Top

कृषी खात्याविशीं

शेती, फलोत्पादन आनी हेर संबंदीत उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी गोंय सरकार, टोंक-करंजाळेच्या क्रृषी भवनांत आशिल्ले कृषी खात्याच्या द्वारा करता. खातें राज्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांत आशिल्ल्या तालुका पातळेवेल्या आनी हेर कार्यालयां मार्फत काम करता. खात्याची कर्तव्यां आनी काम सकयल दिल्ले प्रमाण आसा.
कर्तव्यां आनी काम:

  • राज्य आनी केंद्रीय कृषी धोरणाक अनुसरूंन शेती उदरगतीच्या कार्यावळींचे नियोजन, अंमलबजावणी आनी पळोवणी करप. शेती धोरण नियोजीत करपाक सरकाराक सल्लो दिवप.
  • गोंय राज्यातल्या शेतकाराच्या कल्याणाखातीर फावो ती पावलां उबारप.
  • कृषी खात्याकडेन दिल्ल्या शेती उदरगत कार्यावळी आनी हे उपक्रमांचेर योग्य ते आर्थीक नियंत्रण दवरप.
  • राज्य तशेंच केंद्रान वेळोवेळ लागू केल्ल्या कायदे आनी नेमांची अंमलबजावणी करप.
  • सरकारान त्या त्या वेळार दिल्ल्या निर्देश तशेंच निर्णयांची अंमलबजावणी करप आनी फावो ती पावलां उबारप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. नेव्हिल अल्फोन्सो
संचालक - कृषी खात्याविशीं
person_ic
नामो
कृषी भवन, टोंक,
करंजाळे, गोंय-४०३००२
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४६५४४३
०८३२ २४६५८४०
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४६५४४१
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]agri[dot]goa[at]nic[dot]in