Top


सदचे उप्रासपी प्रस्न

गोंय सरकारचें अधिकृत पोर्टल नेमके कितें?

गोवा ऑनलायन हे गोंय सरकार आपल्या घटक खात्यावरवीं दिवपी सगळ्या जी2बी आनी जी2सी वेव्हारांखातीर एकमेव केंद्रबिंदु आसचे म्हूण घडयला. ऑनलायन पोर्टल गोंय सरकार आनी ताचे घटक खातीं नागरीकांक, वेवसायीकांक आनी हेर इत्सूक वापरप्यांक (देखीक पर्यटक आनी भांडवलदार) करपी कार्य आनी सेवेसंदर्भात सध्याची, पुराय आनी सारकी म्हायती ऑनलायन पळोवंक मेळटा.

गोवा ऑनलायन हे गोंय सरकार आपल्या घटक खात्यावरवीं दिवपी सगळ्या जी2बी आनी जी2सी वेव्हारांखातीर एकमेव केंद्रबिंदु आसचे म्हूण घडयला. गोंय सरकार आनी ताचे घटक खातीं नागरीकांक आनी वेवसायीकांक म्हायती ऑनलायन पळोवंक मेळची हो पोर्टलाचो हेत आसा. राज्यांतले नागरीकांक, वेवसायिकांक सरकारान दिल्ल्या तांच्या हक्कांविशी, फायदे आनी येवजण्यांविशी, हे फायदे आनी येवजण्यो घेवपाक लागपी आवश्यक गजालीविशी आनी हेर म्हायती पोर्टल दिता.

खंयच्यो वेगवेगळ्यो सेवा दितात?

सध्या दिल्ल्यो सेवा अशो आसात-

1. घर कर एकठांय करप
2. लीज भाडे एकठांय करप
3. सुचना फलक कर एकठांय करप
4. घर आनी वीज कर एकठांय करप
5. वेव्हार परवानो नुतनीकरण शुल्प एकठांय करप
6. एक चवदाचो उतरां जारी करप (फक्त संदर्भाखातीर, खरी सेवा नागरीक सेवा केंद्रावरवीं मेळटली)
7. ड आनी ब फोर्माची प्रत जारी करप (फक्त संदर्भाखातीर, खरी सेवा नागरीक सेवा केंद्रावरवीं मेळटली)

ह्यो सेवा हांव कश्यो घेवं शकता?

ह्यो सेवा घेवपाखातीर कृपा करून सगळ्यांत पयली पोर्टलाकडेन नोंद जायात. नोंद जाले उपरांत, तुमकां लॉग इन आयडी आनी पासवर्ड मेळटलो. तुमी लॉग इन केले उपरांत खाते निवडात आनी तुमकां जाय ती सेवा निवडात.

उपलब्द आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो रकम फारीक करपाच्यो पध्दती खंयच्यो?

हो पोर्टल वापरप्यांक रकम फारीक करपाक तीन पर्याय दिता, ते म्हळ्यार- क्रॅडीट कार्ड, डॅबिट कार्ड आनी थेट डॅबिट (इंटरनॅट बँकींग). सध्या आमी क्रॅडीट कार्ड पर्याय घेतला. आमी हेर दोन पर्यायांचेर विचार करता.

रकम फारीक करूंक हांव खंयचे कार्ड वापरूंक शकता?

हो पोर्टल विजा आनी मास्टर कार्ड दोगाय वरवीं रकम फारीक करपाचो पर्याय दिता.

हांव म्हजे आदले वेव्हार कशें पळोवंक शकता?

हय, तुमी तुमचें आदले सगळें वेव्हार पळोवंक शकतात. हे खातीर तुमकां तुमच्या लॉग इन आयडी आनी पासवर्डा वरवीं लॉग इन करचें पडटले आनी ताचे उपरांत उक्ते जावपी पानाचेर वेव्हार दाखय ह्या लिंकाचेर क्लिक करचें पडटले.

हांव दुसऱ्या व्यक्तीच्या नांवार प्रमाणपत्र वा बिलां फारीक करूंक शकता?

हय, तुमी दुसऱ्या व्यक्तीच्या नांवार प्रमाणपत्रा आनी बिलां फारीक करूंक शकतात. पूण तुमकां त्या व्यक्तीची वेव्हाराखातीर आवश्यक आशिल्ली सगळी म्हायती खबर आसपाक जाय.

हांव मुळ गोंयचो पूण सध्या गोंयाभायर आसा, म्हाका गरज आसा तेन्ना जल्म दाखलो, मरण दाखलो मेळटलो, कर फारीक करूंक शकतलो?

हय, निश्तिपणान, पूण तुमचें कडेन आवश्यक सगळीं म्हायती आसपाक जाय आनी रकम फारीक करपाक योग्य पध्दत तुमचें कडेन आसूंक जाय (जे सध्या फक्त क्रॅडीट कार्ड आसा, डॅबिट कार्ड आनी थेट डॅबिट बेगीनूच सुरू करतले)

हांव कर हप्त्यांनी फारीक करूंक शकता?

सगळे कर हप्त्यांनी फारीक करूंक मेळना. सध्या फक्त घर कर आनी लीज धाडे हप्त्यांनी फारीक करूंक मेळटा आनी हेर सगळ्यांक पुराय रकम दिवची पडटली.

हांव म्हजो पासवर्ड विसरलो जाल्यार कितें?

तुमी जर तुमचो पासवर्ड विसरलें जाल्यार, मुख्य पानाचेर आशिल्ले ‘तुमच्या खात्यांत वचात’ हातूंत आशिल्ले ‘पासवर्ड विसरलो?’ ह्या लिंकाचेर क्लिक करात आनी तुमी संबंदीत पानाचेर वतले. हांगां नोंदणी करतना दिल्ले सुरक्षा घटकाच्या आदाराचेर तुमी नवो पासवर्ड घेवंक शकतात.

1. तुमी तुमचो लॉग इन आडी घालूंक जाय
2. नोंदणी करतना तुमी सुरक्षा प्रस्नाक दिल्ली म्हायती हांगा घालात. ही जाप नोंदणी करतना दिल्ले जापेकडेन वाक्य रचना, रिती जागा, अल्पविराम आदि गजाली प्रमाण पुराय तरेन मेळ खावपी आसपाक जाय. नोंदणी करतना वा खातें अपडेट करतना दिल्ली तिच वा ते संदर्भातली म्हायती दियात. म्हायतीची योग्य तपासणी जाले शिवाय तुमकां नवो पासवर्ड घेवंक मेळचो ना.

एकदां फोर्म येशस्वीपणान सुपूर्द केलो काय डिफॉल्ट पासवर्ड ‘goa123’ हो तुमचो पासवर्ड आसतलो.

हांव म्हजो पासवर्ड कसो बदलूंक शकता?

तुमकां तुमचो पासवर्ड बदलपाचो आसा जाल्यार, तुमच्या खात्यांत तुमचो सध्याचो पासवर्ड घालून सायन इन करात आनी ताचे उपरांत उक्ते जावपी पानाचेर पासवर्ड बदल ह्या लिंकाचेर क्लिक करात. पासवर्ड बदलपाक सकयल दिल्ल्यो गजाली करात-
1. तुमचो लॉगइन आयडी डिफॉल्ट दाखयतले आनी तो तुमी बदलूंक शकनात.
2. तुमकां तुमचो सध्याचो पासवर्ड घाल म्हूण सांगतले. हो विशय संवेदनशील आसा हे लक्षांत दवरात.
3. उपरांत, नवो पासवर्ड घाल म्हूण तुमकां सांगतले. हो विशय लेगीत संवेदनशील आसा हे लक्षांत दवरात.
4. फुडे, नवो पासवर्ड परत घाल म्हूण तुमकां सांगतले. वयले जाग्यांत घातिल्लो नवो पासवर्ड आनी हो पासवर्ड समान आसपाक जाय.
5. पासवर्ड बदपाक सुपूर्द बदण दामात आनी तुमचो पासवर्ड वापरून ल़ॉगइन करात.

पोर्टल कितले अनुकूल आसा?

हो पोर्टल वापरप्यांकडेन अनुकूल आसतलो अशें तरेन तयार केला. प्रशासकी सेटअप, प्रकाशन आनी खबरो, म्हत्वाचे दस्तावेज आदि सारकिल्यो खंयच्योय विशिश्ताय संकेतथळाच्या खंयच्यानय वापरपी सोंपेपणान पळोवंक शकता. ह्यो विशिश्तायच्यो लिंक सगळ्या पानांचेर उपलब्द आसात.
राज्य पोर्टल उपायान अर्ज भरप सामके सोंपे, वापरपी अनुकूल आनी चडश्यो चुकी टाळटा (देखीक सगळे सक्तीचे विशय भरल्यात, लागू जाता थंय बॉक्स तपासून पर्याय निवडप आदि). इ-फॉर्माचेर सगळी आवश्यक म्हायती घातिल्ली आसता. ही म्हायती कावंटर ऑपरेटरान नागरीक वा वेवसायिकाचे दिल्ले वळख म्हायतीचे आदाराचेर योग्य खात्याच्या यंत्रणेन परत मेळयल्ली आसा. इ फॉर्म भरपाविशीं पोर्टल उपाय वापरूंक सोंपे, टप्या टप्यान मार्गदर्शन दिता.

पोर्टल कितले सुरक्षीत आसा?

राज्य पोर्टल पुरायपणान सुरक्षीत आसा. राज्य पोर्टल पंगड वेरीसायनच्या मजतीन गोंयच्या नागरीकांक इंटरनॅटावेल्यान सुरक्षीतपणान म्हायती दिवपाची सविदा दिता. एसएसएल प्रमाणपत्राची संकल्पना सुरू केल्या. पोर्टलावरवीं जारी केल्ले अधिकृत दस्तावेजाचें खरेपण उरचें म्हूण सगळी ऑनलायन प्रमाणपत्रां अधिकृत खात्याचें अधिकारी डिजिटल तरेन सय करतात.

स्क्रिप्टींग असक्षम आसा जाल्यार ताका सक्षम कशें करप?

ब्राउजरांन टुल्स -> इंटरनेट पर्यायाचेर वचात आनी स्क्रिपटींग चालू करात.


This site is registered on wpml.org as a development site.