Top

सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं

विभागाची मुखेल कार्यां / आदेश
सादारण प्रशासन विभाग (जीएडी) हो सचीवालयांतलो एक मुखेल विभाग आसा. विभागीय कार्यां पांच भागांनी विभागिल्लीं आसात आनी प्रत्येक भागाचे मुखेलीपण स्वतंत्रपणान कार्य करपी विभागीय अधिकारी करतात.
विभाग I
अंदाजपत्रकांतल्यो तरतुदी आनी हेर अर्थीक/ लेखा प्रकरणां हाताळटा.
विभाग II
मंत्रिमंडळ, मंत्र्यांचे पगार, सचीवालयांतल्या कर्मचार्‍यांच्यो सुविधायो, हांचेर लक्ष दिता. सचीवालयांतल्या विभागांक संगणक, दूरध्वनी, आदींची पुरवण करता, कर्मचार्‍यांचें निवृत्तीवेतन सांबाळटा.
विभाग III
सचीवालयांतले विभाग/कार्यालयां हांचे प्रशासकीय आनी संस्थागत मामले हाताळटा.
विभागIV
राजपाटण आनी ताच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत सरकारी कर्मचार्‍यांखातीर राबिते/घरां आनी परिसर हांचें वाटप हाताळटा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री श्रीपाद आर्लेकर
अवर सचिव - I
person_ic
नामो
सर्वसामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय पर्वरी गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१९४७२
०८३२ २४१९७८८
०८३२ २४१९७८४

Click here to view:Orders & Circulars

सचिवालयातील मंत्री, सचिव, अतिरिक्त सहसचिव आनी अवर सचिवांचे दूरध्वनी क्रमांक (हालीं)
English (129 KB) download
मंत्री, सचिव, सहसचिव, विभाग व सचिव यांची दूरध्वनी क्रमांकाची यादी
English (1,054 KB) download
मंत्री मंडळाची दूरध्वनी यादी
English (44 KB) download
Profile Pic
अवर सचिव (जीए -२) / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४७१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१०३३७
Profile Pic
मुख्य सचिव /भौशीक म्हायती अधिकारी हांचे अवर सचिव


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
Profile Pic
विभाग अधिकारी (जीए -१) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
Profile Pic
अवर सचिव (जीए -१) /भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४७२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४४६८५३
Profile Pic
सहसचिव / पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
सामान्य प्रशासकीय विभाग,
सचिवालय, पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४६७
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१९७५३

For more details : Right To Information New Link