Top

समाज कल्याण

संघटना

संचालक समाज कल्याण संचालनालयाचो मुखेली आसतलो जो पद सिध्द जोड सचीव आसतलो आनी ताका उप संचालक आनी दोन पालवी संचालक, एक समाज कल्याण अधिकारी, एक मुल्यांकन अधिकारी तशेंच लेखा आनी प्रशासन फांटे सहकार्य दितले. दोन पालवी संचालकातल्या एकल्या कडेन मागास वर्गीय फांटो आनी दुसऱ्या कडेन अपंगत्व फांटो आसतलो. समाजीक संरक्षण फांट्याचे समाज कल्याण अधिकारी मुखेली आसतलो.

कार्य

अनुसूचीत जात, अनुसूचीत जमात आनी हेर मागास वर्गीय, वेगळे क्षमतेच्या व्यक्तींक (अपंगुळ), ज्येश्ट नागरीक, बेसहारा, कैदी आनी तांचे अवलंबून, सफाय कर्मचारी आनी भिकाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर येवजण्यो चालीक लावपाचें काम समाज कल्याण संचालनालय हाताळटा.

आमचे सहकारी

गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड
गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड ही अर्थीक उदरगत म्हामंडळ लिमिटेडाची सहकारी आसा. दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खातीर कॉल सेंटर चलोवपाचें काम खात्यान ह्या एजंसीक दिला. गोंय इलॅक्ट्रॉनीक्स लिमिटेड दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणे खाला मेळिल्ले अर्जांचे सर्व्हेक्षणय करता.

गोंय राज्य एससी, ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
गोंय राज्य एससी, ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ गोंय राज्यांतल्या अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गींयांच्या कल्याणा खातीर अर्थीक सुधारणां हाडपी वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायता. हे म्हामंडळ —- वर्सा स्थापन केल्ले.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री उमेशचंद्र जोशी
संचालक
person_ic
नामो
गोंय सरकार
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२८१७२
person_ic
ईमेल
socialwelfaregoa[at]rediffmail[dot]com

नांव/पदनाम
श्री संतानो फर्नांडिस
उपसंचालक (एसडब्ल्यू)

 

नामो
१८ जून रोड, पणजी
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
dir[hyphen]soci[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२३२२५७/२२२३७८४

आनीक माहिती खातर : हांगा क्लिक करा New Link

Name/Designation
कार्यालय अधीक्षक
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (प्रशासन शाखा)


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
उप कल्याणकारी संचालक (प्रशासक)
प्रथम अपील प्राधिकरण


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
सांख्यिकीय सहाय्यक
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी (नियोजन व सांख्यिकीय कक्ष)


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
सांख्यिकी अधिकारी
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (नियोजन व सांख्यिकी शाखा)


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
सहाय्यक संचालक (डब्ल्यूडीए)
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (अपंग शाखांचे कल्याण)


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
जिल्हा कल्याण अधिकारी
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (दक्षिण गोवा जिल्हा शाखेत)


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
सहाय्यक लेखा अधिकारी
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (लेखा शाखा)


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
सहाय्यक संचालक (सामाजिक संरक्षण)
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (सामाजिक संरक्षण शाखा)


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]
rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२२३७८४
०८३२-२२३२२५७
pio_fax_icon
२२२८१७२
Name/Designation
अकाउंटंट (लेखा)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Name/Designation
यू.डी.सी (वेल्फेअर ऑफ डिफरन्शनिएल एल्ड)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Name/Designation
यू.डी.सी. (सामाजिक संरक्षण)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Name/Designation
मुख्य लिपिक (एससी / ओबीसी)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Name/Designation
मुख्य लिपिक (प्रशासन)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
+९१ ८३२ २२२३७८४
Name/Designation
श्री दीपक राऊत
अन्वेशक


address
समाज कल्याण संचालनालय,
गोंय सरकार
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७
Name/Designation
श्री संतानो फर्नांडिस
उपसंचालक


address
समाज कल्याण संचालनालय,
गोंय सरकार
१८ जून मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२३२२५७

For More Details : Right To Information New Link

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात : येवजण्यो