Top

वेंचणुक कार्यालयाविशीं

खात्या विशीं

मुखेल वेंचणुक अधिकारी, गोंय राज्य, गोंय विधानसभा आनी राज्यांत जावपी लोकसभा वेंचणुको पारदर्शक आनी निश्पक्ष जावच्यो म्हणून वावुरता. भारताच्या वेंचणुक आयोगान त्या त्या वेळार गोंय विधानसभा वा लोकसभा वेंचणुक जाहीर केले उपरांत गोंय राज्याच्या मुखेल वेंचणुक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाला ह्यो वेंचणुको जातात. तेच प्रमाण, मुखेल वेंचणुक अधिकारी भारताच्या वेंचणुक आयोगान जाहीर केले उपरांत गरज आसा ते प्रमाण मतदार यादिंची नेटान तपासणी, संक्षीप्त तपासणी आनी खास तपासणी घडोवन हाडटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री कुणाल (आय ये यस )
मुखेल वेंचणूक अधिकारी
person_ic
नामो
पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत
आल्तीन, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२८४४३
०८३२ २२२५२१५
०८३२ २२२५२२८
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२५४४८
Profile Pic
श्रीमती संगीता नाईक
सहाय्यक मुख्य निवडणूक अधिकारी / सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
जुने आय.पी.एच.बी. इमारत,
अल्टिनो, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५२१५
०८३२-२२२८४४३
०८३२-२२२५२२८
pio_fax_icon
०८३२-२२२५४४८
Profile Pic
श्री. देवीदास एस. गावकर
सह मुख्य निवडणूक अधिकारी /
जन म्हायती अधिकारी


address
जुने आय.पी.एच.बी. इमारत,
अल्टिनो, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५२१५
०८३२-२२२८४४३
०८३२-२२२५२२८
pio_fax_icon
०८३२-२२२५४४८
Profile Pic
श्री. कुणाल (आयएएस)
मुख्य निवडणूक अधिकारी / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
जुने आय.पी.एच.बी. इमारत,
अल्टिनो, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५२१५
०८३२-२२२८४४३
pio_fax_icon
०८३२-२२२५४४८

For more details : Right To Information New Link

Application for correction to particulars entered in electoral roll
English (792 KB)  download
Application For New Registration of Electors
English (66 KB)  download
Application for inclusion of name in electoral roll
English (346 KB)  download
Application for inclusion of name in electoral roll by an overseas elector
English (23 KB)  download
Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in electoral roll
English (343 KB)  download
Application for transposition of entry in electoral roll
English (339 KB)  download

For more details : Right To Information New Link