Top

दक्षता खात्याविशीं

दक्षता संचालनालयाती थापणूक १०/०४/१९७९ ह्या दिसा केली. ह्या संचालनालयात सामान्य दक्षता विभाग आनी भ्रश्टाचाराआड शाखेचो आस्पाव आसा. सरकारी कर्मचारी, सरकारान आपणायल्ली भौशीक मळांवेली कामां करपी, तशेंच स्वतंत्र संस्था भ्रश्टाचारांत घुस्पल्यार कामांत घाळपणां आनी गैरवेव्हार केल्ल्याच्या कागाळीची चवकशी करपाचे मुखेल काम हे संचालनालय करता. तशेंच शिश्टाचाराचे प्रकियेत चुको केल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांआड शिश्टाचार अधिकारणी कारवायेखातीर सल्लो दिवप. समान आनी बरें कामगीरी करपी प्रशासनांखातीर शिश्टाचार अधिकारणी आनी दक्षता आधिकारी आनी दक्षता एजंसींचेर नदर दवरप आनी तांकां मार्गदर्शन करपाचें काम हें संचालनालय करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संजीव गावस देसाई
संचालक- दक्षता संचालनालय
person_ic
नामो
सेरा इमारत,
ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन
पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२६१८९
+९१ ८३२-२४२२१११
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२५६५३

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
पुलीस निरीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३२७३५
+९१ ८३२ २४३२७३३
Profile Pic
पुलीस उपअधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३२७३५
+९१ ८३२ २४३२७३३
Profile Pic
निम्न श्रेणी कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२१११
Profile Pic
तंत्रीक परीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२१११
Profile Pic
कार्यालय अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२१११
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२५६५३
Profile Pic
दक्षता उपसंचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२१११
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२५६५३
Profile Pic
दक्षता संचालनालयचे संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२१११
Profile Pic
पुलीस अधीक्षक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३२७३५
+९१ ८३२ २४३२७३३
Profile Pic
मुखेल तंत्रीक परीक्षक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२१११

For more details :Right To Information New Link