Top

पर्यटन खात्याविशी

संघटना :

श्री मेनिनो डिसोझा हे पर्यटन खात्याचे संचालक आसात.खात्याची उत्तर गोंयांत म्हापशा आनी दक्षिण गोंयांत मडगांवां विभागीय कार्यालया आसात. पर्यटन म्हायती केंद्रा/फाटे राज्यांत तशेंच मुंबयत (सध्या बंद) आसात. पर्यटक वेव्हार कायदो १९८२ खाला पर्यटक वेव्हाराच्या नोंदणीचेर देखरेख दवरपाची जबाबदारी विभागीय कार्यालयांची आसा.

खात्याची कार्या:

  • धोरण तयार करप.
  • साधनसुविधेची उदरगत.
  • गोंय पर्यटक सुवाती (संरक्षण आनी वेवस्थापन) कायदो, २००१.
  • गोंय जमीन (बांदकाम आळाबंद) कायदो, १९९५.
  • गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याचे प्रशासन

पर्यटन कार्यानी आशिल्ले सगळे हॉटेल, भोंवडी एजंट, टुर ऑपरेटर, पर्यटक गायड, पर्यटक टॅक्सी ऑपरेटर आनी अधिसुचीत नेमांच्या डिलरांक आनी हेरांक गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याखाला नोंद जावप सक्तीचे आसा. नोंदणीचे दर वर्सां नुतनीकरण करचें पडटले.

गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याखाला, संचालक नोंदणी प्रमाणपत्र दिवपाची योग्य अधिकारणी आसतली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सुनील आंचीपाका, आयएएस (एजीएमयूटी:२०१४)
संचालक - पर्यटन खाते
person_ic
नामो
पयलो माळो
पर्यटन भवन,
पाटो, पणजी
गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४९४२१७ ०८३२-२४९४२०० ०८३२-२४९४२०४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२२ ४९४२२७
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]tour[dot]goa[at]nic[dot]in deptgoatourism[at]gmail[dot]com