Top

येरादारी खात्या विशी

मोटार वाहन कायदो, १९८८ ( १९८८चो केंद्रीय कायदो ५९) च्या २१३ कलमातल्या तरतुदीखाला मोटार वाहन खाते काम करता. मोटार वाहन कायदो १९८८, गोंय मोटार वाहन कर आकारणी कायदो १९७६ ह्या कायद्यातसल्यो तरतुदी आनी ह्या दोन कायद्याखाला तयार केल्ले नेम चालीक लावपाखातीर मोटार वाहन खाते स्थापन केला.

रस्तो येरादारी हो लोकांच्या हिताखातीर म्हत्वाचो वाठार आसा. वयर दिल्ले उद्देश मेळोवपा खातीर आमी आमच्या कार्यान पुरायपणान प्रमाणीक आनी समजीकाय, बरेपण आनी पारदर्शक आसतले. लोकांक तांच्या हक्क आनी पात्रतायेविशी म्हायती दिवपाची जबाबदारी आमची अशें आमी समजता. खात्यातल्या वेगवेगळ्या कार्य आनी वेव्हारा संदर्भातल्या प्रक्रियेविशी लोकांक शिक्षण दिवपाचें काम आमचें आसतले. ताका लागून वेगवेगळे कार्य आनी वावर परत जिते आनी सोंपे करून तांकां लोकांकडेन इश्टागत आशिल्ले करपाचो यत्न खाते करता.

लोकांक मजत करपाखातीर खात्याच्या सगळ्या कार्यालयांनी परिणामकारक आनी सक्षम भौशीक संबंद यंत्रणा स्थापन केल्ली. खूब विचार केले उपरांत आमी कार्यालयातल्यान मेळपी वेगवेगळ्या सेवांखातीर वेव्हार वेळ मर्यादा थारायल्या. ही वेळ मर्यादा पाळपाचो आमी जाता तितलो प्रामाणीकपणान आनी गंभीरपणान यत्न करतात. आमी ड्रायव्हिंग परवानो दिवपाचें पध्दतीन क्रांतिकारी बदल हाडला, तो म्हळ्यार परिक्षा जाता तेच दिसा थंयच्या थंय परवानो दिवप.

खात्याची कार्या

 

मोटार वाहन खात्याची मुखेल कार्या अशी आसात

 

 • मोटार वाहन कायदो आनी नेम चालीक लावप
 • कर आनी शुल्क एकठांय करप आनी
 • सेवा दिवप, त्यो म्हळ्यार
  • ड्रायव्हिंग परवानो दिवप
  • कंड्कटर परवानो दिवप
  • मोटार वाहन नोंद करप
  • येरादारी वाहनांक तंदुरूस्ती प्रमाणपत्र दिवप
  • वाहनांक नियमीत वा तात्पुरती मान्यताय दिवन लोकांक येरादारी सुविधा दिवप, आदि.

 

हे शिवाय रस्तो सुरक्षा उपायांक आनी वाहनांच्या प्रदुशण नियंत्रणाक म्हत्व दितात. आम आदमीक बरी आनी बेगीनात बेगीन सेवा मेळपी आनी मोटार वाहन कायदो आनी नेमा संबंदी कायदेशीर तरतुदी चालीक लावपाखातीर आमी समर्पीत आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री राजन सातार्डेकर
संचालक - येरादारी संचालनालय
person_ic
नामो
जुंता हावज, पयलो माळो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२५७२४
Learner’s License – Form No.1 – Application-cum-declaration as to Physical Fitness
English (7 KB) download
Learner’s License – Form No.1A for Medical certificate in case of commercial licences
English (10 KB) download
Form No. 2 Application for Grant or Renewal of Learner’s Licence
English (10 KB) download
Form 4 for Application for Driving Licence
English (24 KB) download
Form 6 for Application for Driving Licence (Smart Card)
English (9 KB) download
Form 7 for Application for Driving Licence(Laminated Smart Card)
English (20 KB) download
Form 9 for Application for the Renewalof Driving Licence
English (18 KB) download
Form 20 for Registration of a Motor Vehicles
English (14 KB) download
Form 27 – Assignment of new registration mark on removal of a motor vehicle to another State
English (6 KB) download
Form 25 – Application for renewal of Registration of a motor vehicle, other than a transport vehicle
English (8 KB) download
Form 26 – Intimation of loss or destruction etc. of the Certificate of Registration and application for the issue of duplicate Certificate of Registration
English (7 KB) download
Form 34 – Application for making an entry of an agreement of hire-purchase, lease, hypothecation subsequent to registration
English (7 KB) download
FORM 28 for application for “No Objection Certificate” and grant of certificate
English (8 KB) download
Form 29 Notice of Transfer of Ownership of a Motor Vehicles
English (6 KB) download
Form 30 intimation and transfer of Ownership of a Motor Vehicles
English (8 KB) download
Form 31 for transfer of ownership in the name of the person succeeding to the possession of the vehicle
English (6 KB) download
Form 32 Application for transfer of ownership in auction
English (7 KB) download
Form 33 Intimation of change of address
English (6 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
येरादारी खात्याचे सहाय्यक संचालक
मुख्यालय


address
मुख्यालय, जूंता-घर
पणजी, तिसवाडी,
गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५६०६

For more details :Right To Information New Link