Government of Goa | वित्त ऑडिट विभागाविशीं
Top

वित्त ऑडिट विभागाविशीं

वित्त विभाग गोंय सरकारान सगले विभाग फकत गोवा म्हालेखाकाराच्या क्रयालयानच न्हय तर लेखा संचालनालयान दिल्ल्या अभिप्रायांक पाळो दितले हाची खात्री करपाच्या एकमेव उद्देशान स्थापन केलां. ते वरवीं चडशी थकबाकी/वसूली बी वसूल करून घेवपाच्या कामांत आशिल्लो विभागय निटावतलो हाची खात्री दिता.

लेखा तपासणी सकल दिल्लो नियाळ सभापटलाचेर दवरूंक जापसालदार आसाः

  • वित्त लेखा
  • उचीत लेखा
  • नियंत्रक आनी भारताच्या म्हलेखाकाराचो अहवाल 31 मार्चाक सोंपलो आनी
  • नियंत्रक आनी भारताच्या म्हलेखाकाराचो राज्य वित्तावयलो वर्साखातीरचो अहवाल 31 मार्चाक सोंपलो.

लेखा तपासणी विभाग, सीएजी अहवाल सभापटलाचेर दवरले उपरांत सगल्या संबंधीत विभागांत/म्हामंडळांत तो भोंवडायता, ते वरवीं तातूंतल्या अभिप्रायांचेर तांच्या कारवायेच्या टिप्पणीचे अपेक्षेन संबंधीत विभाग म्हामंडळांनी तांच्या प्रशासकाय विभागामार्फत कारवाय केल्ल्यो टिप्पणी पुरयले उपरांत त्यो तपासून तांचेर पुनरिक्षण करप जालें. त्यो कारवाय टिप्पणी वेवस्थीत आसल्यो जाल्यार गोवा म्हालेखाकाराच्या कार्यालयांत फुडल्या प्रस्तुतीकरणा खातीर परत धाडल्यात.ज्यो कारवाय टिप्पणी वेवस्थीत नात त्यो दुरुस्त करूंक आनी परत प्रस्तूत करूंक परत्यो धाडल्यात.

सीएजी अहवाला भायर लेखा तपासणी विभागांत सगल्या गोंय म्हालेखाकारांच्या कार्यालयांतल्यान बरेच निरिक्षण अहवाल पावल्यात. तशेंच लेखा संचालनालयाकडच्यान अंतर्गत निरिक्षण आहवाल पावल्यात.ते सगले तपासप जाल्यात आनी कारवाय /उपायांक रावतात.जर तातूंतलो खंयचोय अभिप्राय संबंधीतविभागाकडेन पावोवपाचो आसत जाल्यार तांचेवयलो पालन अहवालय सोदतात. हें जालेंना जाल्यार यादपत्र धाडीत रावतात.

लेखा तपासणीचे बाबतींत फाटल्यान धाडपाचीं परिपत्रक अधिसुचोवणी निवेदनपत्र वेळावेळार काडप जातात.

लेखा विभाग भौशीक लेखा समितीन(पीएसी) केल्ल्या शिफारशीचेरय कारवाय करूंक जापसालदार आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री ए. एस. महात्मे
अवर सचिव
person_ic
नामो
सचिवालय,
पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१९४४५
person_ic
ईमेल
usrc[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रकां

APPENDIX-III Format of Action Taken Note
English (638 KB)  download
Profile Pic
विभाग अधिकारी
भौशीक माहिती अधिकारी


address
वित्त विभाग
सचिवालय,
पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०५
०८३२-२४१९४०४
Profile Pic
श्री सुनील. मसुरकर
सहसचिव


address
वित्त विभाग
सचिवालय,
पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४२६-२७
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६६४

For more details : Right To Information New Link