Top

खांडेपारच्यो खडपाच्यो गुफा

खांडेपारच्यो खडपाच्यो गुफा
खांडेपारच्यो खडपाच्यो गुफा

ह्यो गुफा 12व्या शतकातल्यो आसात आनी 1970 वर्सा त्यो परत सोदून काडिल्ल्यो. पणजेसावन 36 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या फोंड्या तालुक्यातल्या खांडेपार गांवांत ह्यो गुफा आसात.चार गुफा लागी लागी आसात. पयलीं आनी दुसरी गुफा एकामेकांक तेंकून आसात, तिसरी गुफा एक मीटराच्या अंतराचेर आसा आनी चवथी गुफा ताच्या समोर आसा. चवथी गुफा ध्याना खातीर आनी प्रार्थना खातीर वापरताले आनी लींग धरपा खातीर आसन आसा.