Top

पर्यटन खात्याविशी

संघटना :

श्री मेनिनो डिसोझा हे पर्यटन खात्याचे संचालक आसात.खात्याची उत्तर गोंयांत म्हापशा आनी दक्षिण गोंयांत मडगांवां विभागीय कार्यालया आसात. पर्यटन म्हायती केंद्रा/फाटे राज्यांत तशेंच मुंबयत (सध्या बंद) आसात. पर्यटक वेव्हार कायदो १९८२ खाला पर्यटक वेव्हाराच्या नोंदणीचेर देखरेख दवरपाची जबाबदारी विभागीय कार्यालयांची आसा.

खात्याची कार्या:

  • धोरण तयार करप.
  • साधनसुविधेची उदरगत.
  • गोंय पर्यटक सुवाती (संरक्षण आनी वेवस्थापन) कायदो, २००१.
  • गोंय जमीन (बांदकाम आळाबंद) कायदो, १९९५.
  • गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याचे प्रशासन

पर्यटन कार्यानी आशिल्ले सगळे हॉटेल, भोंवडी एजंट, टुर ऑपरेटर, पर्यटक गायड, पर्यटक टॅक्सी ऑपरेटर आनी अधिसुचीत नेमांच्या डिलरांक आनी हेरांक गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याखाला नोंद जावप सक्तीचे आसा. नोंदणीचे दर वर्सां नुतनीकरण करचें पडटले.

गोंय पर्यटक वेव्हार नोंदणी कायद्याखाला, संचालक नोंदणी प्रमाणपत्र दिवपाची योग्य अधिकारणी आसतली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री मेनिनो डिसोझा
संचालक - पर्यटन खाते
person_ic
नामो
पयलो माळो
पर्यटन भवन,
पाटो, पणजी
गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४९४२१७ ०८३२-२४९४२०० ०८३२-२४९४२०४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२२ ४९४२२७
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]tour[dot]goa[at]nic[dot]in deptgoatourism[at]gmail[dot]com

आदेश आनी परिपत्रिका पळोवपा खातर हांगा : क्लिक करा

नांव/पदनाम
श्री राजेश अ.काळे
उप संचालक / भौशीक कागाळ अधिकारी (उत्तर विभाग कार्यालय / दक्षिण विभाग कार्यालय)

 

नामो
दक्षिण विभाग कार्यालय, ब्लॉक क्र.४३, तळ मजला, मॅथनी सलदान्हा प्रशासकीय संकुल, मडगांव ,गोंय -४०३६०१
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
kalerajesh014[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२४९४२०८/ ०८३२-२७९४६३५/ ९८२२१७६९१८

नांव/पदनाम
श्री प्रसाद जी.वोलवईकर
उप संचालक / भौशीक कागाळ अधिकारी

 

नामो
पर्यटन खाते,पाटो,पणजी-गोंय-४०३००१
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
prasad[dot]volvoikar[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४९४२२३/ ९८२२७६२६३६
पर्यटन आगमन आकडेवारी
English (47 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
English (93 KB) download
२०१८-१९ चे वार्षिक प्रशासकीय अहवालखातर मसुदा साहित्य
English (338 KB) download
ऑक्टोबर – मे पर्यंत हंगाम २०१९-२० खातर देशव्यापी चार्टर आकडेवारी
English (14 KB) download
सार्वजनिक सूचना – गोंय राज्यात पर्यटक प्रवेश करपा खातर मार्गदर्शक सूचना
English (515 KB) download
हॉस्पिटॅलिटी व्यवसाय परत सुरू करपाखातर पर्यटन विभागान मंजूर केल्ली हॉटेलची यादी
English (123 KB) download
गोंयचे पर्यटन उद्योगा खातर सेफ्टी आनी हायजीन मार्गदर्शक
English (993 KB) download
गोंय पर्यटकांखातर परत उघडण्यासंदर्भात पर्यटकांक सल्लोगार
English (81KB) download
गोंय पॅराग्लाइडिंग खातर मार्गदर्शक सूचना
English (277KB) download
काय्त सर्फिंग आनी पतंग बोर्डिंग करपाक मार्गदर्शक तत्त्वे
English (81KB) download
क्यू सिस्टम खातर मार्गदर्शक तत्त्वे २०१३
English (425KB) download
गोंयांत बंजी जम्पिंग खातर मार्गदर्शक तत्त्वे
English (324KB) download
वॉटरस्पोर्ट्स पॉलिसी २०१२-१३
English (372KB) download
वॉटरस्पोर्ट मार्गदर्शक
English (124KB) download
रूल्स फॉर वॉटरस्पोर्टस आफ्टर वेत्तिन्ग (२००५)
English (117KB) download
बीच शॅक पॉलिसी २०१६-२०१९
English (364 KB) download
बीच शॅक नोंदणी खातर अर्ज
English (444 KB) download
विक्रेता म्हणून नोंदणी / नूतनीकरपाक खातर अर्ज
English (259 KB) download
 पर्यटकाचे मार्गदर्शक नोंदणी खातर अर्ज
English (254 KB) download
नवीन हॉटेल किंवा गेस्ट हाऊस / विद्यमान हॉटेल किंवा गेस्ट हाऊसच्या नूतनीकरपाक अर्ज
English (447 KB) download
पर्यटक टॅक्सी नोंदणी / नूतनीकरपाक अर्ज
English (367 KB) download
 नवीन ट्रॅव्हल एजन्सी आनी टूर ऑपरेटर / विद्यमान ट्रॅव्हल एजन्सी / टूर ऑपरेटरचे नूतनी करपाक अर्ज
English (392 KB) download
नवीन जल क्रीडा उपक्रम नोंदणी / विद्यमान जल क्रीडा उपक्रमांच्या नूतनीकरपाक अर्ज
English (790  KB) download
डेकबेड्स आनी समुद्र तटार सत्री लावपाक अर्ज
English (257 KB) download
घोषणा पत्र यु /यस ४ कोपता २००३
English (5 KB) download
परवानगी देणे अर्ज/यनओसी आनी ओळखपत्रे पर्यटकांचे फोटो आनी प्रिंट काडून दिवपा
English (346 KB) download
 गोंयतील पर्यटन इव्हेंट करपाक परफॉरमन्स लायसन्सच्या अनुदान खातर अर्ज
English (110 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
श्री प्रसाद वोल्वोईकर
पर्यटन उपसंचालक (प्रशासन)


address
दुसरो माळो,पर्यटन भवन,पाटो प्लाझा, पणजी,
तिसवाडी-गोंय ४०३०११
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४९४२२३
०८३२-२४९४२००
Name/Designation
श्री.सुभाष कवळेकर
पर्यटन सहाय्यक संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी(उत्त्तर )


address
पर्यटन भवन,पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ४०३०११
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]tour[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९७६३६४४७३७
०८३२ २४९४२२५
Name/Designation
श्री धीरज वागळे
पर्यटन सहाय्यक संचालक / भौशीक म्हायती अधिकारी (दक्षिण )


address
ब्लॉक नं ४३, तळमजलो, माथनी सालढाना प्रशासकीय संकुल, मडगांव,सालसेत-गोंय ४०३६०१
contact details
pio_email_icon
deptgoatourismsouthzone[at]
gmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१३३०५३
०८३२ २७९४६३३
Name/Designation
श्रीमती. चित्रा वेंगुर्लेकर
सहाय्यक पर्यटन अधिकारी (उत्त्तर) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (उत्त्तर)


address
पर्यटन भवन,पाटो प्लाझा, पणजी,गोंय ४०३०११
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]tour[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९८८१६८३४८३
०८३२ २४९४२१३
Name/Designation
श्री रॉडलिन मास्करेन्हास
सहाय्यक पर्यटन अधिकारी (दक्षिण)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी (दक्षिण)


address
ब्लॉक नं ४३, तळमजलो,
माथनी सालढाना प्रशासकीय संकुल,
मडगांव,सालसेत-गोंय
४०३६०१
contact details
pio_email_icon
deptgoatourismsouthzone[at]
gmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २७१५२०४

For More Details : Right To Information New Link