Top

लेखा संचालनालय

लेखा संचालनालयाविशीं

जमा विभागान तरेकवार बहुपार्श्विक आनी द्विपार्श्विक यंत्रणाबरोबर सोंपयल्ल्या सगळ्या रीण तशेंच अनुदान कबलाती खातीर पैश्यांची नियमीत तरतूद करपाची जबाबदारी ह्या खात्याचेर आसा. वेगवेगळ्या देणगिदारांची रिणां वेळार पावोवप, भायल्यांन येवपी आर्थीक सहाय्याचो जमाखर्च सांबाळप, निर्यातवाडीचो हिशोब तपासप आनी जमा विभागाक वेवस्थापन म्हायती दिवपाची जबाबदारीय हे खातें सांबाळटा.

सेवा

लेखा संचालनालय दर एका तालुक्यातल्या जिल्लो तिजोरी आनी उप तिजोरी कार्यालयांमार्फत भौसाक सकयल दिल्ल्यो सेवा दिता.

  • भौसाखातीर न्यायीक मुद्रांक कागद आनी मुद्रांकाची विक्री.
  • मान्याताय प्राप्त विक्रेत्यांक न्यायीक मुद्रांक कागद आनी मुद्रांकांची विक्री.
  • बॅंका खातीर न्यायीकेतर मुद्रांक शुल्क छापपाखातीर फ्रॅंकींग मशिनांचो वापर.
  • निवृत्तीवेतन फारीक करप.
  • निवृत्तीवेतन दुसऱ्याच्या नांवार करप.
  • भौशीक कागाळ अधिकारणी
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. दिलीप के हम्रासकर
संचालक
person_ic
नामो
पोन्ने सचिवालयाच्या फांटल्यान,
फाजेंदा इमारत, पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२५५४८
०८३२ २२२५५२१
०८३२ २२२५५३१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२६४१०
person_ic
ईमेल
dir-acco[dot]goa[at]nic[dot]in

नांव/पदनाम
श्री. रुशिकेश जी हॅलर्णेकर
लेखा सहसंचालक

 

नामो
संचालनालय लेखा, दक्षिण शाखा कार्यालय, मार्गगाव, गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
jtdasg[hyphen]acco[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९१-८३२२७९४३५९

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
श्री. प्रशांत प. ​​साळकर
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी / सहाय्यक लेखा अधिकारी


address
लेखा संचालनालय
विरुद्ध ओल्ड सचिवालय,
फाजेंडा बिल्डिंग, पणजी, गोय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५४८/२१/३१
Name/Designation
श्री. रुशिकेश ज. हलर्णेकर
दक्षता अधिकारी / लेखा सहसंचालक


address
लेखा संचालनालय
विरुद्ध ओल्ड सचिवालय,
फाजेंडा बिल्डिंग, पणजी, गोय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५४८/२१/३१
Name/Designation
श्री. दिलीप एन. कासकर
भौशीक म्हायती अधिकारी /
उप लेखा संचालक


address
लेखा संचालनालय,
जुने सचिवालयाच्या मुखार ,फाजेन्डा बिल्डिंग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५२१
०८३२-२२२५५३१
pio_fax_icon
०८३२ - २२२६४१०
Name/Designation
श्री. दिलीप के हम्रासकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण /
लेखा संचालक


address
लेखा संचालनालय,
जुने सचिवालयाच्या मुखार ,फाजेन्डा बिल्डिंग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-acco[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५४८
०८३२ २२२५५२१
०८३२-२२२५५३१
०८३२-२२२३९३०
pio_fax_icon
०८३२ - २२२६४१०

For More Details : Right To Information New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात