Top
एब्बीस
एब्बीस
person_ic
नामो
एब्बीस मत्स्यालय,
नागोवा, गोवा

सावय वेरेंच्या लागींच मळबाक तेंकपी दोंगरा मदीं आनी सुंदर अश्या वातावरणांत अबीस्स वसला. ह्या थळाचेर हजारांनी वखदी वनस्पती आसा आनी हांगा शेती सेंद्रीय पध्दतीन जाता.