Top

समाज कल्याण

संघटना

संचालक समाज कल्याण संचालनालयाचो मुखेली आसतलो जो पद सिध्द जोड सचीव आसतलो आनी ताका उप संचालक आनी दोन पालवी संचालक, एक समाज कल्याण अधिकारी, एक मुल्यांकन अधिकारी तशेंच लेखा आनी प्रशासन फांटे सहकार्य दितले. दोन पालवी संचालकातल्या एकल्या कडेन मागास वर्गीय फांटो आनी दुसऱ्या कडेन अपंगत्व फांटो आसतलो. समाजीक संरक्षण फांट्याचे समाज कल्याण अधिकारी मुखेली आसतलो.

कार्य

अनुसूचीत जात, अनुसूचीत जमात आनी हेर मागास वर्गीय, वेगळे क्षमतेच्या व्यक्तींक (अपंगुळ), ज्येश्ट नागरीक, बेसहारा, कैदी आनी तांचे अवलंबून, सफाय कर्मचारी आनी भिकाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर येवजण्यो चालीक लावपाचें काम समाज कल्याण संचालनालय हाताळटा.

आमचे सहकारी

गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड
गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड ही अर्थीक उदरगत म्हामंडळ लिमिटेडाची सहकारी आसा. दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खातीर कॉल सेंटर चलोवपाचें काम खात्यान ह्या एजंसीक दिला. गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खाला मेळिल्ले अर्जांचे सर्व्हेक्षणय करता.

गोंय राज्य एससी, ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
गोंय राज्य एससी, ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ गोंय राज्यांतल्या अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गींयांच्या कल्याणा खातीर अर्थीक सुधारणां हाडपी वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायता. हे म्हामंडळ —- वर्सा स्थापन केल्ले.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अजीत पंचवाडकर
संचालक
person_ic
नामो
गोंय सरकार
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२८१७२
person_ic
ईमेल
socialwelfaregoa[at]rediffmail[dot]com