Top

हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

खात्याच्या म्हळ्यार ‘हस्तकला,कपडो आनी काथो खातें ‘हांच्या निर्मणी पयलीं,टीसीपी विभाग,गांवगिरे उधेग प्रकल्प म्हूण आनी ताचें उपरान्त .डिझायन आनी उदरगत केंद्र (डीडीसी) ह्या स्वरूपांत,तेन्नाच्या उधेग आनी खण संचालनालया (डीआयएम) अंतर्गत कार्य करतालो. ९९८५ वर्सा,ह्या उपरोक्त विभागाक तेन्नाच्या उधेग आनी खण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालच्या जिलो उधेग केंद्र(डीआयसी) अंतर्गत ‘तंत्रीक काथो आनी तंतू(टीसीएफ)’म्हूण नियोजित केले आनी ताचें नांव ‘प्रशिक्षण तशेंच उत्पादन केंद्र’ अशें दवरले.

२००१ वर्सा,ह्या टीसीपी विभागाक संचालक,कारागीर प्रशिक्षण संचालनालयाच्या(एसडीसीटी) नियंत्रणाखाला हाडलें,पूण २००३ वर्सामेरेन ,ही केंद्रा उधेग खताच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाला आशिल्ली. २००३ उपरान्त,ही टीसीपी केंद्रा कारागीर प्रशिक्षण राज्य संचालनालया वांगडा जोडली आनी मे २००३ मेरेन
एसडीसीटी अंतर्गत कार्य करत आशिल्ली.

कारागीर प्रशिक्षण संचालनालया वांगडा संलग्न प्रशिक्षण-तशेंच-उत्पादन विभागाचो दुवो तोडून,हस्तकला,कपडो आनी काथो खातें हे एक स्वतंत्र खातें म्हूण स्थापित जालां संदर्भ घेयात,अधिसुचोवणी क्रमांक २३/१/८७-जीए आनी सी(खंड १)/१४९२,तारीख ०९/०५/२०१३.

ह्या विभागान हालींच एक येवजण तयार केल्या,जी आसा “गोंय एकीकृत कुशळताय उदरगत येवजण -२०१४”,जिंचे अंतर्गत,थळावे तरणाटे,जुवान विधवा अस्तुऱ्यो,शाळा सोडिल्ले आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कुडक्यांक विंगड विंगड हस्तकला,,कपडो आनी काथो वेपारांत प्रशिक्षण दितले.ज्याका लागून ते आपलो रोजगार आनी उपजीविका चलोवपाखातर स्वावलंबी जावचें.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सुधीर केरकर
हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं
person_ic
नामो
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर
पणजी - गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२६१५३
Profile Pic
श्रीमती. जोसफिन ब्रागांझा ई वाझ
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी (II) / मुख्य लिपी


address
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, नेवगीनगर,
पणजी - गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2226153
Profile Pic
श्री अशोक शेट्ये
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / तंत्रीक अधिकारी


address
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर
पणजी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६१५३
७५८८४४६१६०
Profile Pic
श्री बाला टी कोरगांवकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / सहाय्यक संचालक


address
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर
पणजी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६१५३
९६५७१०४३५३
Profile Pic
श्री अरविंद व . बुगडे
पयले अपिलीय प्राधिकरण / संचालक


address
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर
पणजी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६१५३
९४२२४४३४३३

For more details :Right To Information New Link

अधिकृत राजपत्र – ७-७ (४७) / एएच / २०१५-१६ / ६५२९
English (313 KB) download
अधिकृत राजपत्र – ३/२/२०१४/यचतीसी /६४
English (250 KB) download
अधिकृत राजपत्र – डीसीयस / यस / फूड सेक्युरिटी /२०१४-१५/५३३
English (200 KB) download

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात : येवजण्यो