Top

येरादारी खात्या विशी

मोटार वाहन कायदो, १९८८ ( १९८८चो केंद्रीय कायदो ५९) च्या २१३ कलमातल्या तरतुदीखाला मोटार वाहन खाते काम करता. मोटार वाहन कायदो १९८८, गोंय मोटार वाहन कर आकारणी कायदो १९७६ ह्या कायद्यातसल्यो तरतुदी आनी ह्या दोन कायद्याखाला तयार केल्ले नेम चालीक लावपाखातीर मोटार वाहन खाते स्थापन केला.

रस्तो येरादारी हो लोकांच्या हिताखातीर म्हत्वाचो वाठार आसा. वयर दिल्ले उद्देश मेळोवपा खातीर आमी आमच्या कार्यान पुरायपणान प्रमाणीक आनी समजीकाय, बरेपण आनी पारदर्शक आसतले. लोकांक तांच्या हक्क आनी पात्रतायेविशी म्हायती दिवपाची जबाबदारी आमची अशें आमी समजता. खात्यातल्या वेगवेगळ्या कार्य आनी वेव्हारा संदर्भातल्या प्रक्रियेविशी लोकांक शिक्षण दिवपाचें काम आमचें आसतले. ताका लागून वेगवेगळे कार्य आनी वावर परत जिते आनी सोंपे करून तांकां लोकांकडेन इश्टागत आशिल्ले करपाचो यत्न खाते करता.

लोकांक मजत करपाखातीर खात्याच्या सगळ्या कार्यालयांनी परिणामकारक आनी सक्षम भौशीक संबंद यंत्रणा स्थापन केल्ली. खूब विचार केले उपरांत आमी कार्यालयातल्यान मेळपी वेगवेगळ्या सेवांखातीर वेव्हार वेळ मर्यादा थारायल्या. ही वेळ मर्यादा पाळपाचो आमी जाता तितलो प्रामाणीकपणान आनी गंभीरपणान यत्न करतात. आमी ड्रायव्हिंग परवानो दिवपाचें पध्दतीन क्रांतिकारी बदल हाडला, तो म्हळ्यार परिक्षा जाता तेच दिसा थंयच्या थंय परवानो दिवप.

खात्याची कार्या

 

मोटार वाहन खात्याची मुखेल कार्या अशी आसात

 

 • मोटार वाहन कायदो आनी नेम चालीक लावप
 • कर आनी शुल्क एकठांय करप आनी
 • सेवा दिवप, त्यो म्हळ्यार
  • ड्रायव्हिंग परवानो दिवप
  • कंड्कटर परवानो दिवप
  • मोटार वाहन नोंद करप
  • येरादारी वाहनांक तंदुरूस्ती प्रमाणपत्र दिवप
  • वाहनांक नियमीत वा तात्पुरती मान्यताय दिवन लोकांक येरादारी सुविधा दिवप, आदि.

 

हे शिवाय रस्तो सुरक्षा उपायांक आनी वाहनांच्या प्रदुशण नियंत्रणाक म्हत्व दितात. आम आदमीक बरी आनी बेगीनात बेगीन सेवा मेळपी आनी मोटार वाहन कायदो आनी नेमा संबंदी कायदेशीर तरतुदी चालीक लावपाखातीर आमी समर्पीत आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री राजन सातार्डेकर
संचालक - येरादारी संचालनालय
person_ic
नामो
परिवहन संचालनालय, गोंय सरकार,
पयली लिफ्ट, पयलो माळो,
जुंता घर,१८ जून रोड,
पणजी गोवा- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२५७२४
शिकपाक परवानो – फॉर्म क्र १ – शारीरिक स्वास्थ्याबद्दल अर्ज-सह-घोषणा
English (7 KB) download
शिकपाक परवानो – फॉर्म क्र १ ए- व्यावसायिक परवानो खातर वैद्यकीय प्रमाणपत्र
English (10 KB) download
फॉर्म क्र २ – शिकपाक परवानो अपडेट करपाखातर अर्ज
English (10 KB) download
फॉर्म क्र ४ – वाहन चलोपाक खातर परवानोचो अर्ज
English (24 KB) download
फॉर्म क्र ६ – वाहन चलोपाक खातर परवानोचो अर्ज (स्मार्ट कार्ड)
English (9 KB) download
फॉर्म क्र ७ – वाहन चलोपाक खातर परवानोचो अर्ज (लॅमिनेटेड स्मार्ट कार्ड)
English (20 KB) download
फॉर्म क्र ९ – अपडेट करपाखातर परवानोचो अर्ज
English (18 KB) download
फॉर्म क्र २० – वाहनची नोंदणी करपाखातर अर्ज
English (14 KB) download
Form 27 – Assignment of new registration mark on removal of a motor vehicle to another State
English (6 KB) download
फॉर्म क्र २५ – मोटर वाहनची नोंदणी अपडेट करचें करपाखातर अर्ज, other than a transport vehicle
English (8 KB) download
फॉर्म क्र २६ – नोंदचे प्रमाणपत्र आनी नोंदनीचे डुप्लिकेट प्रमाणपत्रचे नुकसान किंवा नाशची माहिती जारी करपाखातर अर्ज
English (7 KB) download
फॉर्म क्र ३४ – भाडे-करापाक, भाडेपट्टी, नोंदनी मागीर हायपोथेकेशन खातर नोंद अर्ज
English (7 KB) download
फॉर्म क्र २८ – “ना हरकत प्रमाणपत्र” आनी प्रमाणपत्र देनेखातर अर्ज
English (8 KB) download
फॉर्म क्र ३० – मोटर वाहनाची मालकीची माहिती आनी हस्तांतरणची सूचना
English (6 KB) download
फॉर्म क्र ३० – मोटर वाहनाची मालकीची माहिती आनी हस्तांतरण
English (8 KB) download
फॉर्म क्र ३१ – वाहनाक ताब्यात घेवपाक यशस्वी झालेलो व्यक्तीचे नावे मालकीचे हस्तांतरण
English (6 KB) download
फॉर्म क्र ३२ – लिलावान हक्काचो ट्रान्सफर खातर अर्ज
English (7 KB) download
फॉर्म क्र ३३ – पत्तो बदलीखातर माहिती
English (6 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
येरादारी खात्याचे सहाय्यक संचालक
मुख्यालय


address
मुख्यालय, जूंता-घर
पणजी, तिसवाडी,
गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५६०६

For more details :Right To Information New Link