Top

गृह – सचिवालय

प्रस्तावना
गृह खात्याचे मुखेली आसात, सचीव (गृह) ह्या नात्यान, मुखेल सचीव. हेर अधिकारी आसात:-
१. अतिरिक्त सचीव (गृह)
२. अवर सचीव (गृह-१)
३. अवर सचीव (गृह-२)
४. विभागीय अधिकारी -३
खात्यांत दोन विभाग आसात, म्हळ्यार गृह खातें (सादारण) आनी गृह खातें (विदेशी व्यक्ती आनी नागरीकत्व). दोनूय विभागांचे मुखेली अवर सचीव आसात आनी ते अतिरिक्त सचीव (गृह) हांका अहवाल सादर करतात.
खात्या अंतर्गतचे श्रेणीबद्ध विभाग, आस्थापनां आनी संस्था:
गृह खातें फुडल्या खात्यांखातीर/ संस्थांखातीर प्रशासकीय खातें आसा:-
१. गोंय पुलीस
२. अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालय
३. बंदखण म्हानिरीक्षकालय
४. गृहरक्षक आनी नागरी संरक्षण विभाग
५. अभियोग संचालनालय
६. राज्य सैनिक कल्याण खातें
हांचे खेरीज, गृह खात्या अंतर्गत दोन प्राधिकरणां आसात, जीं आसात –
गोंय मानवाधिकार आयोग, आनी
राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरण

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री नीलेश धायगोडकर
अवर सचिव (गृह)
person_ic
नामो
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१९४५०

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात : ऑर्डस आनी परिपत्रकां

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो

गोंय , दमण आनी दीव सार्वजनिक जुगार कायदो , १९७६ भाग-५,
English (2 MB) download
Public Notice -Posts Stands Withdrawn – Directorate of Civil Aviation
English (2 MB) download
Order Dated:09/12/19-Home,Secretariat
English (2 MB) download
स्थलविवरण कोश २९/०३/१८ भाग ५
English (2 MB) download
स्थलविवरण कोश २९/०३/१८ भाग ४
English (2 MB) download
स्थलविवरण कोश २९/०३/१८ भाग ३
English (2 MB) download
स्थलविवरण कोश २९/०३/१८ भाग २
English (2 MB) download
स्थलविवरण कोश २९/०३/१८ भाग १
English (2 MB) download
सूचना क्र ३/५/९७-एचडी (जी) भाग/ ३९३४ तारिक १७/१२/२०१४
English (2 MB) download
Notification No 3/5/97-HD(G) Part/1485 dated 17/05/2018
English (2 MB) download
सूचना क्र ३/५/९७-एचडी (जी) भाग/ तारिक २८/०६/२०१८
English (2 MB) download
स्थलविवरण कोश- २०/१२/१३
English (2 MB) download
भारत चो कोश – राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८०
English (2 MB) download
स्थलविवरण कोश- १३/१०/०६
English (2 MB) download
गोवा खाजगी सुरक्षा एजन्सी नियम २०१३
English (2 MB) download
किनार्यावरील आनी किनार्यापासून कॅसिनोची यादी
English (169 KB) download
स्थलविवरण कोश- १८/०९/१८
English (169 KB) download
स्थलविवरण कोश १४/०३/१९
English (169 KB) download
Profile Pic
श्रीमती राती प्रिओळकर
सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्री दिनेश द . इन्सुलकर
सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्री नरेश डी. नार्वेकर
सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्रीमती साक्षी स . कोनाडकर
वरिष्ठ सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्री . संदेश वाइझ
वरिष्ठ सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्री जयप्रकाश देसाई
वरिष्ठ सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्रीमती . ग्रेसि मसकारकाहस
वरिष्ठ सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्री संजय ड . नाईक
वरिष्ठ सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्रीमती . सीमा प .स . कुवेलकर
वरिष्ठ सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्रीमती ज्योती ल . सावंत
वरिष्ठ सहाय्यक (सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी)


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
०८३२-२४१९६९८
०८३२-२४१९७७५
Profile Pic
श्रीमती सेलीना रॉड्रीगुएस
विभाग अधिकारी (भौशीक म्हायती अधिकारी )


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७८७
Profile Pic
श्रीमती. कविता वेळीप
विभाग अधिकारी (भौशीक म्हायती अधिकारी )


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९६९८
Profile Pic
श्री. उमेश देसाई
विभाग अधिकारी (भौशीक म्हायती अधिकारी )


address
गृह विभाग,
सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९७७५


For more details : Right To Information New Link