Top

बंदर कप्तान

ध्येय आनी उद्दीश्टां

गोंयात सुमार ५५५ किलोमीटर आंतर्देशीय जलमार्ग आसा आनी तातूंतलो फकत २५५ किलोमिटर मार्ग मांडवी, जुवारी आनी तांच्या उपन्हयांद्वारा उपयुक्त आसा. ह्या पुराय मार्गातल्या बऱ्या भागाचो उपेग खण आनी निर्यात उद्देग खण भरपाच्या भितरल्या भागांतल्यान खनीज धातू मुरगांव बंदर आनी पणजेच्या भायल्या भागांत व्हरपाक करतात. हे जलमार्ग योग्य तरेन उपेगांत हाडले जाल्यार ते दोनय प्रवाशी आनी माल वाहतुकीखातीर जलद आनी आर्थीक नदरेंतल्यान कमी खर्चीक येरादारी वेवस्था उपलब्द करूं येता.

हो मुद्दो लक्षांत दवरूंन, बंदर कप्तान खातें आपल्या भुजांचेर आंतर्देशीय जलमार्गांच्या आनी ल्हान बंदरांच्या दुरूस्तींचे काम हातांत घेता आनी ते खातीर वेळोवेळ जल सर्वेक्षण, न्हयांचो गाळ उपसुवप, दिव्याघर आनी प्रकाशस्तंभांची देखरेख, नौकानयन आदाराची पुरवण, आंतर्देशीय जहाजांचेर नोकरी करूंक सोदप्यांक प्रशिक्षण दिवप, प्रवाशी बोटी आनी माल बोटींक धक्यांचेर देंवपाक वेवस्था आदी कामां करता.

ते खातीर, आंर्देशीय जलवाहतूक येरादारी सेवा सुरळीत चलची म्हणून हे खाते भारतीय बंदर कायदो, आंतर्देशीय जहाज कायदो, गोंय दमण आनी दिव बार्ज/माल कर कायदो आदी कायदे चालीक लायता. आंतर्देशीय माल, आंतर्देशीय नुस्तेमारी, आंतर्देशीय प्रवाशी आनी पर्यटक जहाज सारकेल्ल्या यंत्रीक आनी अयंत्रीक जहाजांची नोंदणी हे खातें पणजी आनी मुरगांव हांगा नोंदणी अधिकारणी म्हणून करता.

हेतू आनी दृश्टीकोण पत्रक

बंदर कप्तान आंतर्देशीय जलमार्गावेल्या सगळ्या उद्देगांचो मुखेली आसा आनी सकयल दिल्ले कायदे आनी नेम लागू करता:

  • आंतर्देशीय जहाज कायदो, १९१७.
  • गोंय, दमण आनी दिव बार्ज कर कायदो, १९७३.
  • गोंय, दमण आनी दिव कर (मालाचेर कर) कायदो, १९८५.
  • गोंय, दमण आनी दिव बंदर नेम १९८३.
  • भारतीय बंदर कायदो, १९०८.

खातें बार्ज आनीसंबंदीत उद्देगांचे कल्याण सांबाळप आनी आपल्या कामांत पारदर्शकता पाळून लोकांचो विश्वास संपादन करपाचे ध्येय बाळगिता आनी आंतर्देशीय जल येरादारी सेवे संबद्दान गरजेची म्हायती दिता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
कप्तान. जेम्स ब्रागांझा
बंदर कप्तान, गोंय
person_ic
नामो
बंदर कप्तान खातें,दयानंद बांदोडकार मार्ग,पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२५०७०
०८३२ २४२६१०९
०८३२ २४२०५७९ (शिपिंग)
०८३२ २४२०५८० (शिपिंग)
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२१४८३
०८३२ २४२०५८२(शिपिंग)
person_ic
ईमेल
cpt[hyphen]port[dot]goa[at]nic[dot]in captainofports[dot]ispsgoa[at] gmail[dot]com(Shipping) isps[hyphen]captainofports[at]nic[dot]in (Shipping)
उमेदवारांची यादी आनी विविध रिक्त पदाचेर लेखी परीक्षेखातीर आसन व्यवस्था तपशीलlatest news icon
English (1 MB)  download

नांव/पदनाम
श्री राम असारे  म . गुप्ता
प्रजलविद्युत सर्वेक्षणकर्ता बंदर कप्तान

 

नामो
बंदर कप्तान खातें,दयानंद बांदोडकार मार्ग,पणजी, गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
projdir[hyphen]gsacs[dot]goa[dot]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२५०७०/२४२६१०९
Name/Designation
श्रीमती. विश्वरी व्ही. चारी
सहाय्यक लेखा अधिकारी / सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
बंदर विभागाचे कॅप्टन,
दयानंद बांदोडकर रोड,
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
cpt[hyphen]port[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५०७०
Name/Designation
श्री राम आसरे एम. गुप्ता
जलविज्ञान सर्वेक्षण / सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
बंदर विभागाचे कॅप्टन,
दयानंद बांदोडकर रोड,
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
cpt[hyphen]port[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५०७०
Name/Designation
कॅप्टन जेम्स ब्रागेन्झा
बंदर कप्तान / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
बंदर विभागाचे कॅप्टन,
दयानंद बांदोडकर रोड,
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
cpt[hyphen]port[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५०७०
कुंबरजुआ कनालातल्यान दिसाचे जलवाहतूक संदर्भात नाविकांना सूचना
English (2 MB)  download
व्हिजन मिशन दस्तऐवज
English (2 MB)  download
फॉर्म- बंदर कप्तान
English (265KB)  download

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात : आदेश आनी परिपत्रकां