Top

वेंचणुक कार्यालयाविशीं

खात्या विशीं

मुखेल वेंचणुक अधिकारी, गोंय राज्य, गोंय विधानसभा आनी राज्यांत जावपी लोकसभा वेंचणुको पारदर्शक आनी निश्पक्ष जावच्यो म्हणून वावुरता. भारताच्या वेंचणुक आयोगान त्या त्या वेळार गोंय विधानसभा वा लोकसभा वेंचणुक जाहीर केले उपरांत गोंय राज्याच्या मुखेल वेंचणुक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाला ह्यो वेंचणुको जातात. तेच प्रमाण, मुखेल वेंचणुक अधिकारी भारताच्या वेंचणुक आयोगान जाहीर केले उपरांत गरज आसा ते प्रमाण मतदार यादिंची नेटान तपासणी, संक्षीप्त तपासणी आनी खास तपासणी घडोवन हाडटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री कुणाल (आय ये यस )
मुखेल वेंचणूक अधिकारी
person_ic
नामो
पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत
आल्तीन, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२८४४३
०८३२ २२२५२१५
०८३२ २२२५२२८
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२५४४८
person_ic
ईमेल
ceo[underscore]goa[at]eci[dot]gov[dot]in
फोटो मतदार यादीची विशेष सारांश पुनरीक्षण ०१.०१.२०२० – तारीख १३ डिसेंबर २०१९ – मुख्य निवडणूक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download
फोटो मतदार यादीची विशेष सारांश पुनरीक्षण ०१.०१.२०२० – तारीख ११ नोव्हेंबर २०१९ – मुख्य निवडणूक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय
English (420 KB) download
फोटो मतदार यादीची विशेष सारांश पुनरीक्षण ०१.०१.२०२० – तारीख ३१ जुलै  २०१९ – मुख्य निवडणूक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय
English (333 KB) download
फोटो मतदार यादीची विशेष सारांश पुनरीक्षण ०१.०१.२०२० – तारीख २५ जुलै  २०१९ – मुख्य निवडणूक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय
English (1 MB) download
फोटो मतदार यादीची विशेष सारांश पुनरीक्षण ०१.०१.२०२० – तारीख २५ जुलै  २०१९ – मुख्य निवडणूक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय
English (991 KB) download
फोटो मतदार यादीची विशेष सारांश पुनरीक्षण ०१.०१.२०२० – तारीख २७ मार्च २०१९ – मुख्य निवडणूक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय
English (2 MB) download
Name/Designation
श्रीमती संगीता नाईक
सहाय्यक मुख्य निवडणूक अधिकारी / सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
जुने आय.पी.एच.बी. इमारत,
अल्टिनो, पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
aceo[hyphen]ceo[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२५२१५
०८३२-२२२८४४३
०८३२-२२२५२२८
pio_fax_icon
०८३२-२२२५४४८
Name/Designation
श्री. देवीदास एस. गावकर
सह मुख्य निवडणूक अधिकारी /
जन म्हायती अधिकारी


address
जुने आय.पी.एच.बी. इमारत,
अल्टिनो, पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
jtceo[underscore]goa[at]eci[dot]
gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२५२१५
०८३२-२२२८४४३
०८३२-२२२५२२८
pio_fax_icon
०८३२-२२२५४४८
Name/Designation
श्री. कुणाल (आयएएस)
मुख्य निवडणूक अधिकारी / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
जुने आय.पी.एच.बी. इमारत,
अल्टिनो, पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
ceo[underscore]goa[at]eci[dot]
gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२५२१५
०८३२-२२२८४४३
pio_fax_icon
०८३२-२२२५४४८

For more details : Right To Information New Link

मतदार याद्यात नमूद केलल्या तपशीलांक सुधारणा करपाक अर्ज
English (792 KB)  download
मतदार यादी नाव समाविष्ट करपाक अर्ज
English (346 KB)  download
परदेशी मतदारांद्वारे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करपा खातर अर्ज
English (23 KB)  download
मतदार यादीतील समावेशास आक्षेप घेव्हपा खातर किंवा नाव काडपाक अर्ज
English (343 KB)  download
मतदार यादीतील प्रवेशाच्या बदली करपाक अर्ज
English (339 KB)  download

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात