Top

शिक्षण खातें, गोंय सरकार

शिक्षण खात्याविशीं

शिक्षण खातें गोंय, दमण आनी दिव शालेय शिक्षण कायदो, 1984 आनी ताचे खाला तयार केल्ल्या नेमां प्रमाण गोंय राज्यातल्या शालेय शिक्षणाचे वेवस्थापन, उदरगत आनी नियंत्रण ही कामां करता. राज्यातले शैक्षणीक रचनेंत पुर्व प्राथमीक, प्राथमीक, मध्यम, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण आसपावता.

संचालकीय स्थर

शिक्षण संचालनालयाचे मुख्यालय पणजी, गोंय हांगा स्थित आसा. ताचे मुखेलपण शिक्षण संचालक करता जो अधिकारान जोड सचीव(शिक्षण) आसा आनी संचालक (प्रशासन), लेखा जोड संचालक, अकादेमीक, प्रौढ आनी वेवसायीक शिक्षण अशें तीन उप संचालक आनी शिक्षण, 6 सहाय्यक संचालक आनी वेवसायीक शिक्षण अधिकारी आनी पर्यावरण शिक्षण अधिकारी अशे वर्ग 1 श्रेणीचे अधिकारी ताका सहाय्य करतात.

जिल्लो स्थर

गोंयात दोन जिल्ले आसात ते म्हळ्यार उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय. शिक्षणीक कारणाखातीर राज्याचे विभाजन तीन शैक्षणीक विभागांत केला ज्यातूंत तीन ते चार तालुका आसपावतात. ह्या जिल्लो कार्यालयांचे मुख्यालय अ) पणजे केंद्रीय क्षेत्रा खातीर जातूंत तिसवाडी, फोंडें आनी सांगे तालुका आसपावतात, ब) मडगांव दक्षीण क्षेत्राखातीर ज्यातूंत काणकोण, केपें, साश्ट आनी मुरगांव जिल्ले आसपावतात आनी क) म्हापशें उत्तर क्षेत्राखातीर ज्यातूंत पेडणें, बार्देस, दिवचल आनी सत्तरी तालुके आसपावतात. दर एक विभागाचो मुखेली शिक्षण उप संचालक आसा. ताका एक सहाय्यक संचालक आनी उप शिक्षणीक अधिकारी आदार करता.

तालुका / गट स्थर

तालुका वा गट स्थराचेर तीन ते चार सहाय्यक जिल्लो शिक्षणीक निरीक्षक, त्या त्या विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या पळोवणी खाला प्रशासन, निरीक्षण, समन्वय, देखरेख आदी काम पळयतात.

सगळे सहाय्यक जिल्लो शिक्षणीक निरीक्षक एकाच पातळेचेर आसात आनी वरीश्ट निरीक्षक गट स्थरावेले शिक्षणीक कार्यालय हाताळटात आनी सगळ्या प्राथमीक आनी मध्यम शाळांच्या शिक्षक आनी कर्मच्याऱ्यांखातीर आहरण आनी संवितरण अधिकारी म्हणून कार्यरत आसतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रमती वंदना राव,आय ए एस(ए जी एम यु टी:२०१५)
संचालक, शिक्षण खातें
person_ic
नामो
शिक्षण खातें,
परवरी, गोंय-४०३५०१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१६०२३
+९१ ८३२ २४१६०३३
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४१६१३६

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात : आदेश आनी परिपत्रकां

अधिक परिपत्रके, आदेश, सूचना, जायरात
Profile Pic
कु.वंदना राव, आय.ए.एस.


address
Directorate of Education,
Porvorim, Goa-403501
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2416023
+91 832 2416033
+91 832 2416139
pio_fax_icon
+91 832 2416136

For more details : Right To Information New Link

गोंय सरकारचे सगळे येवजण्यो
English (105 KB)  download
भारत सरकारचे सगळे येवजण्यो
English (37 KB)  download
साधनसुविधा उदगरत
English (40 KB)  download