Top
केसरवाल झर
केसरवाल झर

केसरवाल झर पणजेसावन 22 किलो मीटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्या वेर्णा पठारालागसार आसा. मडगांव शारावटेन वचपी राष्ट्रीय म्हामार्ग रस्त्याक तेंकूनच ही झर आसा. जुवारी पूल काडल्या उपरांत आनी कुठ्ठाळे गांवां उपरांत रोखडेच ह्या झरीकडेन पावतात.ह्या सुवातीच्या सरभोंवतणी दाट झाडा वाडल्यात आनी पुर्व आनी दक्षिण वाठारांत दोंगर आसा. दोंगराच्या पुर्वेवटेन उतार काडलो काय झाडांनी गच्च भरिल्ली आनी सुपारीच्या झाडांनी केसरवाल झर आसा.रानांत भरिल्ल्या उताराचेर एक कॉलनी सांबाळपी गरूड ह्या भारतीय उतरातल्यान केसर-वाल हे उतर तयार जाला. पयलीं फातरांनी भरिल्ल्या आडव्या तिडव्या वाटीतल्यान झरीकडेन वचचे पडटाले. पूण लोकांक झरीलागसार कसल्याच आडमेळीशिवाय पावंक मेळचे म्हूण 1950त दोंगराच्या सकयल सोपाणा बांदल्यो.ह्या झरीच्या उदकाक वैजकी म्हत्व आसा अशें ह्या झरीर न्हांवपाक येवपी थळाव्या तशेंच हेर लोकांक म्हणणे आसा. दुखापतींचेर वखद म्हूण दर वर्सा लोक ह्या झरीचेर न्हांवपाक वतात.झरीचेर मध्य वर्गीय लोकय न्हातना दिसतात. हे उदक कातीच्या दुयेंसाचेर आनी दोळ्यांचेर वैजकी उपचार करता अशें कांय लोकांचे म्हणणे आसा.पर्यटन खात्यान केसरवाल झरीक पर्यटन थळ म्हूण निश्चित केला. पावसाळ्यांत ही झर आनीक आकर्शीत जाता आनी त्यावेळार ह्या झरीक वचपाक योग्य वेळ आसता. गरमेंत एप्रिल-मे म्हयन्यात झरीचे उदक सुकता आनी ताचो प्रवाह कमी आसता.दोंगरानी आनी झाडांनी गच्च भरिल्लो वाठार केसरवाल आसा आनी ह्या सुवातेक भेट दिवप चुकोवं नाकात.