Top

गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळ

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री.लॅरी बॅरेटो
व्यवस्थापकीय संचालक -गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळ
person_ic
नामो
कुल्लागोर,
टोंका, कारंझलेम,
गोवा
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४६१२०२
+९१ ८३२ २४६१२०३
+९१ ८३२ २४६१२०४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४६१२०३
person_ic
ईमेल

For more details : Department website for Goa State Horticultural Corporation Ltd.

For more details : Department website for Goa State Horticultural Corporation Ltd.

Profile Pic
श्री लॅरी बरेटो
प्रथम अपीलीय प्राधिकरण / व्यवस्थापकीय संचालक


address
कुळागर,
टोंका, कारंजाळे,
गोवा
Profile Pic
श्रीमती संध्या फळदेसाय
सार्वजनिक माहिती अधिकारी / व्यवस्थापक (लेखा आणि प्रशासन)


address
कुळागर,
टोंका, कारंजाळे,
गोवा
Profile Pic
श्री नितीन बखले
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी/व्यवस्थापक (शेत)


address
कुळागर,
टोंका, कारंजाळे,
गोवा

For more details : Right To Information New Link