Top

काब दे राम किल्लो

काब दे राम किल्लो
काब दे राम किल्लो

About

काणकोण म्हालांत आशिल्ल्या ह्या किल्ल्याक रामायणातलो नायक रामाच्या नांवांवेल्यान काब दे राम नांव दवरलां. अयोध्येतल्यान वनवासाक अज्ञातवासांत आसतना राम ताची घरकान्न सीनेवांगडा हांगा राविल्लो. हे सुवातीर पुर्तुगेज येवचे पयलीं किललेशेच शेकड्या आदीसावन किल्लो उबारिल्लो. 1763 वर्सा पुर्तुगेजांनी थंय येवन थळाव्या हिंदु राजाकडल्यान हो किल्लो जिखलो.उपरांत रोखडेच पुर्तुगेजांनी थंय आपलो गड उबारलो, पूण सध्या ताची वायट परिस्थिती जाल्या. आतां थंय कोसळिल्ल्या घरांचे फातर आनी अवशेश उरल्यात. पुर्तुगेजांनी वापरिल्ले कळमेल्ले तोफ थंय उरल्ल्यात. 1955 वर्सा मेरेन हो किल्लो बंदखण म्हूण वापरताले, आतां थंय आशिल्ली एकूच इमारत म्हळ्यार सरकारी निरिक्षण चौकी उरल्या. हे चौकीचेर दर्याविज्ञान शास्त्र संस्थेचे कांय विज्ञानीक केन्नाय रावपाक येतात.

मडगांवच्या दक्षिणेकडेन वतना चिंचोणे हांगसरसावन कारवार म्हामार्गावेल्यान भितर सरिल्ल्या साद्या रस्त्यावेल्यान येवपी रस्तो दर्यादेगेर आशिल्ल्या ह्या दोंगराच्या कडेर पावता. लांब नी मोडणाच्या ह्या रस्त्याच्या अखेरेक काब दे राम किल्लो मेळटा. काब दे रामचे हें सुवातेर पुर्तुगेज पावचे पयलीं कितलीशीच वर्सा हो किल्लो काणकोणात फामाद आनी अभिमानान उबो आशिल्लो. हे सुवातेर आशिल्लो किल्लो कितलीशीच वर्सा वेगवेगळ्या राजांच्या ताब्यांत आशिल्लो, आनी 1973 वर्सा सोंदाच्या राजाकडल्यान पुर्तुगेजांनी हो किल्लो मेळयलो. उपरांत तांणी किल्ल्याचे पुनर्निमाण केले. पूण आतां थंय उरलां कितें तर फक्त कळमेल्ले पुर्तुगेजांचे तोफ. पुर्तुगेजांनी हो किल्लो परतून बांदलो ते उपरांत थंय व्हडली अशी घडणूक घडूंक ना पूण कांय काळाखातीर ब्रिटीश सैनिकांनी ताचेर ताबो मेळयल्लो.ह्या किल्ल्याचेर आता पळोवपाक फक्त दुरिग, मुखेल दार आनी वणतीभितर ल्हान इगर्ज आसा. हे इगर्जेचो आजय प्रार्थनेखातीर उपेग करतात आनी किल्ल्याच्या कोसळिल्ल्या अवशेश आनी काळ्या फातरांमदी ही धवी इगर्ज उठून दिसता.

किल्ल्याच्या अस्तंत दिशेन दर्याक तेंकूनच खोल टेकडी आसा. थंयसावन उत्तर आनी दक्षिण हे दोनूय दिशेंत सोबीत दृश्य दिसता. केन्नाय रानांतली फळां खावपाक झाडावेल्यान उडयो मापी माकड आनी उडपी दर्यावेली गरूडा आनी घारा सोडल्यार ह्या दोंगुल्लेचेर जीवसृश्टी नाशिल्ल्यातच जमा. कोणूय किल्ल्याचेर वतलो जाल्यार स्वताची गाडी वा येरादारीचे सादन व्हरचें पडटा.


This site is registered on wpml.org as a development site.