Top

लेखा संचालनालय

लेखा संचालनालयाविशीं

जमा विभागान तरेकवार बहुपार्श्विक आनी द्विपार्श्विक यंत्रणाबरोबर सोंपयल्ल्या सगळ्या रीण तशेंच अनुदान कबलाती खातीर पैश्यांची नियमीत तरतूद करपाची जबाबदारी ह्या खात्याचेर आसा. वेगवेगळ्या देणगिदारांची रिणां वेळार पावोवप, भायल्यांन येवपी आर्थीक सहाय्याचो जमाखर्च सांबाळप, निर्यातवाडीचो हिशोब तपासप आनी जमा विभागाक वेवस्थापन म्हायती दिवपाची जबाबदारीय हे खातें सांबाळटा.

सेवा

लेखा संचालनालय दर एका तालुक्यातल्या जिल्लो तिजोरी आनी उप तिजोरी कार्यालयांमार्फत भौसाक सकयल दिल्ल्यो सेवा दिता.

  • भौसाखातीर न्यायीक मुद्रांक कागद आनी मुद्रांकाची विक्री.
  • मान्याताय प्राप्त विक्रेत्यांक न्यायीक मुद्रांक कागद आनी मुद्रांकांची विक्री.
  • बॅंका खातीर न्यायीकेतर मुद्रांक शुल्क छापपाखातीर फ्रॅंकींग मशिनांचो वापर.
  • निवृत्तीवेतन फारीक करप.
  • निवृत्तीवेतन दुसऱ्याच्या नांवार करप.
  • भौशीक कागाळ अधिकारणी
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रकाश पेरेरा
संचालक
person_ic
नामो
पोन्ने सचिवालयाच्या फांटल्यान,
फाजेंदा इमारत, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२५५४८
०८३२ २२२५५२१
०८३२ २२२५५३१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२६४१०
person_ic
ईमेल

 पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रका

apio_img
श्री. दिलीप एन. कासकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी /
उप लेखा संचालक


address
लेखा संचालनालय,
जुने सचिवालयाच्या मुखार ,फाजेन्डा बिल्डिंग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५२१
०८३२-२२२५५३१
pio_fax_icon
०८३२ - २२२६४१०
apio_img
श्री. किशोर डी. कोटंबीकर
भौशीक म्हायती अधिकारी/
उप लेखा संचालक


address
लेखा संचालनालय,
जुने सचिवालयाच्या मुखार ,फाजेन्डा बिल्डिंग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५२१
०८३२-२२२५५३१
pio_fax_icon
०८३२ - २२२६४१०
apio_img
श्री प्रकाश परेरा
पयले अपिलीय प्राधिकरण /
लेखा संचालक


address
लेखा संचालनालय,
जुने सचिवालयाच्या मुखार ,फाजेन्डा बिल्डिंग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५४८
०८३२ २२२५५२१
०८३२-२२२५५३१
०८३२-२२२३९३०
pio_fax_icon
०८३२ - २२२६४१०

For more details : Right To Information  New Link