Top

गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ

म्हामंडळाचे उद्देश

अनुसूचीत जमात आनी हेर मागास वर्गीय जमात उद्देगपती सोदून काडप आनी ह्या समाजाचो प्रसार आनी बळकट करपाचो वावर चालू दवरप आनी अनुसूचीत जमात आनी हेर मागास वर्गीय समाज खास करून समाजातल्या दुबळ्या विभागाच्या समाजीक अर्थीक उदरगतीखातीर उपक्रम निर्माण करप आनी स्वता वेवहार्य आशिल्ले प्रकल्प तयार करप, तंत्रिक सल्लागार सेवा दिवप आनी पॉलिटॅक्नीक आनी हेर उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थेवरवीं संबंदीत वेव्हार आनी अर्थीक वेवस्थापनात लावार्थींक प्रशिक्षण दिवप आनी स्वता जावन वा सरकाराच्या पालवान, कायदेशीर मंडळ, कंपन्यो, संस्था, व्यक्ती वा हेर खंयच्याय संघटना वा यंत्रणाकडल्यान प्रकल्प हातांत घेवप, प्रसार करप, मजत करप, सल्लो दिवप, अर्थीक आदार दिवप, शेती उदरगत कार्यावळी, मार्केटींग, प्रक्रिया, शेती उत्पादनाची पुरवण आनी साठो, लघु उद्देग, बांदकाम बांदप, येरादारी आनी हेर उद्देग, वेवसाय, वेव्हार वा हेर वावर जे अनुसूचीत जमात आनी हेर मागास वर्गाच्या कल्याण आनी उद्धाराखातीर आसतले आनी अनुसूचीत जातीक उत्पादन, उत्पन्न, वेवस्थापन आनी बाजाराविशी अर्थीक परिस्थिती वा पध्दत आनी तंत्र हाडपाक, वाडोवंक, काम चालीक लावंक, उद्देग, वेवसाय, वेव्हार वा कार्याखातीर भांडवळ, क्रेडीट, साधन, स्त्रोत आनी तंत्रिक आनी वेवस्थापकी आदार दिवपाचो म्हामंडळाचो मुखेल हेतू आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अग्नेलो अ ज फेर्नांडिस
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
दुसरो माळो, दयानंद स्मृती बिल्डिंग ,स्वामी विवेकानंद रोड,
पणजी, गोंय-४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२६९४९
+८१ ८३२ २४२६२६८
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२०२१५

For more details : Department website for The Goa State Scheduled Tribe Finance and Development Corporation Ltd.

Self Employment Scheme
English (57 KB)  download
Ashraya Adhar Scheme
English (93 KB)  download
Short Term Loans to Hawkers/Vendors
English (50 KB)  download
Profile Pic
श्रीमती रूपा उर्फ आरुश्री संकेत शिरोडकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / मुखेल कारकून


address
२ रो माळो, दयानंद स्मृती इमारत,
स्वामी विवेकानंद रोड,
पणजी-गोंय
४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२६९४९/२४२६२६८
Profile Pic
श्री ऑलिव्हर सिल्वेरा
भौशीक म्हायती अधिकारी / सहाय्यक लेखा अधिकारी


address
२ रो माळो, दयानंद स्मृती इमारत,
स्वामी विवेकानंद रोड,
पणजी-गोंय
४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२६९४९/२४२६२६८
Profile Pic
श्री अग्नेलो फेर्नांडिस
पयले अपिलीय प्राधिकरण / वेवस्थापकीय संचालक


address
२ रो माळो, दयानंद स्मृती इमारत,
स्वामी विवेकानंद रोड,
पणजी-गोंय
४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४२६९४९/२४२६२६८
pio_fax_icon
०८३२-२४२०२१५


For more details : Right To Information New Link