Top

आग्वाद किल्लो

आग्वाद किल्लो
आग्वाद किल्लो
person_ic
नामो
आग्वाद किल्लो,
कांदोलि, गोवा

गोंयांतलो सगळ्या व्हडलो आनी बरे तरेन सांबाळून दवरिल्लो पुर्तुगेजाचे सुरक्षीत ठिकाणामदलो एक किल्लो आसा. तो 1609-12 ह्या काळांत बांदिल्लो. मांडवी न्हंय वचपाचेर नियंत्रण हाडपाक आनी पोन्ने गोंयाक दुस्मानांच्या हल्ल्यापसून सुरक्षीत दवरपाखातीर तो बांदिल्लो.

निसर्गीक उदकाची झर – जाचे वेल्यान किल्ल्याक नांव पडलें – थंय येवपी बोटींक किल्ल्याभितर उदका पुरवण करताली. शस्त्रांनी भरिल्ल्या ह्या किल्ल्याचे संरक्षण दोनशे तोफ आनी खंदक करताले आनी भितर वचपाक अजुनूय ते हुंपचे पडटा.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

मांडवी न्हंयेच्या तोंडाचेर रणनीतिक सुवातेर हो किल्लो 1612 वर्सा बांदिल्लो. तो डच आनी मराठांच्या हल्ल्यापसून सुरक्षीत रावपाखातीर बांदिल्लो. ह्या किल्ल्याची वणत 5 मीटर उंच आनी 1.3 मीटर लांब आसा. अजापाची गजाल म्हणल्यार 450 वर्साच्या पुर्तुगेज राजवटींत ह्या किल्ल्याचेर खंयच्याच हल्लेखोरांनी राज्य करूंक ना.

किल्ल्याच्या वाठारांत एक व्हड बांय आनी कितल्योशोच झरो आसल्यो आनी थंय येवपी बोटींतल्या लोकांक ताचे उदक पिवपाक मेळटाले. पुर्तुगेजांत आग्वा म्हळ्यार उदक, ताका लागून ताचे नांव आग्वादा पडले म्हळ्यार उदक साठोवन उरपी सुवात.

किल्ल्या भितर मदी 10 दशलक्ष लिटर उदक साठोवन दवरपाखातीर एक उदकाची टांकी आसा. ह्या किल्ल्याची आनीक एक खाशेली गजाल म्हणल्यार थंय एक चार माळ्यांचो पुर्तुगेज काळांतलो लायटहावज आसा. 1864 वर्सा तो बांदिल्लो आनी आशियातलो सगळ्यांत पोन्नो असो तो आसा.

13 मीटर उंच लायटहावज हो ह्या किल्ल्याचो मुखेल भाग आसा. 1864 वर्सा हो लायटहावज बांदिल्लो आनी सुरवातेक तो तेलाचो दिवो वापरतालो. उपरांत 1976 वर्सा ताचो दर्जो वाडयलो आनी ताका आर्विल्लो केलो.

ह्या लायटहावजांत पोन्ने गोंयच्या सेंट ऑगस्टस मॉनॅस्ट्रीतल्याच्या अवशेशातल्यान मेळयल्ली एक घाट आसली. पूण आतां ती घाट पणजेच्या अवर लेडी ऑफ इम्यॅक्युलेट कन्सॅप्शन इगर्जेत दवरल्ल्या.

हो पुराय किल्लो आसा तस्सो ना पूण बरो आशिल्ल्या भागाचे बंदखणीत रूपांतर केला. गोंयांतली ती एक व्हड बंदखण थारल्या.

किल्ल्याकडेन वतना खलाश्यांचो सांत सेंट लॉरंसाची इगर्ज मेळटा. दुस्मांक लागीसावन फारपेट करपापासत आडावंक किल्ल्याच्या भायल्या वटेन पुर्तुगेज इगर्ज बांदताले.
[/read]