Top

छापणावळ आनी स्टेशनरी विशीं

“इम्प्रेंसा नॅशिओनाल”, हो आदलो सरकारी छापखानो, गोंय सरकाराची सगळ्यांत पोन्नी संस्था आसून ताची थापणूक 19साव्या शेकड्यांत जाली. 1980 मेरेन, ह्या छापखान्यांत मुक्ती पूर्व काळांतलेच तंत्रज्ञानाचो वापर करताले. ते उपरांत, उदरगत कामांची गती, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वाडिल्ली कामां पुराय करपाची क्षमता वाडोवपा खातीर ल्हव ल्हव पोन्नी आनी आदल्या तंत्रज्ञानाची मशिनरी कडेक काडून, आनी ते सुवातीर ऑफसेट प्रिंटींग आनी कंम्पुटर यंत्रणा बसयली.

1977 ते 2002, ह्या णव्या पंचवार्शीक येवजणेच्या काळांत “ आधुनीकीकरण, विस्तारीकरण आनी यंत्रणा बदलपाची कार्यावळ” पांवड्या पांवड्यार चालीक लायली. हे काम धाव्व्या पंचवार्शीक येवजणेच्या काळांतय चालू उरले.

सरकारी छापखान्याच्यो पणजेंत दोन कार्यशाळां आसात. मुख्य छापखानो, आझाद मैदानालागसर, एम. जी. मार्गार पोन्न्या इमारतीत, आनी दुसरो ल्हान छापखानो जुनता हावज पणजी हांगसर आसां. तेभायर खात्याचे कम्युनिदाद इमारत मडगांव गोंय हांगसर एक शाखा कार्यालय आसा.

छापणावळ आनी स्टेशनरी खाते हे सेवा दिवपी खाते आसून, राज्यांतल्या सगळ्यां खात्यांच्यो आनी कार्यालयांच्यो गरजो पुराय करपाचे काम हे खाते करता. मालाची मागणी करपी ह्या खात्यांखातीर वेळावेळार लागपी स्टेशनरी वस्तू रजिस्टर, कायदे आनी नेम, आनी दर्जेदार आनी साद्या फोर्मांचे प्रिंटींग करून तांची पुरवण करपाचे काम छापणावळ आनी स्टेशनरी खाते करता. ह्या मागण्यांची पुरवण करपाखातीर, खात्याक दर वर्सा मोठ्या प्रमाणांत स्टेशनरी वस्तू मेळोवपाखातीर खुली निविदा पध्दत आपणावन आनी सरकारान खासा तयार केल्ल्या खरेदी समितीच्या सल्ल्यांत दिल्ल्या निर्देशांक धरून आशिल्ल्यो वस्तू वेंचून, ते उपरांत सप्लायरांक फर्म ऑर्डर दिवपाचे काम खाते करता.

मतदानाची कागदपत्रां, भारतीय वेंचणूक आयोग आनी राज्य आयोगा वतीन आयोजीत साबार वेंचणुकांक लागपी कागदपत्रां आनी वस्तू, तशेंच सरकारी कॅलेंडरां, तशेच गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, न्यायालय, पुलीस, येरादारी खाते, भौशीक बांदकाम खात्यां आनी हेर सरकारी खात्यां खातीर लागपी नॉन स्टँडर्ड फोर्मा, वार्षीक अर्थसंकल्प, अर्थमंत्र्याचे भाषण, आनी अर्थसंकल्पावेळार राज्याच्या विधानसभेत सादर करपाचें राज्यपालाचे अभिभाषण छापपाची संवेदनशील आनी विश्वसनीय कामगीरीची जबाबदारी ह्या खात्याचेर आसता.

संसदेत आनी राज्याच्या विधानसभेत तयार केल्ल्या केंद्रीय आनी थळाव्या कायदे आनी नेमांची लोकांक म्हायती दिवपाखातीर वेळावेळार दरेक ब्रेस्तारा, सप्तकी अधिकृत राजपत्र – सरकारी अधिकृत दस्तावेज – काडून, ते जाहीर करून हे कायदे लागून करपाखातीर खात्यांक आनी लोकांक म्हायती आनी नागरीकांक मार्गदर्शन करपाचे मुखेल काम हे खाते करता.

सीरीज I, सीरीज II आनी सीरीज III अशा तीन सिरिजानी अधिकृत राजपत्राचे प्रकाशन करतात. तेभायर गरजें प्रमाण आनी सामान्य लोकांच्या फायद्याखातीर संबंधीत खात्यांच्या विनवणे उपरांत खासां आनी सप्लीमेंटरी राजपत्रय काडटात.

ते भायर, खात्यान छापिल्ल्या साबार सरकारी पब्लिकेशनां, अधिकृत राजपत्रां, कायदे आनी नेमांचे पणजी आनी मडगांव शाखा कार्यालयांत सेल कांवटरांचेर भौशिक विक्री खातीर दवरपाचे काम, छापखान्यांत आशिल्लो पब्लिकेशन डेपों करता. अधिकृत राजपत्रांनी प्रकाशीत करपाच्यो खाजगी नोटीशी आनी अधिकृत राजपत्रांखातीर सबस्क्रीपश्नांय ह्या कांवटरांचेर घेतात. ते भायर दक्षिण गोंयांतल्या सरकारी खाती / कार्यालयांनी स्टेशनरी, स्टँडर्ड अर्ज आनी रजिस्टरांची पुरवण करपाचे काम मडगांव शाखा सांबाळटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री दामोदर शंके
संचालक
person_ic
नामो
आझाद मैदानालागी,
पणजी, तिसवाडी,
गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२६४९१
+९१ ८३२ २४२६४४१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३६८३७
person_ic
ईमेल
Profile Pic
पयले अपिलीय प्राधिकरण
संचालक


address
Department of Printing & Stationery,
Near Azad Maidan,
Panaji,Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2426491
+91 832 2426441
pio_fax_icon
+91 832 2436837
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
सहाय्यक सहसंचालक अधिकारी


address
Department of Printing & Stationery,
Near Azad Maidan,
Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2426491
+91 832 2426441
pio_fax_icon
+91 832 2436837
Profile Pic
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
मुखेल कारकून(प्रशासन)


address
Department of Printing & Stationery,
Near Azad Maidan,
Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2426491
+91 832 2426441
pio_fax_icon
+91 832 2436837

For more details :Right To Information