटे आनी हेर कांय जनावरां केन्नाय आपले दर्शन दितात.

हांगा भेट दिवपी लोकांक माकडांच्यो दोन तरी जाती, कांय रानदुकर आनी गवे रेडे दिसपाची संभावना आसा. ऑक्टोबर आनी मार्च म्हयन्यांत ह्या अभयारण्याक भेट दिवप योग्य आसा. खोतिगांव हो एक शांत आनी निसर्गरम्य वाठार आनी पाळोळे दर्यावेळे कडल्यान तो 12 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिकेन पडटा. हांगा आशिल्ले ल्हानश्या विश्लेशण केंद्राची वॉर्डन तुमकां झाडाचेर आशिल्ले 25 मिटर पळोवणी टॉवराचेर कशें चडप हे दाखयतले जंय गेले उपरांत तुमकां कांय जनावरां सकाळी तशेंच सांजेच्या वेळार लागीच्या उदका स्त्रोता कडेन उदक पिवंक आयिल्ली दिश्टी पडटलीं.

राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर दक्षीणेवटेन चावडी काडूंन कारवार वचपी खंयचीय बस अभयारण्याच्या गॅटीकडेन दोन किलोमीटर अंतराचेर हमखास थांबता. मात अभयारण्याच्या भीतरल्या वाठारांत वचपाक स्वताची येरादारी गरजेची आसा.

पळोवणी टॉवर वा रान खात्याच्या ल्हान रॅस्ट हावसांत रावपा खातीर लिखीत स्वरुपांत परवानगी गरजेची आसा जी रान उपअधिक्षक, तिसरी माळी, जुंता हावस, पणजी हांचे कडल्यान जाता तितले पयली मेळोवप गरजेचें आसा.
[/read]