Top

पर्यटन खात्याविशी

संघटना :

श्री संजीव गडकर हे पर्यटन खात्याचे संचालक आसात.खात्याची उत्तर गोंयांत म्हापशा आनी दक्षिण गोंयांत मडगांवां विभागीय कार्यालया आसात. पर्यटन म्हायती केंद्रा/फाटे राज्यांत तशेंच मुंबयत (सध्या बंद) आसात. पर्यटक वेव्हार कायदो १९८२ खाला पर्यटक वेव्हाराच्या नोंदणीचेर देखरेख दवरपाची जबाबदारी विभागीय कार्यालयांची आसा.

खात्याची कार्या:

  • धोरण तयार करप.
  • साधनसुविधेची उदरगत.
  • गोंय पर्यटक सुवाती (संरक्षण आनी वेवस्थापन) कायदो, २००१.
  • गोंय जमीन (बांदकाम आळाबंद) कायदो, १९९५.
  • गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याचे प्रशासन

पर्यटन कार्यानी आशिल्ले सगळे हॉटेल, भोंवडी एजंट, टुर ऑपरेटर, पर्यटक गायड, पर्यटक टॅक्सी ऑपरेटर आनी अधिसुचीत नेमांच्या डिलरांक आनी हेरांक गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याखाला नोंद जावप सक्तीचे आसा. नोंदणीचे दर वर्सां नुतनीकरण करचें पडटले.

गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याखाला, संचालक नोंदणी प्रमाणपत्र दिवपाची योग्य अधिकारणी आसतली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री मेनिनो डिसोझा
संचालक - पर्यटन खाते
person_ic
नामो
पयलो माळो
पर्यटन भवन,
पाटो, पणजी
गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४९४२१७ ०८३२-२४९४२०० ०८३२-२४९४२०४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२२ ४९४२२७
apio_img
राजेश ए.काळे
उप संचालक / भौशीक कागाळ अधिकारी (उत्तर विभाग कार्यालय / दक्षिण विभाग कार्यालय)

 

address
दक्षिण विभाग कार्यालय, ब्लॉक क्र.४३, तळ मजला, मॅथनी सलदान्हा प्रशासकीय संकुल, मडगांव ,गोंय -४०३६०१
contact details
pio_email_icon
kalerajesh014[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२४९४२०८/ ०८३२-२७९४६३५/ ९८२२१७६९१८

 

apio_img
प्रसाद जी.वोलवईकर
उप संचालक / भौशीक कागाळ अधिकारी

 

address
पर्यटन खाते,पाटो,पणजी-गोंय-४०३००१
contact details
pio_email_icon
Prasad[dot]volvoikar[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४९४२२३/ ९८२२७६२६३६

 

Guidlines for Paragliding in Goa
English (277KB) download
Guidlines for Kite Surfing & Kite Boarding
English (81KB) download
Guidelines for Q system 2013
English (425KB) download
Bungy Jumping Guidelines in Goa
English (324KB) download
Watersports Policy 2012-2013
English (372KB) download
Watersport Guides
English (124KB) download
RULES FOR WATERSPORTS AFTER VETTING (Rules 2005)
English (117KB) download
Beach Shack policy 2016-2019
English (364 KB) download
Application For Registration Of Beach Shacks
English (444 KB) download
Goa Tourist Places (Protection & Maintenance) (Boat Rides/Parasailing and Watersports activities) Rules 2005
English (203 KB) download
Goa Boat Rides and Watersports activities guidelines, 2003
English (125 KB) download
Application For Registration/Renewal As A Dealer
English (259 KB) download
 Application Form For Registration Of Tourist Guide
English (254 KB) download
C Form
English (62 KB) download
Form-F
English (28 KB) download
Application For Registration Of New Hotel Or Guest House/Renewal Of Existing Hotel Or Guest House
English (447 KB) download
Tariff
English (19 KB) download
 Application For Registration/Renewal Of Tourist Taxi
English (367 KB) download
WRL2754
English (82 KB) download
 Application For Registration Of New Travel Agency And Tour Operater/Renewal Of Existing Travel Agency And Tour Operator
English (392 KB) download
Application For Registration Of New Water Sports Activities/Renewal Of Existing Water Sports Activities
English (790  KB) download
Application Form For Grant Of License For Putting Up Deckbeds And Umbrellas On The Beaches
English (257 KB) download
Declaration Form U/S 4 Of COPTA 2003
English (5 KB) download
Application For Issue Of Permission/N.O.C. And Identity Cards To Photographer Taking Pictures Of Tourists On The Beaches And Other Tourist Places And Selling The Prints To Them
English (346 KB) download
 Application Form For The Grant Of Performance License For  Tourism Events In Goa
English (110 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्री ब्रिजेश मणेरकर
पर्यटन उपसंचालक (प्रशासन)
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
पयलो माळो,पर्यटन भवन,
पाटो प्लाझा, पणजी,
तिसवाडी-गोंय ४०३०११
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४९४२२३
+९१ ८३२ २४९४२००
+९१ ८३२ २४९४२०४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४९४२२७
Profile Pic
श्री.सुभाष कवळेकर
पर्यटन सहाय्यक संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी(उत्त्तर )


address
पयलो माळो,पर्यटन भवन,
पाटो प्लाझा, पणजी,
तिसवाडी-गोंय ४०३०११
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४९४२१६
+९१ ८३२ २४९४२००
+९१ ८३२ २४९४२०४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४९४२२७
Profile Pic
श्री धीरज वागाळे
पर्यटन सहाय्यक संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी (दक्षिण )


address
ब्लॉक नं ४३, तळमजलो,
माथनी सालढाना प्रशासकीय संकुल,
मडगांव,सालसेत-गोंय
४०३६०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २७९४६३३
+९१ ८३२ २७१५२०४
Profile Pic
श्रीमती. मारिया सतीरा फर्नांडिस
सहाय्यक पर्यटन अधिकारी (उत्त्तर)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (उत्त्तर)


address
पयलो माळो,पर्यटन भवन,
पाटो प्लाझा, पणजी,
तिसवाडी-गोंय ४०३०११
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४९४२१३
+९१ ८३२ २४९४२००
+९१ ८३२ २४९४२०४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४९४२२७
Profile Pic
श्री रॉडलिन मास्करेन्हास
सहाय्यक पर्यटन अधिकारी (दक्षिण)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (दक्षिण)


address
ब्लॉक नं ४३, तळमजलो,
माथनी सालढाना प्रशासकीय संकुल,
मडगांव,सालसेत-गोंय
४०३६०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २७१५२०४

For more details :Right To Information New Link