Top

गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ

प्रस्तावना

गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ (जीएसआयडीसी) ही पुरायपणान गोंय सरकारची सरकारी कंपनी आनी ती १९५६ कंपनी कायद्याखाला पणजी-गोंयच्या कंपनी प्रबंधकाकडेन नोंद आसा. कंपनीच्या प्रबंधकान २० फेब्रुवारी २००१ ह्या दिसा आस्पावीत करपाचे प्रमाणपत्र क्रमांक U75112GA2001SGC002954 (CIN) दिला. कंपनीची निधी गरज पुराय करपाखातीर गोंय सरकार अर्थसंकल्पांत भाग भांडवळ वा योगदान म्हूण कंपनीखातीर तजवीज करता. कंपनीच्या भांडवळाची बांदणी अशी-

  • अधिकृत भांडवळ – ५,००,००,०००रू
  • मान्य भांडवळ – ३,१०,००,६६०रू
  • फारीक केल्ले भांडवळ – ३,१०,००,०६०रू

राज्यभरांत हेर राज्यातल्या समान म्हामंडळावरी रस्तो, पुल, उड्डाण पुलस बस स्थानक, हॉस्पिटलां, पर्यटन संबंद प्रकल्प आदी सारकीले सरकारान हातांत घेतिल्ले सगळे साधनसुविधा संबंदी प्रकल्प बेगीनात बेगीन चालीक लागचे म्हूण गोंय सरकारान जीएसआयडीसीक विशेश हेतू वाहन म्हूण घडयला. हाचो लाव गोंयभरांत साधनसुविधाची उदरगत करूंक जातलो. सगळे प्रकल्प चालीक लागचें म्हूण म्हामंडळ समन्वय यंत्रणा म्हूण काम करतली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. स्रिनेत कोथवाले
व्यवस्थापकीय संचालक- गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ
person_ic
नामो
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस,
डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,
पणजी, गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४९३५५०-५९
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४९३५७७
apio_img
श्री. विपिन एल. मकवाना
व्यवस्थापक (एचआर आनी प्रशासन)/भौशीक कागाळ अधिकारी

 

address
 सातवो माळो , ईडीसी हाऊस,
डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,
पणजी, गोवा.
contact details
pio_email_icon
email@gsidcltd.com
pio_contact_icon
+९१ ९८२२६८९४२३
pio_fax_icon
०८३२-२४९३५७७
apio_img
श्री अभिजित नेरुरकर
व्यवस्थापक (लेखा)/अधीनस्थ अधिकारी

 

address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस,
डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,
पणजी, गोवा.
contact details
pio_email_icon
email@gsidcltd.com
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१३१९५३
pio_fax_icon
०८३२-२४९३५७७
प्रशासकीय संकुलाच्या इमारतीच्या  डिझायन आनी नियोजनाखातीर  आस्था व्यक्त करप
English (116 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री.लक्ष्मण आमोणकर
व्यवस्थापक (आयटी) /सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जीएसआयडीसी लिमिटेड, ७ वो माळो,
ईडीसी हाऊस, डॉ. ए. बी. रोड,
पणजी-गोंय. ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
(०८३२)-२४९३५५०/७१३
pio_fax_icon
०८३२-२४९३५७७
Profile Pic
श्री पी.व्ही.के. नायर
मुख्य महाव्यवस्थापक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जीएसआयडीसी लिमिटेड, ७ वो माळो,
ईडीसी हाऊस, डॉ. ए. बी. रोड,
पणजी-गोंय. ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
(०८३२)-२४९३५५०/७०६
pio_fax_icon
०८३२-२४९३५७७
Profile Pic
श्री श्रीनेथ कोथवाळे
व्यवस्थापकीय संचालक / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
जीएसआयडीसी लिमिटेड, ७ वो माळो,
ईडीसी हाऊस, डॉ. ए. बी. रोड,
पणजी-गोंय. ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
(०८३२)-२४९३५५०/(०८३२)-२४९३८०१
pio_fax_icon
०८३२-२४९३५७७
Profile Pic
Shri Laxman S. Amonkar
Asstt. Public Information Officer / Dy.Manager-IT


address
Goa State Infrastructure Development Corporation Limited
1st Floor, SPACES Building,
Patto Plaza,
Panaji-Goa 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2493550
pio_fax_icon
+91 832 2438261

For more details : Right To Information  New Link