Top

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं

ध्येय / दृश्टीकोण

पशुधनाक भलायकेच्या नदरेंतल्यान सुरक्षा दिवप, तांचे तशेंच राज्यांतल्या कोंबयांचे उत्पादन वाडोवप ही मुखेल जबाबदारी पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्या कडेन सुपूर्द केल्ली आसा. दुधाच्या उत्पादनातय मुखेल भुमीका निभयतना हे खातें दुध उत्पादकांक संगठीत क्षेत्रांतल्यान उत्तेजन दिता. मात निमणे ध्येय राज्यातले दूध, मांस आनी कोंबयांची सुधारणां करूंन समाजीक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारप हे आसा.

संक्षीप्त ईतिहास आनी फांटभुंय

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें हे शेती आनी पशुसंवर्धन विभाग आशिल्ले जोड खातें आशिल्लें. पशुसंवर्धन आनी दुध उत्पादनाची गरज वाडली तशें ह्या खात्याचे स्वतंत्र अस्तित्व आनी कार्य लक्षांत आयलें.
खात्याचे फुडारपण संचालक (पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा) करता. पशुधनाक भलायकेच्या नदरेंतल्यान सुरक्षा दिवप, तांचे तशेंच राज्यांतल्या कोंबयांचे उत्पादन वाडोवप ही मुखेल जबाबदारी पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्या कडेन आसतनाच. दुधाच्या उत्पादनात स्वावलंबता मेळोवपाचे मुखेल काम खात्याकडेन आसा.

उद्देश आनी हेतू

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याचे उद्देश सकयल दिल्ले प्रमाण आसात.:-

 • पशुसंवर्धन उपक्रमांची उदरगत.
 • सगळ्या घराव्या प्राण्यांक पशुचिकीत्सेची सेवा दितनाच पशुधनाचेर चड भर दिवप.
 • राज्यातल्या पशुधनप्रधान शेतकाराचे कल्याण.
 • पशुप्रधान शेती करपाखातीर शेतकाऱ्यांमदीं उत्साह निर्माण करप.
 • दुधाचो वेवसाय, दुकरांचो वेवसाय आनी कोंबड्यांचो वेवसाय हातूंत बेकार तरणाटे आनी शेतकारांक प्रशिक्षण दिवप.
 • राज्याक दूध, मांस आनी तांतयां हातूंत स्वावलंबीत करप.
 • राज्यांतल्या अनुसूचीत जाती आनी जमातींक खासा आदार दिवप.
 • शेतकार/पशुधनाच्या धनयांक पशुचिकीत्सालयां, पशुदवाखाने, गांवगिऱ्या उपकेंद्रांतल्यान तशेंच गांव आनी शारांतल्या प्रथम उपच्यार केंद्रांतल्यान दारांतल्या दारांत फावो ती पशुचिकीत्सा, रोगाच्या संसर्गापासून राखण तशेंच उपच्यार दिवप.
 • पशुसंवर्धन विभागाकडेन आकर्शीत करपाखातीर आर्थीक सवलती दिवप जश्यो की कामधेनु येवजण, आधूनीक दूधवेवसाय येवजण, कोंबड्योपालन येवजण, दुकरांपालन येवजण, सदाकाळ/मौसमी जनावरांचो चारो तयार करपी शेतकारांक आर्थीक सहाय्य, दूध सोसायटींनी दूध विकपी शेतकारांक प्रेरणा.
 • मुखेल गांवगिरी उप केंद्रां, पशुदवाखाने आनी रुग्णालयांतल्यान गांवठी गांयो, संकरीत गांयो आनी म्हशींचे एग्जोटीक जर्म प्लाझमा कडेन कृत्रीम गर्भदान.
 • तरेकवार केंद्रीय येवजण्यो म्हळ्यार गोरवां आनी म्हशींच्या पोशणाखातीर राष्ट्रीय प्रकल्प, सरकारी कोंबड्यो पालनाच्या वेवसायाखातीर साधनसुवीधा सक्षम करपाची कार्यावळ, जनावरांच्या रोगांक आळाबंदा हाडपाक राज्यांक आदार, संकलीत नमुनो सर्वेक्षण, पशुधनाची गणना, उन्नती कुशळटा प्रगती, रिंडरपॅस्ट निर्मुलन राष्ट्रीय प्रकल्प.
 • जनावरांक लागून मनश्यांमदीं पातळपी दुयेसांचेर आळाबंदा हाडूंन भौशीक भलायकेखातीर सहाय्य.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ . संतोष देसाई
संचालक (पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा), पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा
person_ic
नामो
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें,
पशुसंवर्धन भवन, पाटो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७२४५
+९१ ९८२ २४८८९११
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३७२४४
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]ahvs[dot]goa[at]nic[dot]in

 पळोवपा खातीर हांगा क्लीक करात:आदेश आनी परिपत्रका

Name/Designation
सहाय्यक संचालक / पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
सरकार पिग्ग्री फार्म, कर्टी, फोंडा-गोवा
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
सरकार पोल्ट्री फार्म, इला, जुने -गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२८४५०६
Name/Designation
सहाय्यक संचालक / पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
स्टॉकमन प्रशिक्षण केंद्र, कर्टी, फोंडा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३१२४७९
Name/Designation
सहाय्यक संचालक / पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
की गाव योवजण्यो , कुर्ती,फोंडा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३१२९३१
Name/Designation
सहाय्यक संचालक / पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
गोरवांचे प्रजनन फार्म, कोपर्डेम
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३७९२७३
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
रोग अन्वेषण विभाग, टोंका
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४६२९१९
Name/Designation
सहाय्यक संचालक / पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
चारा बियाणे उत्पादन फार्म, काळे
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४६२९१९
Name/Designation
सहाय्यक संचालक / पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
सरकार पशुधन फार्म, धत, मोलेम
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २६१२२९०
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें,
पशुसंवर्धन भवन, पाटो,
पणजी, गोंय
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें,
पशुसंवर्धन भवन, पाटो,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
२६६२२४३
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, कंकोलिम
contact details
pio_contact_icon
२८६५२६९
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, नावेलीम
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, धारबंदोरा
contact details
pio_contact_icon
२६१४०३०
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, सांगुएम
contact details
pio_contact_icon
२६०४८५२
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, सांगुएम
contact details
pio_contact_icon
२६०४८५२
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, वास्को
contact details
pio_contact_icon
२५२१४८४
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, मोलेम
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २६१२६३६
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना कॅनाकोना
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २६४३३३६
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, पोगुनुनिम
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, वाल्पोई
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३७४६८२
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, शिरोडा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३०७४८३
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, उसगाव
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३४५५६६
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, गावणे
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, सिओलीम
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, मांद्रेम
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२४७७११
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, पेरनेम
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२०१८३२
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, पिरना
Name/Designation
सहाय्यक संचालक / पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, बिचोलिम
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३६२०९०
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय दवाखाना, कॅलंगुट
Name/Designation
पशुवैद्यकीय अधिकारी / सहाय्यक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
संचालक, पशुवैद्यकीय रुग्णालय, होंडा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३७०९१८
Name/Designation
सहाय्यक संचालक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, सोनसडो
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २७५९३९२
Name/Designation
सहाय्यक संचालक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, कर्टी, पोंडा-गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३१३२०७
Name/Designation
सहाय्यक संचालक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, टोंका
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४६२४२३
Name/Designation
सहाय्यक संचालक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, मापुसा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२५७२३७
Name/Designation
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
एएच आणि व्हीएस विभाग, पट्टो, पणजी विभाग
contact details
pio_email_icon
dir[hypen]ahvs[dot]goa[at]nic[dot]
in
pio_contact_icon
०८३२ २४३७८४१ / २४३७२४४
Name/Designation
उप संचालक (अ‍ॅडमिन)
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एएचएंडव्हीएस विभाग, पट्टो, पणजी विभाग
contact details
pio_email_icon
dir[hypen]ahvs[dot]goa[at]nic[dot]
in
pio_contact_icon
०८३२ २४३७२४५

For more details : Right To Information New Link

 प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या गुन्ह्यांक खातर मानक ऑपरेशन प्रक्रिया – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (349 KB) download
आदेश – पावसाळ्या पायली सज्जता खातर उत्तर आनी दक्षिण गोंया जिल्हा आनी तालुका नोडल अधिकारी निवडल्या
English (394 KB) download
ऍनिमल केअर ट्रॅव्हल पास / ऍनिमल फीड ट्रॅव्हल परमिट मेळोवपाखातीर ऑनलाईन अर्ज (योग्य पद्धतीन भरून ह्या ई-मेल चेर धाडात : dir-ahvs.goa@nic.in
English (150 KB) download
 ऍनिमल केअर ट्रॅव्हल पास / ऍनिमल फीड ट्रॅव्हल परमिटाची वैधता वाडयली
English (150 KB) download
ट्रॅव्हल पास खातर ऑनलाईन अर्ज
English (891 KB) download
केंद्र शासनान केल्ल्या पशु जन्म नियंत्रण (कुत्री) नेमांची अंमलबजावणी २००१
English (1MB) download
इन्शुरन्ससाठी स्कीम – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (270 KB) download
नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेची यादी
English (240 KB) download
गोंय राज्याखातर गुरेढोरे आनी म्हशींखातर पैदास धोरण
English (139 KB) download
गोंय राज्य पशु कल्याण मंडळाची पुनर्रचना
English (105 KB) download
सेवा शुल्का खातर सुधारित दर
English (488 KB) download
कामधेनू (सुधारित t) अमेन्डेड १९२०-१५-यसआय -ओजी -०
English (144 KB) download
सामुदायिक दुग्ध पालन योजना जून २०१७
English (121 KB) download
गोपाळरत्न पुरस्कार योजना
English (896 KB) download
दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याखातर सुधारित योजना
English (313 KB) download
पशुपालन सुधारित १६१७-१०-यसआय 0
English (278 KB) download
प्रोत्साहन हिरवा चारा लागवड
English (146 KB) download
दुग्ध उपकरणे योजना (सुधारित) 1920
English (1 MB) download
ग्रामीण भागातील ग्रामीण शेतक कमी इनपुट तंत्रज्ञान पोल्ट्री पक्ष्यांचा पुरवठा (२०१९)
English (156 KB) download
आदिवासी आनी अनुसूचित जाती डेअरी किट योजना
English (159 KB) download
ब्रॉयलर्सच्या संगोपना खातर वित्तीय सहाय्य आनी पोल्ट्री फार्मच्या पायाभूत सुविधांखातर वित्तीय सहाय्य
English (159 KB) download
कृषी आनी संबंधित कामां खातर कर्जावरील व्याज अनुदान
English (430 KB) download
टीजीएससीएमएस १३ (एम) चे परिशिष्ट
English (166 KB) download
गोंय स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम, २०१३ (सुधारित)
English (179 KB) download
गोंय लघु प्राणी बचाव व्यवस्थापन योजना २०१३
English (176 KB) download
गोयटी योजना
English (119 KB) download
पशुवैद्यकीय सहाय्यक पदाच्या लेखी परीक्षे खातर शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी
English (229 KB) download
अर्ज – विशेष वासरू संगोपन योजना (वासराची नोंदणी)
English (29 KB) download
अर्जाचा फॉर्म – पिग्गीरी युनिटची स्थापना करपाक (२० पेरणी आनी २ डुक्करांची सुधारित योजना)
English (18 KB) download
अर्ज – राज्यातील २ टक्के अनुदानासह २० पेरु आनी दोन डुक्कर यांचा समावेश असलेल्या पिगरी युनिटची स्थापना
English (65 KB) download
अर्जाचा फॉर्म – मांजरीच्या नूतनीकरणाच्या / दुरुस्तीसाठी दुग्धशाळेतील शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन
English (29 KB) download
अर्ज फॉर्म – राज्यात बारमाही आणि हंगामी चारा विकासासाठी हिरव्या चारा लागवडीस मदत
English (34 KB) download
अर्ज फॉर्म – कामधेनु (सुधारित) – दुग्धशाळेतील उपकंपनीच्या व्यवसायांसाठीची योजना
English (38 KB) download
अर्ज – पशुधन मालकाने पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा संचालनालयाकडे कामधेनु योजनेंतर्गत अनुदानाची पूर्तता कार्यान्वित करपाक (सुधारित)
English (34 KB) download
पशुपालन योजने खातर अर्ज (नवीन)
English (36 KB) download
अर्ज – हिरवा चारा लागवड योजना नवीनतम
English (36 KB) download
अर्ज – सुधारित दुग्धशाळा योजना II
English (36 KB) download
अर्ज – दूध प्रोत्साहन योजना २०१६
English (36 KB) download
अर्जाचा फॉर्म – डुक्कर विकास योजना
English (36 KB) download
अर्ज – डब्ल्यूजीडीपी अंतर्गत गुरांच्या शेडांचे नूतनीकरण
English (36 KB) download
अर्ज फॉर्म- वेस्टर्न घाट योजना विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप, जनावरांची फॉर्म खरेदी
English (36 KB) download
अर्ज – गोपाळ रत्न पुरस्कार योजना
English (36 KB) download
अर्ज फॉर्म – समुदाय डेअरी फार्मिंग योजना
English (36 KB) download
अर्ज फॉर्म- जीएससीएमएस २०१ (सुधारित)
English (36 KB) download
अर्ज फॉर्म- जीएसएआरएमएस २०१४
English (36 KB) download

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:येवजण्यो