Top

वास्को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. ज. ज. कॅलडेरा
प्राचार्य
person_ic
नामो
बोगदा, वास्को-दा-गामा, मोरमुगाओ, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२५२४०३०

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री. सईद बसेर अहमद
गट प्रशिक्षक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बोगदा, वास्को-दा-गामा, मोरमुगाओ - गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२५२४०३०
Profile Pic
श्री. ज. ज. कॅलडेरा
प्राचार्य / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बोगदा, वास्को-दा-गामा, मोरमुगाओ - गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२५२४०३०

For more details : Right To Information New Link