Top

समाज कल्याण

संघटना

संचालक समाज कल्याण संचालनालयाचो मुखेली आसतलो जो पद सिध्द जोड सचीव आसतलो आनी ताका उप संचालक आनी दोन पालवी संचालक, एक समाज कल्याण अधिकारी, एक मुल्यांकन अधिकारी तशेंच लेखा आनी प्रशासन फांटे सहकार्य दितले. दोन पालवी संचालकातल्या एकल्या कडेन मागास वर्गीय फांटो आनी दुसऱ्या कडेन अपंगत्व फांटो आसतलो. समाजीक संरक्षण फांट्याचे समाज कल्याण अधिकारी मुखेली आसतलो.

कार्य

अनुसूचीत जात, अनुसूचीत जमात आनी हेर मागास वर्गीय, वेगळे क्षमतेच्या व्यक्तींक (अपंगुळ), ज्येश्ट नागरीक, बेसहारा, कैदी आनी तांचे अवलंबून, सफाय कर्मचारी आनी भिकाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर येवजण्यो चालीक लावपाचें काम समाज कल्याण संचालनालय हाताळटा.

आमचे सहकारी

गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड
गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड ही अर्थीक उदरगत म्हामंडळ लिमिटेडाची सहकारी आसा. दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खातीर कॉल सेंटर चलोवपाचें काम खात्यान ह्या एजंसीक दिला. गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खाला मेळिल्ले अर्जांचे सर्व्हेक्षणय करता.

गोंय राज्य एससी, ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
गोंय राज्य एससी, ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ गोंय राज्यांतल्या अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गींयांच्या कल्याणा खातीर अर्थीक सुधारणां हाडपी वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायता. हे म्हामंडळ —- वर्सा स्थापन केल्ले.

गोंय राज्य अनुसूचीत जमात ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ २००४-०५ वर्सा स्थापन केल्ले. गोंयच्या अनुसूचीत जमाती खातीर वेगवेगळ्या कल्याण येवजण्यो चालीक लावपी हो म्हामंडळ आसा.

मागास वर्गीय आयोग
गोंय राज्य मागास वर्गीय आयोग गोंय राज्य मागास वर्गीय कायदो, १९९३ खाला —- वर्सा स्थापन केल्लो. मागास वर्गींयांच्या वळेरेंत मागास वर्गींयांचे नांव घालप वा काडपा विशी हो आयोग राज्य सरकाराक शिफारस करता.

जिल्लो अपंगत्व पुनर्वणूक केंद्र
जिल्लो अपंगत्व पुनर्वणूक केंद्र बांबोळेच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालय संकुलात स्थापन केल्लो. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक हो केंद्र आवश्याक दर्जेदार प्रकाश. टिकाउ, आधुनीक आनी विज्ञानीक तरेन तयार केल्ली आर्विल्ली मजत आनी उपकरणा दितात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री उमेशचंद्र जोशी
संचालक
person_ic
नामो
गोंय सरकार
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२८१७२

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Backward Classes97
English (30 KB) download
Disability-Marriage Award
English (67 KB) download
Disabled Scholarship
English (68 KB) download
Forestrightsact
English (49 KB) download
Incentive
English (33 KB) download
Gazetteii
English (89 KB) download
Mamta
English (36 KB) download
Manual Scavengers93
English (87 KB) download
Manual Scavengers99
English (46 KB) download
Personwith Disabilities95
English (127 KB) download
Personalwith Disabilities97
English (158 KB) download
Prevention Act95
English (89 KB) download
Self Employment
English (64 KB) download
Server Disability
English (63 KB) download
State Award for Disable
English (59 KB) download
State Policy & Plan of Action For Different Abled Persons
English (125 KB) download
TheWAKFACT1995
English (57 KB) download
Wakf Rules
English (330 KB) download
Form for Free Coaching for SC & OBC Student
English (47 KB) download
Profile Pic
अकाउंटंट (लेखा)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Profile Pic
यू.डी.सी (वेल्फेअर ऑफ डिफरन्शनिएल एल्ड)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Profile Pic
यू.डी.सी. (सामाजिक संरक्षण)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Profile Pic
मुख्य लिपिक (एससी / ओबीसी)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Profile Pic
मुख्य लिपिक (प्रशासन)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Profile Pic
श्री दीपक राऊत
अन्वेशक


address
समाज कल्याण संचालनालय,
गोंय सरकार
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
Profile Pic
श्री संतानो फर्नांडिस
उपसंचालक


address
समाज कल्याण संचालनालय,
गोंय सरकार
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७

For more details :Right To Information New Link

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात : येवजण्यो