Top

कृषी खात्याविशीं

शेती, फलोत्पादन आनी हेर संबंदीत उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी गोंय सरकार, टोंक-करंजाळेच्या क्रृषी भवनांत आशिल्ले कृषी खात्याच्या द्वारा करता. खातें राज्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांत आशिल्ल्या तालुका पातळेवेल्या आनी हेर कार्यालयां मार्फत काम करता. खात्याची कर्तव्यां आनी काम सकयल दिल्ले प्रमाण आसा.
कर्तव्यां आनी काम:

  • राज्य आनी केंद्रीय कृषी धोरणाक अनुसरूंन शेती उदरगतीच्या कार्यावळींचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी करप. शेती धोरण नियोजीत करपाक सरकाराक सल्लो दिवप.
  • गोंय राज्यातल्या शेतकाराच्या कल्याणाखातीर फावो ती पावलां उबारप.
  • कृषी खात्याकडेन दिल्ल्या शेती उदरगत कार्यावळी आनी हे उपक्रमांचेर योग्य ते आर्थीक नियंत्रण दवरप.
  • राज्य तशेंच केंद्रान वेळोवेळ लागू केल्ल्या कायदे आनी नेमांची अंमलबजावणी करप.
  • सरकारान त्या त्या वेळार दिल्ल्या निर्देश तशेंच निर्णयांची अंमलबजावणी करप आनी फावो ती पावलां उबारप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री माधव केळकर
संचालक - कृषी खात्याविशीं
person_ic
नामो
कृषी खातें,
कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय - 403002
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४६५४४३
०८३२ २४६५८४०
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४६५४४१
person_ic
ईमेल

For more details : Right To Information New Link

Crop production & input management
English (56 KB)  download
Development of Agricultural Extension
English (41 KB)  download
Support Price Scheme
English (38 KB)  download
Assistance under Special Component Plan
English (0 KB)  download
Assistance under Tribal Sub-Plan
English (0 KB)  download
Soil & Water Conservation
English (36 KB)  download
Western Ghat Development Programme
English (36 KB)  download
Jalkund
English (0 KB)  download
Coconut Development Board
English (32 KB)  download
Cultivation of Red Oil Palm
English (37 KB)  download
Development of Manure Scheme
English (29 KB)  download
Repair of Bund with 50
English (30 KB)  download
Detail of the Scheme
English (125 KB)  download
State Extension Programme (ATMA)
English (0 KB)  download
Rashtriya Krishi Vikas Yojana
English (0 KB)  download
National Horticulture Mission (NHM)
English (0 KB)  download
Krishi Vigyan Kendra, South
English (0 KB)  download
National Agricultural Insurance Scheme
English (0 KB)  download
Profile Pic
श्री. शिवराम बी नाईक गावकर
विभागीय कृषी अधिकारी- काणकोण
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- काणकोण
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२६४३०६६
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- काणकोण
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२६४३०६६
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय - मडगाव / कार्यक्रम समन्वयक, केव्हीके / जिल्हा कृषी कार्यालय,
दक्षिण आनी यांत्रिकी शेती कार्यालय,
मडगांव, मारमूगाव तालुका
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७१५००५
Profile Pic
श्री. अनिल नोरोन्हा
विभागीय कृषी अधिकारी- मडगांव
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय - मडगाव / कार्यक्रम समन्वयक, केव्हीके / जिल्हा कृषी कार्यालय,
दक्षिण आनी यांत्रिकी शेती कार्यालय,
मडगांव, मारमूगाव तालुका
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७१५००५
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- केपे
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२६६२११६
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- सांगे,
यांत्रिकी शेती कार्यालय, सांगुएम, एफ. एस. कला
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२६०४५३
Profile Pic
श्री. संदेश जिवा राऊत देसाई
विभागीय कृषी अधिकारी- केपे
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी अधिकारी- केपे
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२६६२११६
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- फोंडा / एफ. एस कोर
contact details
pio_contact_icon
०८३२-३१२११९
Profile Pic
कुम. गौरी प्रभु देसाई
विभागीय कृषी अधिकारी- सांगे भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- सांगे,
यांत्रिकी शेती कार्यालय, सांगुएम, एफ. एस. कला
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२६०४५३
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-धारबांडोरा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३४४५००
Profile Pic
कुम. प्रज्ञा गावडे प्रियोळकर
विभागीय कृषी अधिकारी- फोंडा
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- फोंडा/ एफ. एस कोर
contact details
pio_contact_icon
०८३२-३१२११९
Profile Pic
मुखेल लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- तिसवाडी
सहाय्य संचालक कृषि (शेती प्रशिक्षण केंद्र), इला
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२८५३२९
Profile Pic
श्री. नागेश कोमरपंत
विभागीय कृषी अधिकारी-धारबांडोरा
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-धारबांडोरा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३४४५००
Profile Pic
श्रीमती. निलिमा गावस
विभागीय कृषी अधिकारी- तिसवाडी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- तिसवाडी/
सहाय्य संचालक कृषि (शेती प्रशिक्षण केंद्र), इला
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२८५३२९
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- पेडणे
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२०१२९१
Profile Pic
श्री. प्रसाद परब
विभागीय कृषी अधिकारी- पेडणे /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- पेडणे
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२०१२९१
Profile Pic
मुखेल लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- म्हापसा
यांत्रिकी शेती अधिकारी,म्हापसा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२६२३६८
Profile Pic
श्री. रघुनाथ जोशी
विभागीय कृषी अधिकारी-म्हापसा/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- म्हापसा
यांत्रिकी शेती अधिकारी,म्हापसा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२६२३६८
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-डिवचलं
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३६२१२८
Profile Pic
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-सत्तरी
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३७४२४६
Profile Pic
श्रीमती. संपत्ती धारगळकर
विभागीय कृषी अधिकारी-डिवचलं /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-डिवचलं
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३६२१२८
Profile Pic
श्री. प्रकाश जी. राऊत
विभागीय कृषी अधिकारी-सत्तरी/भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-सत्तरी
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२३७४२४६
Profile Pic
श्रीमती फ्रान्सक्विना ऑलिव्हिरा
सहसंचालक (प्रशासन)/सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुख्यालय,कृषी खातें,
टोंक-कारंजाळे,गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४६५४४३(३०९)
Profile Pic
श्री.अनंत होबळे
सहसंचालक(शेत)/भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुख्यालय,यांत्रिकी शेती अधिकारी टोंक/माती रक्षण विभाग,
टोंक/जिल्लो कृषी कार्यालय उत्त्तर गोंय कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४६५४४३(३१६)
Profile Pic
श्री. माधव केळकर
संचालक-कृषी खातें/पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कृषी खातें,
कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय - 403002
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४६५४४३

For more details : Right To Information New Link

Land Details for Farmer Form
English (27 KB) download
Registration form for Farmer
English (55 KB) download
Land details for Organisation Form
English (22 KB) download
Registration Form for Organisation
English (57 KB) download
Application Form for Support Price
English (80 KB) download
Application Form for Fencing
English (88 KB) download