Top

येरादारी खात्या विशी

ऑनलाइन सेवां खातर : हांगा क्लिक करा New Link

 

मोटार वाहन कायदो, १९८८ ( १९८८चो केंद्रीय कायदो ५९) च्या २१३ कलमातल्या तरतुदीखाला मोटार वाहन खाते काम करता. मोटार वाहन कायदो १९८८, गोंय मोटार वाहन कर आकारणी कायदो १९७६ ह्या कायद्यातसल्यो तरतुदी आनी ह्या दोन कायद्याखाला तयार केल्ले नेम चालीक लावपाखातीर मोटार वाहन खाते स्थापन केला.

रस्तो येरादारी हो लोकांच्या हिताखातीर म्हत्वाचो वाठार आसा. वयर दिल्ले उद्देश मेळोवपा खातीर आमी आमच्या कार्यान पुरायपणान प्रमाणीक आनी समजीकाय, बरेपण आनी पारदर्शक आसतले. लोकांक तांच्या हक्क आनी पात्रतायेविशी म्हायती दिवपाची जबाबदारी आमची अशें आमी समजता. खात्यातल्या वेगवेगळ्या कार्य आनी वेव्हारा संदर्भातल्या प्रक्रियेविशी लोकांक शिक्षण दिवपाचें काम आमचें आसतले. ताका लागून वेगवेगळे कार्य आनी वावर परत जिते आनी सोंपे करून तांकां लोकांकडेन इश्टागत आशिल्ले करपाचो यत्न खाते करता.

लोकांक मजत करपाखातीर खात्याच्या सगळ्या कार्यालयांनी परिणामकारक आनी सक्षम भौशीक संबंद यंत्रणा स्थापन केल्ली. खूब विचार केले उपरांत आमी कार्यालयातल्यान मेळपी वेगवेगळ्या सेवांखातीर वेव्हार वेळ मर्यादा थारायल्या. ही वेळ मर्यादा पाळपाचो आमी जाता तितलो प्रामाणीकपणान आनी गंभीरपणान यत्न करतात. आमी ड्रायव्हिंग परवानो दिवपाचें पध्दतीन क्रांतिकारी बदल हाडला, तो म्हळ्यार परिक्षा जाता तेच दिसा थंयच्या थंय परवानो दिवप.

खात्याची कार्या
Read More

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री राजन सातार्डेकर
संचालक - येरादारी संचालनालय
person_ic
नामो
परिवहन संचालनालय, गोंय सरकार,
पयली लिफ्ट, पयलो माळो,
जुंता घर,१८ जून रोड,
पणजी गोवा- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२५७२४
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]tran[dot]goa[at]nic[dot]in