Top

वित्त विभागाविशीं

वित्त (लेखा तपासणी)विभाग गोंय सरकारान सगले विभाग फकत गोवा म्हालेखाकाराच्या क्रयालयानच न्हय तर लेखा संचालनालयान दिल्ल्या अभिप्रायांक पाळो दितले हाची खात्री करपाच्या एकमेव उद्देशान स्थापन केलां. ते वरवीं चडशी थकबाकी/वसूली बी वसूल करून घेवपाच्या कामांत आशिल्लो विभागय निटावतलो हाची खात्री दिता.

लेखा तपासणी सकल दिल्लो नियाळ सभापटलाचेर दवरूंक जापसालदार आसाः

  • वित्त लेखा
  • उचीत लेखा
  • नियंत्रक आनी भारताच्या म्हलेखाकाराचो अहवाल 31 मार्चाक सोंपलो आनी
  • नियंत्रक आनी भारताच्या म्हलेखाकाराचो राज्य वित्तावयलो वर्साखातीरचो अहवाल 31 मार्चाक सोंपलो.

लेखा तपासणी विभाग, सीएजी अहवाल सभापटलाचेर दवरले उपरांत सगल्या संबंधीत विभागांत/म्हामंडळांत तो भोंवडायता, ते वरवीं तातूंतल्या अभिप्रायांचेर तांच्या कारवायेच्या टिप्पणीचे अपेक्षेन संबंधीत विभाग म्हामंडळांनी तांच्या प्रशासकाय विभागामार्फत कारवाय केल्ल्यो टिप्पणी पुरयले उपरांत त्यो तपासून तांचेर पुनरिक्षण करप जालें. त्यो कारवाय टिप्पणी वेवस्थीत आसल्यो जाल्यार गोवा म्हालेखाकाराच्या कार्यालयांत फुडल्या प्रस्तुतीकरणा खातीर परत धाडल्यात.ज्यो कारवाय टिप्पणी वेवस्थीत नात त्यो दुरुस्त करूंक आनी परत प्रस्तूत करूंक परत्यो धाडल्यात.

सीएजी अहवाला भायर लेखा तपासणी विभागांत सगल्या गोंय म्हालेखाकारांच्या कार्यालयांतल्यान बरेच निरिक्षण अहवाल पावल्यात. तशेंच लेखा संचालनालयाकडच्यान अंतर्गत निरिक्षण आहवाल पावल्यात.ते सगले तपासप जाल्यात आनी कारवाय /उपायांक रावतात.जर तातूंतलो खंयचोय अभिप्राय संबंधीतविभागाकडेन पावोवपाचो आसत जाल्यार तांचेवयलो पालन अहवालय सोदतात. हें जालेंना जाल्यार यादपत्र धाडीत रावतात.

लेखा तपासणीचे बाबतींत फाटल्यान धाडपाचीं परिपत्रक अधिसुचोवणी निवेदनपत्र वेळावेळार काडप जातात.

लेखा विभाग भौशीक लेखा समितीन(पीएसी) केल्ल्या शिफारशीचेरय कारवाय करूंक जापसालदार आसा.

person_ic
नामो
वित्त विभाग
सचिवालय,
पर्वरी, गोवा
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१९४७४

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रकां

APPENDIX-III Format of Action Taken Note
English (638 KB)  download

For more details : Department website for Finance

Profile Pic
Section Officer (Revenue & Control) / Asstt. Public Information Officer


address
Finance (Revenue & Control) Department,
Secretariat Porvorim-Goa
Profile Pic
Under Secretary (Finance-Rev. & Cont.) / Public Information Officer


address
Finance (Revenue & Control) Department,
Secretariat Porvorim-Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2419449
pio_fax_icon
+91 832 2410337
Profile Pic
Section Officer (Expenditure) / Asstt. Public Information Officer


address
Finance (Expenditure) Department,
Secretariat, Porvorim-Goa
Profile Pic
Under Secretary (Finance-Expenditure) / Public Information Officer


address
Finance (Expenditure) Department,
Secretariat, Porvorim-Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2419474
Profile Pic
Joint Secretary / First Appellate Authority


address
Finance (Expenditure) Department,
Secretariat, Porvorim-Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2419426
pio_fax_icon
+91 832 2419664

For more details : Right To Information New Link