Top

छापणावळ आनी स्टेशनरी विशीं

राजपत्रां बद्दल आनीक माहिती मेळपा खातर : हांगा क्लिक करा New Link

 

प्रकाशने बद्दल आनीक माहिती मेळपा खातर : हांगा क्लिक करा New Link

 

“इम्प्रेंसा नॅशिओनाल”, हो आदलो सरकारी छापखानो, गोंय सरकाराची सगळ्यांत पोन्नी संस्था आसून ताची थापणूक १९साव्या शेकड्यांत जाली. १९८० मेरेन, ह्या छापखान्यांत मुक्ती पूर्व काळांतलेच तंत्रज्ञानाचो वापर करताले. ते उपरांत, उदरगत कामांची गती, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वाडिल्ली कामां पुराय करपाची क्षमता वाडोवपा खातीर ल्हव ल्हव पोन्नी आनी आदल्या तंत्रज्ञानाची मशिनरी कडेक काडून, आनी ते सुवातीर ऑफसेट प्रिंटींग आनी कंम्पुटर यंत्रणा बसयली.

१९७७ ते २००२, ह्या णव्या पंचवार्शीक येवजणेच्या काळांत “ आधुनीकीकरण, विस्तारीकरण आनी यंत्रणा बदलपाची कार्यावळ” पांवड्या पांवड्यार चालीक लायली. हे काम धाव्व्या पंचवार्शीक येवजणेच्या काळांतय चालू उरले.

सरकारी छापखान्याच्यो पणजेंत दोन कार्यशाळां आसात. मुख्य छापखानो, आझाद मैदानालागसर, एम. जी. मार्गार पोन्न्या इमारतीत, आनी दुसरो ल्हान छापखानो जुनता हावज पणजी हांगसर आसां. तेभायर खात्याचे कम्युनिदाद इमारत मडगांव गोंय हांगसर एक शाखा कार्यालय आसा.

छापणावळ आनी स्टेशनरी खाते हे सेवा दिवपी खाते आसून, राज्यांतल्या सगळ्यां खात्यांच्यो आनी कार्यालयांच्यो गरजो पुराय करपाचे काम हे खाते करता. मालाची मागणी करपी ह्या खात्यांखातीर वेळावेळार लागपी स्टेशनरी वस्तू रजिस्टर, कायदे आनी नेम, आनी दर्जेदार आनी साद्या फोर्मांचे प्रिंटींग करून तांची पुरवण करपाचे काम छापणावळ आनी स्टेशनरी खाते करता. ह्या मागण्यांची पुरवण करपाखातीर, खात्याक दर वर्सा मोठ्या प्रमाणांत स्टेशनरी वस्तू मेळोवपाखातीर खुली निविदा पध्दत आपणावन आनी सरकारान खासा तयार केल्ल्या खरेदी समितीच्या सल्ल्यांत दिल्ल्या निर्देशांक धरून आशिल्ल्यो वस्तू वेंचून, ते उपरांत सप्लायरांक फर्म ऑर्डर दिवपाचे काम खाते करता.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री जयंत तारी
संचालक
person_ic
नामो
आझाद मैदानालागी,
पणजी, तिसवाडी,
गोंय -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२६४९१
+९१ ८३२ २४२६४४१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३६८३७
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]gpps[dot]goa[at]nic[dot]in

नाव / पद
श्री आंद्रे टी. ए. परेरा
उपसंचालक (तांत्रिक)

 

पत्ता
आझाद मैदानालागी,
पणजी, तिसवाडी,
गोंय -४०३००१
संपर्काची माहिती
pio_email_icon
dir[hyphen]gpps[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२६४४१
मुद्रण आणि स्टेशनरी विभागात गट C ची पदा भरपाक जाहिरात
English (690 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
श्री जयंत तारी
पयले अपिलीय प्राधिकरण
संचालक


address
आझाद मैदानालागी,
पणजी, तिसवाडी,
गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२६४९१
+९१ ८३२ २४२६४४१
Name/Designation
श्री. शंकर सावंत
सहाय्यक सहसंचालक अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आझाद मैदानालागी,
पणजी, तिसवाडी,
गोंय -४०३००१
contact details
pio_email_icon
dir[]hyphengpps[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२६४४१
Name/Designation
श्री. किशोर मांद्रेकर
मुखेल कारकून(प्रशासन)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आझाद मैदानालागी,
पणजी, तिसवाडी,
गोंय -४०३००१
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]gpps[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+91 832 2426441

For More Details : Right To Information New Link