Top

अभियोग संचालनालया विशीं

अभियोग संचालनालय 1982 वर्सा स्थापन केल्ले. श्रम शक्ती भवन, सातवो माळो, पाटो, पणजी हांगां आशिल्ले अभियोग संचालनालयाचें कार्यालय राज्य अभियोगाचे मुख्यालय आसतले. संचालनालयाचे मुखेलपण संचालक आसतले, जो राज्यातल्या अभियोगाची निरिक्षण अधिकारणी आसतली. संचालक, तपास यंत्रणा आनी अभियोगा मदी समन्वयाचें काम करतलो. ही अभियोग यंत्रणा तपास यंत्रणा तशेंच न्यायवेवस्थे पसून वेगळी आनी स्वतंत्र यंत्रणा आसतली. ह्या राज्यातल्या सगळ्या न्यायालयानी अभियोगाच्या वागणुके खातीर संचालनालय जापसालदार आसतले आनी सगळ्या केसीनी पुरावे न्यायालयांत दाखल करचें पयली ते तपासपाचे स्वतंत्र आसतले तशेंच चवकशी कायद्याक धरून चलल्या हाची काळजी संचालनालय घेता.

person_ic
नामो
अभियोग संचालनालय,
श्रम शक्ती भवन,
सातवो माळो, पाटो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३८२७८
+९१ ८३२ २४३७६६५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७६६५
person_ic
ईमेल
Profile Pic
अभियोग संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सातवो माळो,श्रम शक्ती भवन,
पाटो,पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७६६५
Profile Pic
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सातवो माळो,श्रम शक्ती भवन,
पाटो,पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३८२७८


For more details :Right To Information