Top

ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती

राज्य लॉटरीचे आयोजन, कामकाज आनी उर्बा दिवपाखातीर २३.०२.१९९५ क राज्य लॉटरी संचालयाची थापणूक केली. १.०४.२००६ ह्या दिसासावन, ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय ह्या संघटणेखाला राष्ट्रीय बचत संघटणेचे राज्य लोटरी खात्यात विलीनीकरण केले.

लोटरी (नेम) कायदो, १९९८ वाच्या कलम १२ खाला दिल्ल्या अधिकारांचो उपेग करुन, गोंय सरकारान गोंय लॉटरी (नेम) कायदो २००३ आनी गोंय संगणीकृत नेटवर्क लॉटरी, २००३, तयार करून कायद्यांचे पालन सुरु केले.

सरकारान ७ मे, २०१० हे तारखेक एक राजपत्रीय अधिसुचोवणी क्रमांत. जेएस(बीयुडी)।३२।२०१० काडून गोंय राज्याची लॉटरी चलोवपाखातीर मेसर्स सुगाल अँड दामानी एन्टरप्रायजेस प्रायव्हेट लिमेटडाक एकमात्र एजंट नेमुन, सरकारान १०.०५.२०१० हे तारखेसावन ऑनलायन लॉटरी सुरु केली. ह्या लॉटरीचे निकाल खबरापत्र, सरकारी अधिकृत पत्रक आनी खात्याचे www.goastatelotteries.gov.in. ह्या संकेतथळाचेर प्रसिध्द करतात. येवजणेंत वेळा वेळान जाल्लो बदल सरकारी अधिकृत पत्रकांतल्यान जाहीर करतात.

हे खाते भौशीक मजत संस्थेक (प्रोव्हेदोरीया) उत्तर आनी दक्षिण गोंयातले आश्रम, गरीबांक, पिडितांक, वृद्धाश्रमांचे वेवस्थापन आनी साबार कल्याणकारी येवजणो लागू करपाखातीर अर्थीक अनुदान दिता. तेभायर हो फंड संजय स्कुलाच्या खासा भुरग्यांखातीर वापरून तांका मुख्य प्रवाहात हाडप, खासकरून शिक्षण यंत्रणेत.

राज्यात अदिक अर्थीक संसाधन जमोवपाखातीर राष्ट्रीय बचत संघटणेच्या पीपीएफ, एमपीकेबीव्हाय, आनी एसएएस येवजणेखाला ल्हान बचत एजंटांच्यो नेमणूको केल्यात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संतोष कुंडईकर
संचालक - ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय
person_ic
नामो
ल्हान बचत आनी
लॉटरी संचालनालय
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर,
आल्तिन, पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२३८६४
+९१ ८३२ २४३२६५८
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३२६६०
APPLICATION FOR RENEWAL OF MPKBY AGENCY
English (12 KB) download
APPLICATION FOR RENEWAL OF SAS AGENCY
English (12 KB) download
CLAIM APPLICATION FOR PRIZE OF THE GOA STATE LOTTERIES
English (19 KB) download
DECLARATION – FORM ( To be furnished by the PPF Agent along with the application)
English (15 KB) download
FORMAT OF AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED BY WINNERS (DULY ATTESTED BY NOTARY PUBLIC) ALONG WITH RESPECTIVE CLAIM FORMS
English (14 KB) download
APPLICATION FOR PPF AGENCY
English (63 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्रीमती. शर्मिला एस.वेर्णेकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
मुखेल कारकून


address
ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय ,
सेरा बिल्डिंग, ऑल इंडिया रेडिओ लागी,
अल्तिनो,पणजी,गोंय
४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२३८६४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३२६६०
Profile Pic
श्री राजेश व्ही. महाले
भौशीक म्हायती अधिकारी
सहसंचालक (लेखा)


address
ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय ,
सेरा बिल्डिंग, ऑल इंडिया रेडिओ लागी,
अल्तिनो,पणजी,गोंय
४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२३८६४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३२६६०
Profile Pic
श्री संतोष कुंडईकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण
संचालक


address
ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय ,
सेरा बिल्डिंग, ऑल इंडिया रेडिओ लागी,
अल्तिनो,पणजी,गोंय
४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२३८६४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३२६६०

For more details :Right To Information New Link