Top

म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं

गोंय सरकाराचें म्हायती आनी प्रसिध्दी खातें सरकाराच्या धोरणां आनी कार्यावळी विशीं छापील, इलेक्ट्रोनीक आनी पारंपारीक प्रसारमाध्यमांतल्यान म्हायती पातळायता.

हे खातें येवजण्यो आनी धोरणांचो प्रसार करता ज्याका लागून सरकार आनी भौसा मदी चड आनी बरी समजीकाय जावंक पावता. सरकार आनी मिडीया मदी संवाद सादपाचे कामय हे खाते करता आनी ताका लागून सरकाराच्यो कल्याण येवजण्यो लोकांच्या दारां मेरेन पावोवपाक फावो ती पावलां उबारपाक मेळटात.

म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते संचालकाच्या मुखेलपणाखाला येता आनी ताका जोड संचालक आदार करता जो कार्यालयाचो मुखेली आसता. खात्याभीतर दोन म्हायती अधिकारी आसतात जे जायरातीं, चित्रपट, क्षेत्रीय प्रसार आदींचे काम पळयतात. दक्षीण गोंयातल्यो प्रसिध्दीच्यो गरजो पुरोवपाक मडगांवां खात्याचे एक उप कार्यालय आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. मेघना शेटगावकर
संचालक
person_ic
नामो
तिसरो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२३१५७
०८३२ २२२६०४७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२४२११

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: आदेश आनी परिपत्रकां

Profile Pic
श्री प्रकाश नाईक
भौशीक म्हायती अधिकारी / म्हायती अधिकारी


address
तिसरो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२३१५७
+९१ ८३२ २२२६०४७
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२४२११
Profile Pic
श्रीमती. मेघना शेटगावकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण / संचालक


address
तिसरो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२३१५७
+९१ ८३२ २२२६०४७
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२४२११

For more details : Right To Information New Link

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात