Top

कृषी खात्याविशीं

शेती, फलोत्पादन आनी हेर संबंदीत उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी गोंय सरकार, टोंक-करंजाळेच्या क्रृषी भवनांत आशिल्ले कृषी खात्याच्या द्वारा करता. खातें राज्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांत आशिल्ल्या तालुका पातळेवेल्या आनी हेर कार्यालयां मार्फत काम करता. खात्याची कर्तव्यां आनी काम सकयल दिल्ले प्रमाण आसा.
कर्तव्यां आनी काम:

  • राज्य आनी केंद्रीय कृषी धोरणाक अनुसरूंन शेती उदरगतीच्या कार्यावळींचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी करप. शेती धोरण नियोजीत करपाक सरकाराक सल्लो दिवप.
  • गोंय राज्यातल्या शेतकाराच्या कल्याणाखातीर फावो ती पावलां उबारप.
  • कृषी खात्याकडेन दिल्ल्या शेती उदरगत कार्यावळी आनी हे उपक्रमांचेर योग्य ते आर्थीक नियंत्रण दवरप.
  • राज्य तशेंच केंद्रान वेळोवेळ लागू केल्ल्या कायदे आनी नेमांची अंमलबजावणी करप.
  • सरकारान त्या त्या वेळार दिल्ल्या निर्देश तशेंच निर्णयांची अंमलबजावणी करप आनी फावो ती पावलां उबारप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. नेव्हिल अल्फोन्सो
संचालक - कृषी खात्याविशीं
person_ic
नामो
कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय-४०३००२
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४६५४४३
०८३२ २४६५८४०
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४६५४४१
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]agri[dot]goa[at]nic[dot]in

सुचनां पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Click Here to view : Orders & Circulars

आदेश फॉर्म
English (279 KB) download
कृषी कार्ड शेतकरी गटाखातर अर्ज
English (837 KB) download
कृषी कार्ड वैयक्तिक शेतकर्‍याखातर अर्ज
English (850 KB) download
अधिकृत राजपत्रां व्याज अनुदान योजना
English (2 MB) download
अधिसूचना – कर्ज २०१६ चे व्याज अनुदान
English (715 KB) download
कृषी मानवी सहारा विकासचेर अधिसूचना २०१६-१७
English (2 MB) download
मानव संसाधन विकास योजनेची अधिसूचना (२)
English (2 MB) download
मानव संसाधन विकास योजनेची अधिसूचना (१)
English (1 MB) download
सिंचन विहीरीचे अधिकृत बांधकामची राजपत्रां २०१३
English (2 MB) download
राजपत्रां २०१६ विहीर खोदणे
English (2 MB) download
राजपत्रां ट्रॅक्टर दुरुस्तीखातर विशेष सहाय्य २०१८ भाग १
English (1 MB) download
राजपत्रां ट्रॅक्टर दुरुस्तीखातर विशेष सहाय्य २०१८ भाग २
English (1 MB) download
कृषी यंत्रणेचेर अधिसूचना पदोन्नती २०१७-१८
English (585 KB) download
कृषी यंत्रणेची मानक किंमत २०१६-१७
English (310 KB) download
कुंपणखातर अधिकृत राजपत्र २०१६
English (2 MB) download
तलावविघटन करपाखातर अधिकृत राजपत्रां २०१६
English (213 KB) download
जमीन सपाटीकर खातर राजपत्रां २०१६
English (205 KB) download
जलकुंडच्या विकासखातर राजपत्र २०१६
English (204 KB) download
भिंत टिकवून दवारपाखातीर राजपत्र २०१५
English (123 KB) download
बागायती विकासखातर राजपत्रां २०१६
English (458 KB) download
कृषी उत्पादनाखातर निश्चित किंमत २०१६
English (352 KB) download
कृषी उत्पादनाखातर निश्चित किंमत
English (468 KB) download
कृषी उत्पादनाखातर निश्चित किंमत खातर राजपत्र
English (373 KB) download
मधमाशी पाळपखातर राजपत्र २०१३
English (248 KB) download
मधमाशी पाळपखातर राजपत्र
English (195 KB) download
संकरित नारळ रोपांची अधिसूचना
English (109 KB) download
किचेन गार्डन खातर राजपत्र
English (2 MB) download
भाजीपाला बचत गट खातर राजपत्र
English (211 KB) download
अ‍ॅश्युअर्ड मार्केटसह भाजीपाला अधिसूचना पदोन्नती २०१५-१६
English (310 KB) download
अ‍ॅश्युअर्ड मार्केटसह भाजीपाला अधिसूचना पदोन्नती
English (230 KB) download
इन्फ्रास्ट्रूचर खातर परिशिष्ट २०१३
English (924 KB) download
अधिसूचना ” शेतकरी आधार निधी ” २०१०-११
English (987 KB) download
अधिसूचना ” शेतकरी आधार निधी ” खातर राजपत्र
English (1 MB) download
अधिसूचना ” शेतकरी आधार निधी ” २०१५
English (2 MB) download
अधिसूचना ” शेतकरी आधार निधी ” खातर राजपत्र २०११
English (1 MB) download
अधिसूचना ” शेतकरी आधार निधी ” २०१५
English (1 MB) download
अधिसूचना ” शेतकरी आधार निधी ” २०१५-१६
English (1 MB) download
किंमतीवर नियंत्रण दवारपाक सरकारी हस्तक्षेप २०१४
English (298 KB) download
संरक्षित शेती खातर राजपत्र
English (1 MB) download

Click Here to View : Schemes

Name/Designation
श्री. शिवराम बी नाईक गावकर
विभागीय कृषी अधिकारी- काणकोण
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- काणकोण
contact details
pio_email_icon
zaocanacona-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२६४३०६६
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- काणकोण
contact details
pio_email_icon
zaocanacona-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२६४३०६६
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय - मडगाव / कार्यक्रम समन्वयक, केव्हीके / जिल्हा कृषी कार्यालय,
दक्षिण आनी यांत्रिकी शेती कार्यालय,
मडगांव, मारमूगाव तालुका
contact details
pio_email_icon
zaomargao-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२७१५००५
Name/Designation
श्री. अनिल नोरोन्हा
विभागीय कृषी अधिकारी- मडगांव
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय - मडगाव / कार्यक्रम समन्वयक, केव्हीके / जिल्हा कृषी कार्यालय,
दक्षिण आनी यांत्रिकी शेती कार्यालय,
मडगांव, मारमूगाव तालुका
contact details
pio_email_icon
zaomargao-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२७१५००५
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- केपे
contact details
pio_email_icon
zaoquepem-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२६६२११६
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- सांगे,
यांत्रिकी शेती कार्यालय, सांगुएम, एफ. एस. कला
contact details
pio_email_icon
zaosanguem-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२६०४५३
Name/Designation
श्री. संदेश जिवा राऊत देसाई
विभागीय कृषी अधिकारी- केपे
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी अधिकारी- केपे
contact details
pio_email_icon
zaoquepem-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२६६२११६
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- फोंडा / एफ. एस कोर
contact details
pio_email_icon
zaoponda-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-३१२११९
Name/Designation
कुम. गौरी प्रभु देसाई
विभागीय कृषी अधिकारी- सांगे भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- सांगे,
यांत्रिकी शेती कार्यालय, सांगुएम, एफ. एस. कला
contact details
pio_email_icon
zaosanguem-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२६०४५३
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-धारबांडोरा
contact details
pio_email_icon
zaodharbandora-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३४४५००
Name/Designation
कुम. प्रज्ञा गावडे प्रियोळकर
विभागीय कृषी अधिकारी- फोंडा
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- फोंडा/ एफ. एस कोर
contact details
pio_email_icon
zaoponda-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-३१२११९
Name/Designation
मुखेल लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- तिसवाडी
सहाय्य संचालक कृषि (शेती प्रशिक्षण केंद्र), इला
contact details
pio_email_icon
zaotiswadi-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२८५३२९
Name/Designation
श्री. नागेश कोमरपंत
विभागीय कृषी अधिकारी-धारबांडोरा
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-धारबांडोरा
contact details
pio_email_icon
zaodharbandora-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३४४५००
Name/Designation
श्रीमती. निलिमा गावस
विभागीय कृषी अधिकारी- तिसवाडी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- तिसवाडी/
सहाय्य संचालक कृषि (शेती प्रशिक्षण केंद्र), इला
contact details
pio_email_icon
zaotiswadi-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२८५३२९
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- पेडणे
contact details
pio_email_icon
zaopernem-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२०१२९१
Name/Designation
श्री. प्रसाद परब
विभागीय कृषी अधिकारी- पेडणे /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- पेडणे
contact details
pio_email_icon
zaopernem-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२०१२९१
Name/Designation
मुखेल लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- म्हापसा
यांत्रिकी शेती अधिकारी,म्हापसा
contact details
pio_email_icon
zaomapusa-agri[dotgoa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२६२३६८
Name/Designation
श्री. रघुनाथ जोशी
विभागीय कृषी अधिकारी-म्हापसा/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय- म्हापसा
यांत्रिकी शेती अधिकारी,म्हापसा
contact details
pio_email_icon
zaomapusa-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२६२३६८
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-डिवचलं
contact details
pio_email_icon
zaobicholim-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३६२१२८
Name/Designation
वरिष्ठ सगळ्यान उच्च विभाग लिपीक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-सत्तरी
contact details
pio_email_icon
Zaovalpoi-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३७४२४६
Name/Designation
श्रीमती. संपत्ती धारगळकर
विभागीय कृषी अधिकारी-डिवचलं /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-डिवचलं
contact details
pio_email_icon
Zaobicholim-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३६२१२८
Name/Designation
श्री. प्रकाश जी. राऊत
विभागीय कृषी अधिकारी-सत्तरी/भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभागीय कृषी कार्यालय-सत्तरी
contact details
pio_email_icon
zaovalpoi-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३७४२४६
Name/Designation
श्रीमती फ्रान्सक्विना ऑलिव्हिरा
सहसंचालक (प्रशासन)/सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुख्यालय,कृषी खातें,
टोंक-कारंजाळे,गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-agri[dot]goa[at]nic[dot]in / dydirhort-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४६५४४३(३०९)
Name/Designation
श्री.अनंत होबळे
सहसंचालक(शेत)/भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुख्यालय,यांत्रिकी शेती अधिकारी टोंक/माती रक्षण विभाग,
टोंक/जिल्लो कृषी कार्यालय उत्त्तर गोंय कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय
contact details
pio_email_icon
dydirhort-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४६५४४३(३१६)
Name/Designation
श्री. नेव्हिल अल्फोन्सो
संचालक-कृषी खातें/पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कृषी खातें,
कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय - 403002
contact details
pio_email_icon
dir-agri[dot]goa[at]nic[dot]in /dydirhort-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४६५४४३

For more details : Right To Information New Link