Top

गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळ

संस्थेची वळख:

गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळ हो एक गोंय सरकारचो उपक्रम आसा. हाचें मुखेल उद्दिश्ट आसा सगल्या प्रकारच्या फळांच्या आनी लागवडीच्या पिकांच्या लागवडीचो प्रचार करप आनी स्विकारप. महामंडळाचें भागभांडवल आसा ` ५०० लाख आनी भागधारक आनी संचालक मंडळ हे गोंय सरकारावरवीं नामनिर्देशीत केल्ले आसतात.

संस्थेची मुखेल कार्यां/ उद्दिश्टां:

महामंडळ पणजी, बांबोळी, म्हापशें, मडगांव आदींकडचीं सरकारी इस्पितळां आनी हेर सरकारी संस्थांक भाज्ज्यो/ फळां पुरवण करता. महामंडळ सरकारी येवजणींची अंमलबजावणी करता:

  1. मोलवाडीच्यानियंत्रणाखातीरसरकारी हस्तक्षेप येवजण
  2. खात्रीच्याबाजारासयत, भाज्ज्यांच्याप्रचाराखातीर पालव
  3. सरकारीसंस्था/ इस्पितळांहांका भाज्ज्यो आनी फळांची पुरवण
  4. भाज्ज्योआनीफळां वाडोवपाखातीर साधनसुविधेची निर्मणी/ स्वयं मजत पंगडांवरवीं भाज्ज्यांच्या लागवडी खातीर पालव
  5. राष्ट्रीयफलोत्पादनमिशन
  6. नाल्लकाडपी/ काडपाचीयेवजण; सेवाभिमूख नाल्ल काडपाची येवजण
  7. शीतगृहसुविधाभाड्यान दिवप

 

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संदीप फोलदेसाई
व्यवस्थापकीय संचालक -गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळ
person_ic
नामो
कुल्लागोर,
टोंका, कारंझलेम,
गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४६१२०२
+९१ ८३२ २४६१२०३
+९१ ८३२ २४६१२०४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४६१२०३
person_ic
ईमेल
gshcl123[at]gmail[dot]com