Top

कृषी खात्याविशीं

शेती, फलोत्पादन आनी हेर संबंदीत उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी गोंय सरकार, टोंक-करंजाळेच्या क्रृषी भवनांत आशिल्ले कृषी खात्याच्या द्वारा करता. खातें राज्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांत आशिल्ल्या तालुका पातळेवेल्या आनी हेर कार्यालयां मार्फत काम करता. खात्याची कर्तव्यां आनी काम सकयल दिल्ले प्रमाण आसा.
कर्तव्यां आनी काम:

  • राज्य आनी केंद्रीय कृषी धोरणाक अनुसरूंन शेती उदरगतीच्या कार्यावळींचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी करप. शेती धोरण नियोजीत करपाक सरकाराक सल्लो दिवप.
  • गोंय राज्यातल्या शेतकाराच्या कल्याणाखातीर फावो ती पावलां उबारप.
  • कृषी खात्याकडेन दिल्ल्या शेती उदरगत कार्यावळी आनी हे उपक्रमांचेर योग्य ते आर्थीक नियंत्रण दवरप.
  • राज्य तशेंच केंद्रान वेळोवेळ लागू केल्ल्या कायदे आनी नेमांची अंमलबजावणी करप.
  • सरकारान त्या त्या वेळार दिल्ल्या निर्देश तशेंच निर्णयांची अंमलबजावणी करप आनी फावो ती पावलां उबारप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री माधव केळकर
संचालक - कृषी खात्याविशीं
person_ic
नामो
कृषी खातें,
कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय - 403002
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४६५४४३
०८३२ २४६५८४०
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४६५४४१
person_ic
ईमेल

For more details : Right To Information New Link

Crop production & input management
English (56 KB)  download
Development of Agricultural Extension
English (41 KB)  download
Support Price Scheme
English (38 KB)  download
Assistance under Special Component Plan
English (0 KB)  download
Assistance under Tribal Sub-Plan
English (0 KB)  download
Soil & Water Conservation
English (36 KB)  download
Western Ghat Development Programme
English (36 KB)  download
Jalkund
English (0 KB)  download
Coconut Development Board
English (32 KB)  download
Cultivation of Red Oil Palm
English (37 KB)  download
Development of Manure Scheme
English (29 KB)  download
Repair of Bund with 50
English (30 KB)  download
Detail of the Scheme
English (125 KB)  download
State Extension Programme (ATMA)
English (0 KB)  download
Rashtriya Krishi Vikas Yojana
English (0 KB)  download
National Horticulture Mission (NHM)
English (0 KB)  download
Krishi Vigyan Kendra, South
English (0 KB)  download
National Agricultural Insurance Scheme
English (0 KB)  download
apio_img
श्री. चिंतामणी परणी
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
कृषी भवन,टोंका करंजाळे,पणजी
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४६५४४३
+९१ ८३२ २४६५८४५
+९१ ८३२ २४६५८५०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४६५४४१
apio_img
श्री उल्हास पै काकोडे
सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
कृषी भवन,टोंका करंजाळे,पणजी
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४६५४४३
+९१ ८३२ २४६५८४५
+९१ ८३२ २४६५८५०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४६५४४१
apio_img
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कृषी भवन,टोंका करंजाळे,पणजी
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४६५४४३
+९१ ८३२ २४६५८४५
+९१ ८३२ २४६५८५०
+९१ ८३२ २४४३९९५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४६५४४१

For more details : Right To Information New Link

Land Details for Farmer Form
English (27 KB) download
Registration form for Farmer
English (55 KB) download
Land details for Organisation Form
English (22 KB) download
Registration Form for Organisation
English (57 KB) download
Application Form for Support Price
English (80 KB) download
Application Form for Fencing
English (88 KB) download