Top

सहकार खात्याविशीं

सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय सहकारी संस्थांच्या नोंदणीचे काम पळयता. ह्यो संस्था गोंय राज्यांत लागू आशिल्ले महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदो 1960च्या कलम 9खाला (हाचे मुखार संबंदीत कायदो म्हण संबोदीत जातलो) आनी ताचे खाला केल्ले सहकारी संस्था नेम 1962 (हाचे मुखार संबंदीत नेम म्हण संबोदीत जातले) खाला नोंद जाल्यात. ह्या संस्थांची हिशेबतपासणी संबंदीत कायद्याच्या 81 कलमाखाला जाता. तशेंच संस्थांची कार्यपध्दती तपासपाक संबंदीत कायद्याच्या कलम 83 खाला चवकशी आनी कलम 84 खाला निरीक्षण सहकारी खातें करता. वयर दिल्ल्या गजालींचेर कसलेंय मार्गदर्शन वा स्पश्टीकरण जाय आसत जाल्यार संस्थांनी ते ज्या सहाय्यक सहकारी संस्था निबंदकाच्या कार्यक्षेत्रांत पडटात, तांकां संपर्क सादचो. कसलीय कागाळ आसत जाल्यार, त्या संबदची संदर्भ याचिका/मध्यस्ती याचिका संबंदीत कायद्याच्या कलम 91 खाला संस्थेन आपल्या कार्यक्षेत्राच्या निबंदक वा सहाय्यक निबंदका कडेन अर्ज “N”त लेखी स्वरुपांत दिवची. कागाळ/मध्यस्ती याचिकेच्या पक्षांनी निबंदकाकडेन फावो ती फी भरप गरजेचे. दूध सहकारी संस्थेच्या नोंदणी वा प्रमाणपत्रां घेवपाक, कागाळ वा मध्यस्ती याचिका दाखल करपाक, सहाय्यक निबंदक, सहकारी संस्था, दुग्धालय, फोंडें हांकां संपर्क सादचो.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री मेनीनो डी'सौझा
सहकारी संस्था निबंदक
person_ic
नामो
सहकार संकुल,
चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४३७१३४
०८३२ २४३७१६५
०८३२ २४३७१७५
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३७१३४
person_ic
ईमेल
Profile Pic
सहकारी संस्थेचे सहाय्यक निबंधक


address
सहकार संकुल, ईडीसी प्लाझा पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७१६५
०८३२-२४३७१७५
०८३२-२४३७१३४
Profile Pic
सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक


address
सहकार संकुल,
ईडीसी प्लाझा पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७१६५
०८३२-२४३७१७५
०८३२-२४३७१३४

For more details : Right To Information New Link

For more details : Right To Information New Link

Schemes and Financial Assistance
English (133 KB)  download