Top

काबो राज निवास (राज भवन)

काबो राज निवास (राज भवन)
काबो राज निवास (राज भवन)

About

काबो किल्लो पणजेसावन 9 किलो मीटर अंतराचेर दोनापावला वाठारांत आरबी दर्याच्या तोकार आसा. 1540 वर्सा पुर्तुगेजांनी हो किल्लो गोंय बंदराच्या प्रवेशाचेर नदर दवरपाखातीर बांदिल्लो.1540 वर्सा पुर्तुगेजांनी ह्या वाठारांत किल्लो बांदपाचे थारायले आनी संरक्षण रणनितीचो भाग आशिल्ली इगर्ज हांगा बांदली. उपरांत तांणी किल्लो बांदलो आनी इगर्जेक कॉन्वॅन्ट केली.ह्या किल्ल्यातले तोफ केन्नाच रागांत वापरूंक नाशिल्ल्यान 1650 वर्सासावन इमारतीचो वापर आर्चबिशपाक तात्पुरतो राबितो घर म्हूण वापरताले. 1798 वर्सा ब्रिटीशांनी ताचेर ताबो मेळयलो आनी थंय रावताले आनी ल्हान विसव आसुनूय 1813 मेरेन ते थंय रावले. पुर्तुगेज काळांत सुरवातेक फ्रांसिस्कन कॉन्वॅन्ट किल्ल्याक जोडिल्ली आसली. आजकाल पोन्न्या किलल्याचे कायच सारके उरना.पूण तुमी ब्रिटीशांनी बांदिल्ली ल्हान लश्करी सिमेट्रीचे अवशेश पळोवंक शकतात. ही सिमेट्री फ्रँच गोंयांत हल्लो करूंक सोदताले तेन्ना तांकां हरोवंक बांदिल्ली. उपरांत तो काबो राजवडो जालो आनी सध्या तो गोंयच्या राज्यपालाचे अधिकृत निवासस्थान म्हळ्यार राजभवन आसा.