Top

ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती

राज्य लॉटरीचे आयोजन, कामकाज आनी उर्बा दिवपाखातीर 23.02.1995 क राज्य लॉटरी संचालयाची थापणूक केली. 01.04.2006 ह्या दिसासावन, ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय ह्या संघटणेखाला राष्ट्रीय बचत संघटणेचे राज्य लोटरी खात्यात विलीनीकरण केले.

लोटरी (नेम) कायदो, 1998 वाच्या कलम 12 खाला दिल्ल्या अधिकारांचो उपेग करुन, गोंय सरकारान गोंय लॉटरी (नेम) कायदो 2003 आनी गोंय संगणीकृत नेटवर्क लॉटरी, 2003, तयार करून कायद्यांचे पालन सुरु केले.

सरकारान 7 मे, 2010 हे तारखेक एक राजपत्रीय अधिसुचोवणी क्रमांत. जेएस(बीयुडी)।32।2010 काडून गोंय राज्याची लॉटरी चलोवपाखातीर मेसर्स सुगाल अँड दामानी एन्टरप्रायजेस प्रायव्हेट लिमेटडाक एकमात्र एजंट नेमुन, सरकारान 10.05.2010 हे तारखेसावन ऑनलायन लॉटरी सुरु केली. ह्या लॉटरीचे निकाल खबरापत्र, सरकारी अधिकृत पत्रक आनी खात्याचे www.goastatelotteries.gov.in. ह्या संकेतथळाचेर प्रसिध्द करतात. येवजणेंत वेळा वेळान जाल्लो बदल सरकारी अधिकृत पत्रकांतल्यान जाहीर करतात.

हे खाते भौशीक मजत संस्थेक (प्रोव्हेदोरीया) उत्तर आनी दक्षिण गोंयातले आश्रम, गरीबांक, पिडितांक, वृद्धाश्रमांचे वेवस्थापन आनी साबार कल्याणकारी येवजणो लागू करपाखातीर अर्थीक अनुदान दिता. तेभायर हो फंड संजय स्कुलाच्या खासा भुरग्यांखातीर वापरून तांका मुख्य प्रवाहात हाडप, खासकरून शिक्षण यंत्रणेत.

राज्यात अदिक अर्थीक संसाधन जमोवपाखातीर राष्ट्रीय बचत संघटणेच्या पीपीएफ, एमपीकेबीव्हाय, आनी एसएएस येवजणेखाला ल्हान बचत एजंटांच्यो नेमणूको केल्यात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
Shri Meghanath Porob
Director - Directorate of Small Savings & Lotteries
person_ic
नामो
ल्हान बचत आनी
लॉटरी संचालनालय
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर,
आल्तिन, पणजी, गोंय. पीन - 403001
person_ic
दूरध्वनी
+91 832 2423864
+91 832 2432658
person_ic
फॅक्स
+91 832 2432660
person_ic
ईमेल
APPLICATION FOR RENEWAL OF MPKBY AGENCY
English (12 KB) download
APPLICATION FOR RENEWAL OF SAS AGENCY
English (12 KB) download
CLAIM APPLICATION FOR PRIZE OF THE GOA STATE LOTTERIES
English (19 KB) download
DECLARATION – FORM ( To be furnished by the PPF Agent along with the application)
English (15 KB) download
FORMAT OF AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED BY WINNERS (DULY ATTESTED BY NOTARY PUBLIC) ALONG WITH RESPECTIVE CLAIM FORMS
English (14 KB) download
APPLICATION FOR PPF AGENCY
English (63 KB) download
Profile Pic
Smt. Sharmila S. Verenkar
Assistant Public Information Officer
Head Clerk


address
Directorate of Small Savings & Lotteries,
Serra Building, Near All India Radio,
Altinho, Panaji, Goa
Pin:403001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2423864
pio_fax_icon
+91 832 2432660
Profile Pic
Smt. Radha D. Naik
Public Information Officer
Joint Director (Accounts)


address
Directorate of Small Savings & Lotteries,
Serra Building, Near All India Radio,
Altinho, Panaji, Goa
Pin:403001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2423864
pio_fax_icon
+91 832 2432660
Profile Pic
Shri Meghanath Porob
First Appellate Authority
Director


address
Directorate of Small Savings & Lotteries,
Serra Building, Near All India Radio,
Altinho, Panaji, Goa
Pin:403001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2423864
pio_fax_icon
+91 832 2432660

For more details :Right To Information New Link