Top

सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं

विभागाची मुखेल कार्यां / आदेश
सादारण प्रशासन विभाग (जीएडी) हो सचीवालयांतलो एक मुखेल विभाग आसा. विभागीय कार्यां पांच भागांनी विभागिल्लीं आसात आनी प्रत्येक भागाचे मुखेलीपण स्वतंत्रपणान कार्य करपी विभागीय अधिकारी करतात.
विभाग I
अंदाजपत्रकांतल्यो तरतुदी आनी हेर अर्थीक/ लेखा प्रकरणां हाताळटा.
विभाग II
मंत्रिमंडळ, मंत्र्यांचे पगार, सचीवालयांतल्या कर्मचार्‍यांच्यो सुविधायो, हांचेर लक्ष दिता. सचीवालयांतल्या विभागांक संगणक, दूरध्वनी, आदींची पुरवण करता, कर्मचार्‍यांचें निवृत्तीवेतन सांबाळटा.
विभाग III
सचीवालयांतले विभाग/कार्यालयां हांचे प्रशासकीय आनी संस्थागत मामले हाताळटा.
विभागIV
राजपाटण आनी ताच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत सरकारी कर्मचार्‍यांखातीर राबिते/घरां आनी परिसर हांचें वाटप हाताळटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री श्रीपाद आर्लेकर
अवर सचिव - I
person_ic
नामो
सर्वसामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय पर्वरी गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१९४७२
०८३२ २४१९७८८
०८३२ २४१९७८४

Click here to view:Orders & Circulars

Telephone numbers of Ministers,Secretaries,Addl.,Joint Secretaries and Under Secretaries in the Secretariat (Latest)
English (129 KB) download
List of Telephone Numbers of Ministers, Secretaries, Joint Secretaries, Under Secretaries and Departments
English (1,054 KB) download
Telephone list of Council of Minister
English (44 KB) download

For More Details : Right to Information Act

Profile Pic
अवर सचिव (जीए -२) / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४७१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१०३३७
Profile Pic
मुख्य सचिव /भौशीक म्हायती अधिकारी हांचे अवर सचिव


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
Profile Pic
विभाग अधिकारी (जीए -१) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
Profile Pic
अवर सचिव (जीए -१) /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४७२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४४६८५३
Profile Pic
सहसचिव / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४६७
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१९७५३

For more details : Right To Information New Link