Top
केसरवाल झर
केसरवाल झर
person_ic
नामो
केसरवाल झर,
कुठ्ठाळे, गोवा

केसरवाल झर पणजेसावन 22 किलो मीटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्या वेर्णा पठारालागसार आसा. मडगांव शारावटेन वचपी राष्ट्रीय म्हामार्ग रस्त्याक तेंकूनच ही झर आसा. जुवारी पूल काडल्या उपरांत आनी कुठ्ठाळे गांवां उपरांत रोखडेच ह्या झरीकडेन पावतात.

ह्या सुवातीच्या सरभोंवतणी दाट झाडा वाडल्यात आनी पुर्व आनी दक्षिण वाठारांत दोंगर आसा. दोंगराच्या पुर्वेवटेन उतार काडलो काय झाडांनी गच्च भरिल्ली आनी सुपारीच्या झाडांनी केसरवाल झर आसा.

Read more