Top

दक्षता खात्याविशीं

दक्षता संचालनालयाती थापणूक १०/०४/१९७९ ह्या दिसा केली. ह्या संचालनालयात सामान्य दक्षता विभाग आनी भ्रश्टाचाराआड शाखेचो आस्पाव आसा. सरकारी कर्मचारी, सरकारान आपणायल्ली भौशीक मळांवेली कामां करपी, तशेंच स्वतंत्र संस्था भ्रश्टाचारांत घुस्पल्यार कामांत घाळपणां आनी गैरवेव्हार केल्ल्याच्या कागाळीची चवकशी करपाचे मुखेल काम हे संचालनालय करता. तशेंच शिश्टाचाराचे प्रकियेत चुको केल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांआड शिश्टाचार अधिकारणी कारवायेखातीर सल्लो दिवप. समान आनी बरें कामगीरी करपी प्रशासनांखातीर शिश्टाचार अधिकारणी आनी दक्षता आधिकारी आनी दक्षता एजंसींचेर नदर दवरप आनी तांकां मार्गदर्शन करपाचें काम हें संचालनालय करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अमरसेन राणे
संचालक- दक्षता संचालनालय
person_ic
नामो
सेरा इमारत,
ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन
पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२-२४२२१११
+९१ ८३२ २२२६१८९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२५६५३
person_ic
ईमेल
adv[hyphen]dv[dot]goa[at]nic[dot]in