Top

कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं

कामगार आनी रोजगार खातें सकल दिल्ल्या तीन म्हत्वाच्या क्षेत्रांत सेवा दिता:

 • नोंदणी/नविनीकरण आनी रोजगाराची वेवस्था
 • शाळा आनी म्हाविद्यालयांक वेवसायीक मार्गदर्शन आनी कामगार बाजार म्हायती.
 • सरकारान धोरणात्मक निर्णय घेवपा रोजगार बाजार म्हायती.

रोजगार कार्यालय कामगार आनी रोजगार सोदप्यांमदीं दुवो जावन वावुरता. ह्या खात्याची दोन रोजगार कार्यालयां आसात ती पणजे आनी मडगांव स्थीत आसात. ह्या दोनय कार्यालयांचे संगणीकरण केला आनी नोंदणी, नविनीकरण आनी प्रस्तुती संगणकाचेर जातात.

 • रोजगार कार्यालय फुकट सेवा दिता. रोजगार कार्यालयान दिल्ले खंयचेच सेवेची फी घेनात.
 • रोजगार कार्यालय काम दिना. जागे रिते आशिल्ल्याचे रोजगार कार्यालयाक कळ्ळे उपरांत ते उमेदवारांची नांवा सुचयता. कार्यालया कडेन आशिल्ल्या नोंदणीपुस्तीकेचेर आशिल्ली पात्रताय, अणभव आनी वरिश्ठता पळोवन कार्यालय नावा सुचयता.
 • उमेदवारान रोजगाक कार्यालयाक भेट दितना आपले वळख पत्र (नोंदणी पत्र) हाडप गरजेचें.
 • रोजगार कार्यालयाक खंयचोय अर्ज धाडल्यार उमेदवारान नोंदणी क्रमांक आनी एनसीओ क्रमांक बरोवप गरजेचें.
 • नोंदणी कार्डाचे वेळार नविनीकरण करप अर्जदाराच्या हिताचे आसा. नोंदणी कार्डाचे नविनीकरण केले ना जाल्यार ते रद्द जातलें.
 • नोंदणी कार्ड तीन वर्सांनी नवीनीकृत करप गरजेचें. ते स्वता वा संदेशवाहका कडल्यान नविनीकृत केल्यार जाता. संदेशवाहका कडल्यान नविनीकृत करपाचे आसल्यान अधिकार पत्र दिवप गरजेचें. नोंदणीकरणाच्या म्हयन्यांत वा 60 दिसांभीतर म्हळ्यारच अनुग्रह अवधिभीतक नवीनीकरण सुरू करप गरजेचें.
 • नोंदणी कार्ड नविनीकरणाखातीर पोस्टांतल्यान धाडूंक जायना.
 • उपकार करूंन लक्षांत दवरचे की नोंदणी कार्ड सकयल दिल्ल्या परिस्थितींत रद्द जातलें:
  i) निमंत्रण पत्राक फाटोफाट दोन फावट अर्जदार जाप दिवंक अपेसी थारलो जाल्यार.
  ii) आपले नांव सुचयला हे अर्जदार कामगाराक कळोवंक अपेसी थारलो जाल्यार.
  iii) वेंचून आयले उपरांत अर्जदारान नोकरी न्हयकारली जाल्यार.
 • रोजगार कार्यालयाक भेट दिले उपरांत उमेदवारान कार्यालयाच्या वेवसायीक मार्गदर्शन विभागाक भेट दिवची आनी थंय आशिल्ले अधिकाऱ्याचो सल्लो घेवचो जो उमेदवाराच्या नोकर भरतेच्या निश्चयतेविशीं ताका मार्गदर्शन दितलो. ह्या विभागांत वेगवेगळ्या प्रशिक्षण केंद्रात आशिल्ले वेवसाय आनी प्रवेशां विशी म्हायती आसा जी तुमकां योग्य तो वेवसाय वेंचपाक आदार दितली.
 • वेवसायीक मार्गदर्शन विभाग शाळांनी वेवसाय मार्गर्शन व्याख्यानां घडोवन हाडटा.
 • वेवसायीक मार्गदर्शन विभाग पोन्न्या प्रकरणांचो नियाळ घेता.
 • वेवसायीक मार्गदर्शन विभाग रोजगार कार्यालयाक भेट दिवपी अर्जदारांखातीर समुह चर्चा/नोंदणी मार्गदर्शन आदी घडोवन हाडटा.
 • वेवसायीक मार्गदर्शन विभाग वैयक्तीक म्हायतीय दिता.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री राजू गवस
कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं, आयुक्त
person_ic
नामो
श्रमशक्ती भवन, दुसरो माळो,
पाटो प्लाझा,
पणजी, गोवा ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७०८१
+९१ ८३२ २४३७०८२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७०८५
apio_img
उप कामगार आयुक्त, पणजी
पत्ता
उत्तर गोंय जिल्हा
apio_img
उप कामगार आयुक्त, मडगांव
पत्ता
दक्षिण गोंय जिल्हा
apio_img
प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी, ई.एस.आय. योजना, पणजी
पत्ता
उत्तर गोंय जिल्हा
apio_img
वरिष्ठ ऑर्थो सर्जन, ई.एस.आय हॉस्पिटल, मडगांव
पत्ता
दक्षिण गोंय जिल्हा
apio_img
कर्मचारी समुपदेशन अधिकारी, पणजी
पत्ता
उत्तर गोंय जिल्हा
apio_img
वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी, मडगाव
पत्ता
दक्षिण गोंय जिल्हा

 

निविदांच्या पावतीखातर कालावधी मर्यादा वाढविणे
English (298KB) download
फार्मासिस्ट आनी  रेडिओग्राफर ह्या पदाखातर भरतीची सूचना रद्द केली
English (1257 KB) download
सहाय्यक कर्मचारी अधिकारी” ह्या पदाखातर भरतीची सूचना रद्द केली
English (658 KB) download
Scheme of Labour & Labour Welfare Sector
English (0 KB) download
Profile Pic
वरिष्ठ उच्च श्रेणी कारकून (आयटीयलसी & यलसी - II)
वरिष्ठ उच्च श्रेणी कारकून (आयटीयलसी & यलसी - II) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
औद्योगिक न्यायाधिकरण /कामगार न्यायालय आणि कामगार न्यायालय - II , पणजी गोंय
Profile Pic
उच्च कारकून (आयटीयलसी & यलसी ) (पणजी गोंय )
उच्च कारकून (आयटीयलसी & यलसी ) (पणजी गोंय )/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
औद्योगिक न्यायाधिकरण /कामगार न्यायालय आणि कामगार न्यायालय - II , पणजी गोंय
Profile Pic
उच्च श्रेणी कारकून ( आयुक्त कार्यालय - कुडचडे )
उच्च श्रेणी कारकून ( आयुक्त कार्यालय - कुडचडे ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , कुडचडे गोंय
Profile Pic
कामगार निरिक्षक (कुडचडे)
कामगार निरिक्षक (कुडचडे) / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , कुडचडे गोंय
Profile Pic
उच्च श्रेणी कारकून ( आयुक्त कार्यालय - डिचोली )
उच्च श्रेणी कारकून ( आयुक्त कार्यालय - डिचोली ) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , डिचोलीगोंय
Profile Pic
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (वास्को गोंय)
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (वास्को गोंय) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सहाय्यक आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , वास्को गोंय
Profile Pic
कामगार निरिक्षक (डिचोली गोंय)
कामगार निरिक्षक (डिचोली गोंय) / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , डिचोली गोंय
Profile Pic
सहाय्यक कामगार आयुक्त( वास्को गोंय)
सहाय्यक कामगार आयुक्त( वास्को गोंय)/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सहाय्यक आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , वास्को गोंय
Profile Pic
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (फोंडा गोंय)
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (फोंडा गोंय) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , फोंडा गोंय
Profile Pic
सहाय्यक कामगार आयुक्त( फोंडा गोंय)
सहाय्यक कामगार आयुक्त( फोंडा गोंय)/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सहाय्यक आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , फोंडा गोंय
Profile Pic
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (म्हापसा गोंय)
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (म्हापसा गोंय) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , पेडणे गोंय
Profile Pic
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (मडगांव गोंय)
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (मडगांव गोंय) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , मडगांव गोंय
Profile Pic
सहाय्यक कामगार आयुक्त(म्हापसा गोंय)
सहाय्यक कामगार आयुक्त(म्हापसा गोंय)/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सहाय्यक आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , म्हापसा गोंय
Profile Pic
उपआयुक्त कामगार आनी रोजगार (दक्षिण गोंय)
उपआयुक्त कामगार आनी रोजगार (दक्षिण गोंय)/भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , मडगांव गोंय
Profile Pic
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (पणजी गोंय)
वरिष्ठ सहाय्यक कामगार आयुक्त (पणजी गोंय) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , पणजी गोंय
Profile Pic
उपआयुक्त कामगार आनी रोजगार
उपआयुक्त कामगार आनी रोजगार/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आयुक्त कार्यालय , कामगार आनी रोजगार , पणजी गोंय
Profile Pic
श्री राजू गवस
पयले अपिलीय प्राधिकरण / आयुक्त
कामगार आनी रोजगार


address
श्रमशक्ती भवन, दुसरो माळो ,
पाटो प्लाझा,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७०८१
+९१ ८३२ २४३७०८२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७०८५

For more details : Right To Information New Link

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात : येवजण्यो