Top

स्थलविवरण कोश विभागाविशीं

गोंय स्थळवर्णन कोश १९७० वर्सा स्थापन केल्लो. तो स्थळवर्णनकोशाची तशेंच सुटके झुजार्‍यांच्या खटल्यांची ‘गोंयचे स्वातंत्र चळवळीच्या इतिहासा खातीर स्रोत मजकूर’ हाचे खाला एकठावणी आनी प्रकाशन हाचें काम करता.

ह्या खात्याचीं प्रकाशनां ज्युन्ता हावस, तिसरें लिफ्ट, चवथो मजलो, पणजी-गोंय हे सुवातेर आशिल्ल्या गोंय स्थळवर्णनकोशाचे कचेरेंत विक्रेक आसात.

कामाची वेळ ः सोमार ते शुक्रार – सकाळी ९.३० ते दनपरां १३.१५ आनी दनपरां १४.०० ते १७.४५ .

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. ब्लॉसम मेदिरा
कार्यकारी संपादक
person_ic
नामो
जुंता घर, तिसरी लिफ्ट, ४ थो माळो
पणजी,गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२६३०२
+९१ ९८५०३२६०२०

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

प्रकाशनाची यादी
English (10 KB) download
Profile Pic
श्री. देवानंद सी मांद्रेकर
संशोधन अधिकारी / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जुनंता घर तिसरी लिफ्ट,४थो माळो ,
पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२६३०२
Profile Pic
सुश्री ब्लॉसम मदैर
कार्यकारी संपादक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
जुनंता घर तिसरी लिफ्ट,४थो माळो ,
पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२६३०२
Profile Pic
श्री. समीर स. झांटये
भौशीक म्हायती अधिकारी
सहाय्यक संशोधन अधिकारी


address
जुनंता घर तिसरी लिफ्ट,४थो माळो ,
पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२६३०२

For more details : Right To Information New Link