Top

वित्त विभागाविशीं

सुशासनाखातर योग्य आनी कार्यक्षम वित्त व्यवस्थापन प्रणाली उपलब्ध करून वित्त विभाग गोंय राज्यात विकासाची महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता

गोंयच्या वित्त विभाग अंतर्गत आशिल्ले दुसरे विभाग :

वित्त ऑडिट विभाग
वित्त ऑडिट विभाग गोंय सरकारान सगले विभाग फकत गोंय म्हालेखाकाराच्या क्रयालयानच न्हय तर लेखा संचालनालयान दिल्ल्या अभिप्रायांक पाळो दितले हाची खात्री करपाच्या एकमेव उद्देशान स्थापन केलां.

वित्त – अर्थसंकल्प विभाग
गोंय सरकाराची सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाची जबाबदारी वित्त बजेट विभागाकडे आसा .

वित्त विभाग- खर्च भाग
वित्त विभाग- खर्च भाग प्रामुख्यान सल्लागार क्षमतेत भूमिका निभायता , व्यवसाय नियमांनुसार परिभाषित आशिल्ल्या विषयांचेर संदर्भातील विभाग.

वित्त विभाग – महसूल आनी नियंत्रण विभाग
महसूल आनी नियंत्रण विभाग प्रामुख्यान सल्लागार क्षमतेमध् भूमिका बजावते, व्यवसाय वाटप नियमांच्या अंतर्गत परिभाषित केलेल्या विषयांचेर संदर्भातील विभाग.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ. व्ही कॅंडावेलो, आयएएस (१९९७)
सचिव (वित्त विभाग)
person_ic
नामो
सचिवालय,
पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१९४०५
०८३२-२४१९४०४
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४१९६०३
person_ic
ईमेल
Jsfin[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in