Top

शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, गोंय

इतिहास:

शिपबिल्डींग तंत्रज्ञान संस्था, गोंय (आयएसबीटी) ही १९८१ वर्सा गोंय उद्देगीक आनी तंत्रीक शिक्षणाखातर सोसायटीन (एसआयटीईजी) (जिका आदीं गोंय शिपबिल्डींग उद्देगीक सोसायटी (एसआयजी) म्हण्टाले) स्थापन केली. घडये आयएसबीटी ही एकाद्या उद्देगांच्या पंगडान स्थापन करून वेवस्थापन केल्ली भारतांतली एकोडीं संस्था आसतली.

जहाज बांदकाम/ बार्ज बांदकाम, दुरुस्ती आनी संबंदीत उद्देगांतल्या उच्च कुशळटाय प्रशिक्षीत मनीसबळाच्या आवश्यकतायेन ह्या वेवसायांत आशिल्ल्या उद्देगांक गोंय शिपबिल्डींग उद्देगीक सोसायटीच्या बावट्याखाला एकठांय जावंप आनी ही संस्था स्थापन करप सक्तीचें केलें. एसआयटीईजी चें मुखेल उद्दिश्ट आसा, उद्देगाक तांच्या गरजांप्रमाण योग्य रितीन प्रशिक्षीत तंत्रीक मनीसबळाची पुरवण करप आनी अस्तित्वांतल्या कार्यबळाखातर पुनर्प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत करप.

आयएसबीटी ही एक सरकारी अनुदानीत संस्था आसा आनी मदत अनुदान आकृतिबंधा अंतर्गत तिका गोंय सरकारकडल्यान अनुदान मेळटा.

आयएसबीटी हांगां सुरू जावंपी पयलो अभ्यासक्रम आशिल्लो ऑगस्ट १९८१ तलो शिपबिल्डींग अभियांत्रिकींतलो पदविका अभ्यासक्रम. आयज मेरेन हो अभ्यासक्रम अद्वितीय मानतात, जो फकत ‘आयएसबीटी’च दिता. हो एक सँडविच प्रकारचो अभ्यासक्रम आसा, ज्यांतूंत गोंयांत आनी शेजारच्या राज्यांत आशिल्ल्या शिपयार्डांत एका वर्साचें अनिवार्य प्रशिक्षण आसता. हो अभ्यासक्रम आतां शिपिंग महानिदेशालय, भारत सरकार हांणीं अभियंता अधिकारी पदाखातर प्रवेश गुणवत्ता म्हूण स्विकारलां.

गरजेच्या बुन्यादीवयले पदविका अभ्यासक्रम दिवपांत माफक येस मेळ्ळ्या उपरान्त, आयएसबीटी हांणीं शिक्षणीक वर्स १९९०-९१ पसून मेकॅनीकल अभियांत्रिकींत पदविका, वांगडा मटीरियल हँडलिंग तंत्रगिन्यान/ उश्णता उर्जा अभियांत्रिकींत विशेशज्ञता (आतां मेकॅनीकल अभियांत्रिकींत पदविका) आनी १९९५-९६ वर्सा इलॅक्ट्रॉनीक अभियांत्रिकींत पदविका, समुद्री इलॅक्ट्रॉनीक्सांत विशेशज्ञतेसयत (आतां इलॅक्ट्रॉनीक्स आनी दळणवळण अशें नांव बदललां) हे अभ्यासक्रम सुरू केले.

ज्याचे अंतर्गत ही संस्था आशिल्ली, त्या जागतीक बँक प्रकल्पाच्या अर्थपूर्ण अंमलबजावणी उपरान्त, संस्थेकडेन शिकोवप-शिकप प्रक्रिया सोंपी करपाक, तिच्या तिनूय विभागांखातर पुराय तरेन सुसज्ज प्रयोगशाळा, एक केंद्रस्थ संगणक केंद्र, एक वातानुकूलीत स्वयं-शिक्षण केंद्र आनी संलग्न दृकश्राव्य कूड आनी हेर अत्याधुनीक सुविधा आसात. जागतीक बँक सहाय्यित प्रकल्पा अंतर्गत आयएसबीटी हांगा साधनसुविधा विकसीत करपांत अदमासे रु. ६.५० कोट्यांची गुंतवणूक जाल्या.

उद्देगांकडल्यान वेवस्थापन जाल्ल्याकारणान, सरकार वा हेर सोसायट्यांनी वेवस्थापन केल्ल्या संस्थांच्या तुलनेंत, आयएसबीटी कांय विशिश्ट फायदेय मेळयता. हांतुंतले कांय आसात:

1.कर्मचारी आनी विद्यार्थी हांका उद्देगांत सुलभतायेन प्रवेश.
2.भेंट दिवपी विद्याशाखा/ अतिथी विद्याशाखा म्हूण अणभवी उद्देगीक कर्मचारी.
3.अभ्यासक्रम तयार करप, साधनसुविधा उदरगत, विद्यार्थ्यांचें मुल्यांकन, आदींमदीं उद्देगांचो सहभाग.
4.संस्थेच्या सगल्या कार्यक्षेत्रांत उद्देगांसारको दृष्टिकोन.
5.आयएसबीटीच्या सगल्या साधनसुविधांचो कार्यक्षम वापर.

दूरदृष्टी:
संवसारीक दृष्टिकोन आशिल्ले मुल्याभिमुख सक्षम तंत्रज्ञ विकसीत करप.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री गोपाल जी. मिडलगजनी
मुक्ख्यध्यापक
person_ic
नामो
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था,
बोगदा, वास्को- गोंय ४०३८०२
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ - २५२०९८४
Profile Pic
श्री गोपाल जी. मिडलगजनी
प्राचार्य
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था,
बोगदा, वास्को- गोंय ४०३८०२
contact details
pio_contact_icon
०८३२ - २५२०९८४
Profile Pic
श्री. सतीश व्ही पालिंकार
एच.ओ.डी (शिपबिल्डिंग)
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था,
बोगदा, वास्को- गोंय ४०३८०२
contact details
pio_contact_icon
०८३२ - २५२०९८४
Profile Pic
श्री प्रकाश नायक
उप कुलसचिव
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था,
बोगदा, वास्को- गोंय ४०३८०२
contact details
pio_contact_icon
०८३२ - २५२०९८४

For more details :Right To Information New Link

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो