Top

वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं

वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याकडेन गोंय महसुल संहिता 1968च्या तरतुदी प्रमाण जमीन कर संबदच्यो सर्वेक्षण नोंदी तयार करप आनी सांबाळ करपाची जापसालदारकी दिल्या. जमीन नोंदींचे नविनीकरण आनी अद्यतनय हे खातें करता. हे काम वेगवेगळ्या न्यायालयांनी सर्वेक्षण क्रमांक/उपभागांचे विभाजन, परिवर्तन, पुनर्सर्वेक्षण, पुनर्स्थिरता, मर्यादा, एकत्रीकरण आनी जमीन सर्वेक्षण संहितेखाला दुरूस्ती संबद्दान दिल्ल्या आदेशांक लागून उप्रासला. हे खातें आराखडो आनी अहवालय तयार करूंन जमीन संपादन प्रक्रियाय हाताळटा. धारण जमीनीची मंजुरी आनी शार वाठारांत जमनिचे परिवर्तन, भौसाक आराखडे/नकाशांच्यो प्रमाणीक प्रती दिवप, नोंदी हक्काखाला प्रकरणां निकालांत काडप, समान जमीन महसुल थारावपाखातीर वसाहत कार्यवाही करप आनी जमीन महसुल संहितेखाला हिशोबाचे मुल्यांकन करप आनी वेगवेगळ्या कायद्याच्या न्यायालयांत सरकाराचे सरकारी जमनींतले हित सांबाळप अश्या तरेची म्हत्वाची कामां हे खाते करता. हालींच, जमीन महसुल संहितेंत सुदारणा करूंन ताचे नेम तयार केले उपरांत, ह्या खात्यान नकाशे अद्यावत करपाखातीर पुराय गोंयचे पुनर्सवेक्षण केला. एप्रील 2004 वर्सा सुरू केल्ले हे पुनर्सवेक्षण वेगवेगळ्या टप्प्यांत जातले आनी चड करूंन 2010 वर्सा मेरेन पुराय जातले.

सेवा

  • जमी कर संबदच्या सगळ्या आराखड्यांचे/नोंदींचे निरीक्षण.
  • मुक्ती पयलीच्या जमीन नोंदींचे/कम्युनीदाद आराखड्यांचे निरीक्षण.
  • गांवच्या नकाशांच्यो संगणकीय प्रती जारी करप.
  • आल्वारा/मालकी हक्क/पोन्ने जमीन कर संबद्दचे आराखडे/कम्युनीदाद आराखडे हांची प्रमाणीक प्रत जारी करप.
  • शार सर्वेक्षणांत जमनीचे रुपांतर.
  • शार सर्वेक्षणांत जमीन मालकीचे प्रमाणीकरण
  • विभाजन
  • पुनर्सवेक्षण
  • शिमेंच्यो मर्यादा आनी पुनर्स्थिरता
  • जमिन रुपांतर
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विकास गौणेकर
संचालक, वसाहत आनी भुअभिलेख खातें
person_ic
नामो
जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग,
(मिलीटरी मुख्यालया कडेन) पणजी,
तिसवाडी, गोंय - 403001
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२२४५३
+९१ ८३२ २२२७६४५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२३४३६०
person_ic
ईमेल
Profile Pic
वसाहत आनी भुअभिलेख अधीक्षक (उत्तर गोवा)


address
(ईएसटी, लेखा (डीडीओ), आणि पुन्हा सर्वेक्षण कक्ष) जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत,
स्वामी विवेकानंद रोड (लष्कर मुख्यालया लागी.) पणजी, तिसवाडी, गोवा - 3०3००१
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2227645
pio_fax_icon
+91 832 2234360

For more details : Right To Information New Link

Application Form for All Services at Directorate of Settlement & Land Records
English (52 KB)  download
Application Form For Certified Copy of Computerised Survey Plan
English (42 KB)  download
Application Form For Certified Copy of Form III-Judgement Order of D.C
English (43 KB)  download
Application Form For Certified Copy of Survey Plan/Form B
English (43 KB)  download
Affidavit for Land Settlement
English (11 KB)  download
Application for Conversion of Land
English (10 KB)  download
Conversion of Agriculture Land
Hindi (41 KB)  download
Application of a Raiyat for conversion of agricultural land for nonagricultural purposes
English (07 KB)  download