Top

गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ

प्रस्तावना

गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ (जीएसआयडीसी) ही पुरायपणान गोंय सरकारची सरकारी कंपनी आनी ती 1956 कंपनी कायद्याखाला पणजी-गोंयच्या कंपनी प्रबंधकाकडेन नोंद आसा. कंपनीच्या प्रबंधकान 20 फेब्रुवारी 2001 ह्या दिसा आस्पावीत करपाचे प्रमाणपत्र क्रमांक U75112GA2001SGC002954 (CIN) दिला. कंपनीची निधी गरज पुराय करपाखातीर गोंय सरकार अर्थसंकल्पांत भाग भांडवळ वा योगदान म्हूण कंपनीखातीर तजवीज करता. कंपनीच्या भांडवळाची बांदणी अशी-

  • अधिकृत भांडवळ – 5,00,00,000 रू
  • मान्य भांडवळ – 3,10,00,660 रू
  • फारीक केल्ले भांडवळ – 3,10,00,060 रू

राज्यभरांत हेर राज्यातल्या समान म्हामंडळावरी रस्तो, पुल, उड्डाण पुलस बस स्थानक, हॉस्पिटलां, पर्यटन संबंद प्रकल्प आदी सारकीले सरकारान हातांत घेतिल्ले सगळे साधनसुविधा संबंदी प्रकल्प बेगीनात बेगीन चालीक लागचे म्हूण गोंय सरकारान जीएसआयडीसीक विशेश हेतू वाहन म्हूण घडयला. हाचो लाव गोंयभरांत साधनसुविधाची उदरगत करूंक जातलो. सगळे प्रकल्प चालीक लागचें म्हूण म्हामंडळ समन्वय यंत्रणा म्हूण काम करतली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. स्रिनेत कोथवाले
व्यवस्थापकीय संचालक- गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ
person_ic
नामो
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस,
डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,
पणजी, गोवा.
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४९३५५०-५९
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४९३५७७
person_ic
ईमेल
apio_img
श्री श्रीनेथ कोथवाळे
व्यवस्थापकीय संचालक / प्रथम अपील प्राधिकरण

 

address
जीएसआयडीसी लिमिटेड, ७ वो माळो,
ईडीसी हाऊस, डॉ. ए. बी. रोड,
पणजी-गोवा. ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
(0832)-2493550
(0832)-2493801
pio_fax_icon
0832 – 2493577
apio_img
श्री पी.व्ही.के. नायर
मुख्य महाव्यवस्थापक / सार्वजनिक माहिती अधिकारी

 

address
जीएसआयडीसी लिमिटेड, ७ वो माळो,
ईडीसी हाऊस, डॉ. ए. बी. रोड,
पणजी-गोवा. ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
(0832)-2493550
(0832)-2493706
pio_fax_icon
0832 – 2493577
apio_img
श्री.लक्ष्मण आमोणकरr
व्यवस्थापक (आयटी) / सहाय्यक जन माहिती अधिकारी

 

address
जीएसआयडीसी लिमिटेड, ७ वो माळो,
ईडीसी हाऊस, डॉ. ए. बी. रोड,
पणजी-गोवा. ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
(0832)-2493550
(0832)-2493713
pio_fax_icon
0832 – 2493577

For more details :Right To Information New Link