Top

वेवसायीक कर खात्याविशीं

वेवसायीक कर खातें गोंय मुल्य संवर्धीत कर/गोंय विक्री कर, केंद्रीय विक्री कर, निवास स्थानाचेर गोंय सुखसाधन कर, थळाव्या भागांत माल हाडपाखातीर प्रवेश कर आनी गोंय मनरिजवण कर कायद्याखाला कर महसुल लागू करप आनी एकठांय करपाचे काम करता.

योग्य नियंत्रण आनी प्रशासनाखातीर गोंय राज्य सात विभागीय कार्यालयांनी वांटून घाला ज्यातूंत पणजी, म्हापशें, दिवचल, फोंडे, मडगांव, वास्को आनी कुडचडें हांचो आसपाव आसा. पुराय कर प्रशासन पणजेच्या मुखेल कार्यालयांतल्यान नियंत्रीत आनी निरीक्षीत जाता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. हेमंत कुमार, आयएस (एजीएमयूटी: २०१३)
आयुक्त, वेवसायीक कर खात्याविशीं
person_ic
नामो
वेवसायीक कर आयुक्त,
विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२२७५७
+९१ ८३२ २२२९२२५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२५०३२
+९१ ८३२ २४२२३०५

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रकां

Profile Pic
वाणिज्य कर अधिकारी
सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी / वाणिज्य कर अधिकारी


address
वेवसायीक कर आयुक्त,
विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो,
पणजी, गोंय
Profile Pic
वाणिज्य कर अधिकारी - मुख्यालय
सहाय्यक भौशीक माहिती अधिकारी / वाणिज्य कर अधिकारी


address
वेवसायीक कर आयुक्त,
विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो,
पणजी, गोंय
Profile Pic
अतिरिक्त आयुक्त
सहाय्यक माहिती अधिकारी / अतिरिक्त आयुक्त


address
वेवसायीक कर आयुक्त,
विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो,
पणजी, गोंय

For more details : Right To Information New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात