Government of Goa | नागरी पुरवण खात्याविशीं
Top

नागरी पुरवण खात्याविशीं

हे एक नियंत्रक खातें आनी अत्यावशक वस्तू कायदो 1955 खाला आशिल्ली वेगवेगळीं कायदेशीर कलमांची ते अंमलबजावणी करता आनी ताच्या नेमां खाला तांदूळ, गंव, साखर, खाद्य तेल आनी केरोसीन सारकेल्ल्या भौशीक वितरण वेवस्थेखाला येवपी अत्यावशक वस्तूंची उपलब्दी आनी/वा वितरणाचेर नियंत्रण दवरता. ह्या खात्याचो भौसाकडेन खूब लागीचो संबंद येता. लोकांक उत्कृश्ट सेवा दिवप आनी भौस आनी सरकारी अधिकाऱ्यां मदीं इश्टागतीचे सुसंगत नाते निर्माण करपाचो खात्याचो यत्न आसा. गोंयातल्या ग्राहकांचे हीत सांबाळप आनी तांका सुरक्षा दिवपाचो खात्याचो हावेस आसा आनी तांचे ग्राहक हक्क बजावपाक आनी कागाळींचे निवारण करपाक उत्तर आनी दक्षीण गोंय ग्राहक निरसन न्यायालयां आनी ग्राहक कागाळ निवारण आयोग, ग्राहक समाधान समिती आनी लोक अदालत सारकेल्ली माध्यमां उपलब्द करूंन दिता.

खात्याचे उपक्रम :

 • दर पाच वर्सा उपरांत राशन कार्डांचे नुतनीकरण करप.
 • राज्याभीतक नवी राशन कार्डां जारी करप (त्याग प्रमाणपत्रा सयत).
 • कुटूंबाच्या वांगड्यांचो समावेश/वगळावप.
 • रास्त दर दुकानाच्या सेवा क्षेत्रांत पत्तो बदलप.
 • पत्तो बदलप तशेंच तालुक्याभीतर रास्त दर दुकान बदलप.
 • दुसऱ्या शारांत बदली जाल्ले खातीर वा हेर खंयच्याय कारणाक लागून त्याग प्रमाणपत्र जारी करप.
 • रास्त दर दुकान चलोवपाखातीर परवानो जारी करप.
 • कॅरोसिनाच्या किरकोळ विक्री खातीर परवानो जारी करप.
 • जेवण खाणाखातीर परवाने जारी करप.
 • नाफ्ता/द्रावक परवाने जारी करप.
 • खाद्य तेलाचे पॅकेजींग विभाग नोंद करपाक परवानो जारी करप.
 • सवाय धान्याचे पसरे चलोवपा खातीर मान्यताय/ परवानो दिवप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. सिद्धिविनायक एस नाईक
संचालक
person_ic
नामो
पयलें लिफ्ट, दुसरो मजलो, ज्युन्ता हावस, पणजी- गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२७७९८
०८३२ २२२६०८४
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२५३६५
person_ic
ईमेल
adi[hyphen]csca[dot]goa[at]nic[dot]in
Profile Pic
श्री दिनेश एस. पवार
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी /कार्यालय अधीक्षक


address
१ली लिफ्ट, दुसरो माळो,जुंता घर, पणजी-गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६०८४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२५३६५
Profile Pic
श्रीमती. वीरा वी. नायक
भौशीक म्हायती अधिकारी /सहाय्यक संचालक


address
१ली लिफ्ट, दुसरो माळो,जुंता घर, पणजी-गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६०८४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२५३६५
Profile Pic
श्री. सिद्धिविनायक एस नाईक
पयले अपिलीय प्राधिकरण /
संचालक


address
१ली लिफ्ट, दुसरो माळो,जुंता घर, पणजी-गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७७९८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२५३६५

For more details : Right To Information New Link

फॉर्म अ
English (10 KB) download
फॉर्म ब
English (10 KB) download
फॉर्म क
English (10 KB) download
फॉर्म ड
English (10 KB) download
रेशन कार्ड खातर  अर्ज घोषित फॉर्म
English (9 KB) download

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात