Top

वित्त विभागाविशीं

सुशासनाखातर योग्य आनी कार्यक्षम वित्त व्यवस्थापन प्रणाली उपलब्ध करून वित्त विभाग गोंय राज्यात विकासाची महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता

गोंयच्या वित्त विभाग अंतर्गत आशिल्ले दुसरे विभाग :

वित्त ऑडिट विभाग
वित्त ऑडिट विभाग गोंय सरकारान सगले विभाग फकत गोंय म्हालेखाकाराच्या क्रयालयानच न्हय तर लेखा संचालनालयान दिल्ल्या अभिप्रायांक पाळो दितले हाची खात्री करपाच्या एकमेव उद्देशान स्थापन केलां.

वित्त – अर्थसंकल्प विभाग
गोंय सरकाराची सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाची जबाबदारी वित्त बजेट विभागाकडे आसा .

वित्त विभाग- खर्च भाग
वित्त विभाग- खर्च भाग प्रामुख्यान सल्लागार क्षमतेत भूमिका निभायता , व्यवसाय नियमांनुसार परिभाषित आशिल्ल्या विषयांचेर संदर्भातील विभाग.

वित्त विभाग – महसूल आनी नियंत्रण विभाग
महसूल आनी नियंत्रण विभाग प्रामुख्यान सल्लागार क्षमतेमध् भूमिका बजावते, व्यवसाय वाटप नियमांच्या अंतर्गत परिभाषित केलेल्या विषयांचेर संदर्भातील विभाग.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सुनील. मसुरकर
संयुक्त सचिव (वित्त विभाग)
person_ic
नामो
सचिवालय,
पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१९४०५
०८३२-२४१९४०४
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४१९६०३
person_ic
ईमेल
Jsfin[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in

आदेश आनी परिपत्रकां पळोवपा खातर :हांगा क्लिक करा

कार्यालय ज्ञापनपत्र तारीख : ०५/०६/२०२० – राज्य सरकार सर्वसाधारण आर्थिक नियम २०१७ स्वीकारणार करतले
English (92 KB) download
अर्थसंकल्प २०२०
प्रकाशित तारीख : ०६/०२/२०२०
इंग्रजी (५६० केबी) download
अर्थसंकल्प २०१९
प्रकाशित तारीख :
इंग्रजी (१४२ केबी) download
Name/Designation
श्री सुनील. मसुरकर
सहसचिव


address
वित्त विभाग
सचिवालय,
पर्वरी, गोंय
contact details
pio_email_icon
jsfin[hyphen]sect[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४२६-२७
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६६४

For more details : Right To Information  New Link