Top

आग्वाद किल्लो

आग्वाद किल्लो
आग्वाद किल्लो
person_ic
नामो
आग्वाद किल्लो,
कांदोलि, गोवा

गोंयांतलो सगळ्या व्हडलो आनी बरे तरेन सांबाळून दवरिल्लो पुर्तुगेजाचे सुरक्षीत ठिकाणामदलो एक किल्लो आसा. तो 1609-12 ह्या काळांत बांदिल्लो. मांडवी न्हंय वचपाचेर नियंत्रण हाडपाक आनी पोन्ने गोंयाक दुस्मानांच्या हल्ल्यापसून सुरक्षीत दवरपाखातीर तो बांदिल्लो.

निसर्गीक उदकाची झर – जाचे वेल्यान किल्ल्याक नांव पडलें – थंय येवपी बोटींक किल्ल्याभितर उदका पुरवण करताली. शस्त्रांनी भरिल्ल्या ह्या किल्ल्याचे संरक्षण दोनशे तोफ आनी खंदक करताले आनी भितर वचपाक अजुनूय ते हुंपचे पडटा.

Read more