Top

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं

ध्येय / दृश्टीकोण

पशुधनाक भलायकेच्या नदरेंतल्यान सुरक्षा दिवप, तांचे तशेंच राज्यांतल्या कोंबयांचे उत्पादन वाडोवप ही मुखेल जबाबदारी पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्या कडेन सुपूर्द केल्ली आसा. दुधाच्या उत्पादनातय मुखेल भुमीका निभयतना हे खातें दुध उत्पादकांक संगठीत क्षेत्रांतल्यान उत्तेजन दिता. मात निमणे ध्येय राज्यातले दूध, मांस आनी कोंबयांची सुधारणां करूंन समाजीक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारप हे आसा.

संक्षीप्त ईतिहास आनी फांटभुंय

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें हे शेती आनी पशुसंवर्धन विभाग आशिल्ले जोड खातें आशिल्लें. पशुसंवर्धन आनी दुध उत्पादनाची गरज वाडली तशें ह्या खात्याचे स्वतंत्र अस्तित्व आनी कार्य लक्षांत आयलें.
खात्याचे फुडारपण संचालक (पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा) करता. पशुधनाक भलायकेच्या नदरेंतल्यान सुरक्षा दिवप, तांचे तशेंच राज्यांतल्या कोंबयांचे उत्पादन वाडोवप ही मुखेल जबाबदारी पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्या कडेन आसतनाच. दुधाच्या उत्पादनात स्वावलंबता मेळोवपाचे मुखेल काम खात्याकडेन आसा.

उद्देश आनी हेतू

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याचे उद्देश सकयल दिल्ले प्रमाण आसात.:-

 • पशुसंवर्धन उपक्रमांची उदरगत.
 • सगळ्या घराव्या प्राण्यांक पशुचिकीत्सेची सेवा दितनाच पशुधनाचेर चड भर दिवप.
 • राज्यातल्या पशुधनप्रधान शेतकाराचे कल्याण.
 • पशुप्रधान शेती करपाखातीर शेतकाऱ्यांमदीं उत्साह निर्माण करप.
 • दुधाचो वेवसाय, दुकरांचो वेवसाय आनी कोंबड्यांचो वेवसाय हातूंत बेकार तरणाटे आनी शेतकारांक प्रशिक्षण दिवप.
 • राज्याक दूध, मांस आनी तांतयां हातूंत स्वावलंबीत करप.
 • राज्यांतल्या अनुसूचीत जाती आनी जमातींक खासा आदार दिवप.
 • शेतकार/पशुधनाच्या धनयांक पशुचिकीत्सालयां, पशुदवाखाने, गांवगिऱ्या उपकेंद्रांतल्यान तशेंच गांव आनी शारांतल्या प्रथम उपच्यार केंद्रांतल्यान दारांतल्या दारांत फावो ती पशुचिकीत्सा, रोगाच्या संसर्गापासून राखण तशेंच उपच्यार दिवप.
 • पशुसंवर्धन विभागाकडेन आकर्शीत करपाखातीर आर्थीक सवलती दिवप जश्यो की कामधेनु येवजण, आधूनीक दूधवेवसाय येवजण, कोंबड्योपालन येवजण, दुकरांपालन येवजण, सदाकाळ/मौसमी जनावरांचो चारो तयार करपी शेतकारांक आर्थीक सहाय्य, दूध सोसायटींनी दूध विकपी शेतकारांक प्रेरणा.
 • मुखेल गांवगिरी उप केंद्रां, पशुदवाखाने आनी रुग्णालयांतल्यान गांवठी गांयो, संकरीत गांयो आनी म्हशींचे एग्जोटीक जर्म प्लाझमा कडेन कृत्रीम गर्भदान.
 • तरेकवार केंद्रीय येवजण्यो म्हळ्यार गोरवां आनी म्हशींच्या पोशणाखातीर राष्ट्रीय प्रकल्प, सरकारी कोंबड्यो पालनाच्या वेवसायाखातीर साधनसुवीधा सक्षम करपाची कार्यावळ, जनावरांच्या रोगांक आळाबंदा हाडपाक राज्यांक आदार, संकलीत नमुनो सर्वेक्षण, पशुधनाची गणना, उन्नती कुशळटा प्रगती, रिंडरपॅस्ट निर्मुलन राष्ट्रीय प्रकल्प.
 • जनावरांक लागून मनश्यांमदीं पातळपी दुयेसांचेर आळाबंदा हाडूंन भौशीक भलायकेखातीर सहाय्य.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ . संतोष देसाई
संचालक (पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा), पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा
person_ic
नामो
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें,
पशुसंवर्धन भवन, पाटो,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७२४५
+९१ ९८२ २४८८९११
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३७२४४
person_ic
ईमेल

 पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रका

apio_img
पशुवैद्यकीय अधिकारी


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, म्हापसा,
कार्यक्षेत्र,
बार्देश तालुका,
पेडणे तालुका,
contact details
pio_contact_icon
०८३२ - २२५७२३७
apio_img
सहाय्यक संचालक


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, कुर्टी-फोंडा,
कार्यक्षेत्र,
फोंडा तालुका
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २३१३०२७
apio_img
सहाय्यक संचालक / पशु चिकित्सक


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, होंडा
कार्यक्षेत्र,
डिवचलं तालुका,
सत्तरी तालुका
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३७०९१८
apio_img
सहाय्यक संचालक


address
पशुवैद्यकीय रुग्णालय, सोनसडो
कार्यक्षेत्र,
साष्टी तालुका,
काणकोण तालुका,
मुरमागाव तालुका,
केपे तालुका,
सांगे तालुका
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७५९३९२
apio_img
सहाय्य संचालक (एएच) / सहाय्यक जन म्हायती अधिकारी


address
पशुसंवर्धन व पशु सेवा संचालनालय
पशुसंवर्धन भवन, पाटो -पणजी - गोंय
कार्यक्षेत्र,
तिसवाडी तालुका
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७२४४
०८३२-२४३७२४५
apio_img
उप संचालक (प्रशासन) / जन म्हायती अधिकारी


address
पशुसंवर्धन व पशु सेवा संचालनालय
पशुसंवर्धन भवन, पाटो - पणजी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७२४५
०८३२ २४३७८४०
pio_fax_icon
०८३२-२४३७८४१
apio_img
पयले अपिलीय प्राधिकरण /
संचालक


address
पशुसंवर्धन व पशु सेवा संचालनालय
पशुसंवर्धन भवन, पाटो - पणजी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७२४५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७८४०

For more details : Right To Information New Link

For more details : Right To Information

Application Form – Special Calf Rearing scheme
English (42 KB) download
Application Form – Special Calf Rearing scheme (Registrationn of calf)
English (29 KB) download
Application Form – Proforma of Piggery unit setting up (Revised scheme of 20 sows and 2 boars)
English (18 KB) download
Application form – Setting up piggery unit consisting of 20 sows and 2 boars with 25% subsidy from state
English (65 KB) download
Application form – For the purpose of claiming of subsidy for transportation of feed
English (34 KB) download
Application form – Setting up of 500 broilers/1000 layers and modern poultry units scheme
English (35 KB) download
Application form – Back-Yard poultry units under special component plan scheme
English (32 KB) download
Application form – Incentive to Dairy farmers for renovation/repair of cattleshed
English (29 KB) download
Application form – Utilisation certificate-Towards expenditure on renovation/repair of cattle shed by obtaining subsidy from Animal Husbandry department
English (28 KB) download
Application form – Assistance for Green fodder cultivation for perennial and seasonal fodder development in the state
English (34 KB) download
Application form – Revised guidelines for setting up modern Dairy units
English (36 KB) download
Application form – Kamdhenu (Revised) – Scheme for subsidiary occupation in Dairy farming
English (38 KB) download
Application form – Bond to be executed by the animal owner to the Directorate of Animal Husbandry & Veterinary services towards the release of subsidy under “Kamdhenu scheme” (Revised)
English (34 KB) download
Application Form for KAMDHENU SCHEME (SUDHARIT) 2016-17
English (36 KB) download
Application Form for Pashupalan Scheme (New)
English (36 KB) download
Application Form- Green Fodder Cultivation Scheme Latest
English (36 KB) download
Application Form- Ammended Dairy Equp scheme II
English (36 KB) download
Application Form- Milk incentive scheme 2016
English (36 KB) download
Application Form- Piggery Development Scheme
English (36 KB) download
Application Form- Renovation of cattle shed under WGDP
English (36 KB) download
Application Form- Western Ghat scheme & Form purchase of animals
English (36 KB) download
Application Form- Gopal Ratana award scheme
English (36 KB) download
Application Form- COMMUNITY DAIRY FARMING SCHEME
English (36 KB) download
Application Form- The GSCMS 2013(Modified)
English (36 KB) download
Application Form- The GSARMS 2014
English (36 KB) download
Assistance for Piggery Development
English (0 KB) download
Incentive to Dairy Farmers for Renovation – Repair of Cattle Shed
English (35 KB) download
Incentive to Green Fodder Cultivation for Perennial and Seasonal Fodder Development in the State
English (46 KB) download
Infrastructure Development Scheme
English (0 KB) download
Modified kamdhenu scheme
English (51 KB) download
Revised Modern Dairy Scheme
English (40 KB) download
Scheme for Breeding of Local Cows in the State of Goa
English (49 KB) download
Scheme for Purchase of animal under Western Ghat
English (0 KB) download
Scheme for setting up Poultry of 500 Broilers
English (34 KB) download
Setting up of New Modern Poultry Units Scheme
English (38 KB) download
Special Calf Rearing Scheme
English (37 KB) download
KAMDHENU SCHEME (SUDHARIT) 2016-17
English (37 KB) download
Infrastructure Dev Scheme Guidelines
English (37 KB) download
Pashupalan Scheme New & Form
English (37 KB) download
Green Fodder Cultivation Scheme
English (37 KB) download
Ammended Dairy Equp scheme II
English (37 KB) download
Milk incentive scheme 2016
English (37 KB) download
Setting up of Poultry of 500 broilers,1000 layers
English (37 KB) download
Mordern Poultry Scheme
English (37 KB) download
Subsidy for Transportation of Read Poultry Feed frm Outside Goa
English (37 KB) download
Inserest Subsidy Loans for Agriculture & Allied Activities
English (37 KB) download
Form for Renovation of cattle shed under WGDP
English (37 KB) download
Western Ghat scheme & Form purchase of animals
English (37 KB) download
Gopal Ratana award scheme
English (37 KB) download
COMMUNITY DAIRY FARMING SCHEME
English (37 KB) download
Scheme of mission Rabies (Amended)
English (37 KB) download
The GSCMS 2013(Modified)
English (37 KB) download
The GSARMS 2014
English (37 KB) download
Piggery Development Scheme
English (37 KB) download