Top

सहकारी सोसायटी प्रबंधक

सहकारी सोसायटी प्रबंधक ही सगळ्या सहकारी सोसयाटींची नोंदणी आनी नियंत्रण अधिकारणी. गोंयांत नोंदणी जाल्ल्या सगळ्या सहकारी सोसायटींचे, गोंय सहकारी सोसायटी कायदो 2001 (ह्यानफुडे ताचो नमुद कायदो म्हूण उल्लेख जातलो) खाला आनी सहकारी सोसायटी नेम 2003 (ह्यानफुडे ताचो नमुद नेम म्हूण उल्लेख जातलो) खाला प्रशासन चलता. लोकांक चड बऱ्यो सेवा दिवपाखातीर आनी सोसायटींच्या कारभाराचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, केंद्रीय विभाग – पणजी, उत्तर विभाग – म्हापसा, दक्षिण विभाग – मडगांव, डेअरी विभाग – फोंडा आनी केपे विभाग – केपे अश्यां पांच विभागांनी खात्याचे विभाजन केलां. फोंडा आनी तिसवाडी तालुक्यातल्या सगळ्या सोसायटींच्या गरजांची केंद्रीय विभाग पुरवण करता. तेचप्रमाण, साश्टी, मुरगांव, काणकोण, केपे आनी सांगे तालुक्यातल्या सगळ्या सोसायटींच्या गरजांची दक्षिण विभाग पुरवण करता. बार्देश, सत्तरी, दिवचल, आनी पेडणे तालुक्यातल्या सगळ्या सोसायटींच्या गरजांची उत्तर विभाग पुरवण करता. जाल्यार राज्यांतल्या सगळ्या डेअरींच्या गरजांची पुरवण डेअरी विभाग करता. ज्यो सोसायटी पुराय गोंय राज्यांत वावुरतात तांची नोंदणी आनी नियंत्रण पणजी मुख्यालय पांवड्यार जाता. सहकारी सोसायटींची नोंदणी वा हेर कसलेय सल्ले । मार्गदर्शन । स्पश्टीकरण वा आपली गाराणी मांडपाखातीर सोसायटी ज्या कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रांत वावुरता थंय वचुंक शकतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री मेनीनो डी सोयूझा
सहकारी सोसायटी प्रबंधक
person_ic
नामो
सहकार संकुल 4थो आनी 5वो माळो,
ईडीसी संकुल, पाटो - पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७१३४
+९१ ८३२ २४३७१६५
+९१ ८३२ २४३७१७५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७१३४
person_ic
ईमेल
List of all Dairy Cooperative Societies and Talukawise as on 31/5/2008
English (34 KB) download
List of Headquarters Societies
English (15 KB) download
List of all Cooperative Societies Typewise and Talukawise as on 13.2.2008-Bardez Block
English (101 KB) download
List of the Cooperative Societies Typewise and Talukawise as on 31/03/2008-Canacona Taluka
English (160 KB) download
Schemes of Registrar of Coop. Societies
English (53 KB) download

For more details :Right To Information