Top

रानां खात्या विशीं

कितल्याशाच क्षेत्रांनी गोंयच्या लोकांखातीर वावुरपाचो हांवेस रानां खात्याचो आसा. रानां खात्याचो गोंयांतल्या रानांचे संरक्षण करपाचो मुखेल उद्देगश आसा. दर वर्सा खाते व्यक्तींक, कंपन्यांक, शाळांक, पंचायतींक आदि, आपल्या वाठारांत झाडा रोवची म्हूण व्हडा संख्येन रोपे वांट्टात.

वन्यजीवांचे रक्षण हो आनीक एक म्हत्वाचो वाठार जय खात्याची मुखेल भुमिका आसा. ताका लागून वनस्पती आनी जीवांनी भरिल्ले अस्तंत घाटाक सगळ्यांत चड संरक्षण मेळटा. राज्यांतली भरिल्ली जैवविविधताय आनी रानांची निसर्गीक सोबीतकाय लोकांनी पळोवची आनी ताची तोखणाय करची म्हूण रानां खात्यान वन्यजीव वा पर्यावरणीय पर्यटनाचो प्रसार करपा खातीर कितलीशीच पावलां उबारल्यात.

उद्देश

रानांचे वेवस्थापन करपाविशी मुखेल उद्देश अशें आसात-

  • पर्यावरणीय स्थिरताय आनी समतोल आनी वाठारांत पर्यावरणीय समतोल तिगोवन दवरप
  • जैवविविधता आनी अनुवंशीक संसाधनाच्या संरक्षणाखातीर वनस्पती आनी जीवांचे वेगवेगळे प्रकार आशिल्ल्या निसर्गीक रानांचे संरक्षण करप.
  • उदकग्रहण भागांत माती धुप आनी वनोन्मुलन तपासून माती आनी उदकां स्त्रोतांचे रक्षण
  • जळोव, खावड, बिगर लाकडी रानां उत्पादन आनी ल्हान लाकूडांची थळाव्या लोकांची आवश्यक गरज पुराय करप आनी तांचे हक्क आनी पात्रतायेचे रक्षण करप
  • निसर्गीक तरेन झाडा जाता तांचेर परिणाम करनासताना बेगीन व्हड जावपी उपलब्द आशिल्ली झाडा रोवन कमी जाल्ल्या आनी दर्जो खालावल्ल्या रानांची उत्पादन क्षमता वाडोवप
  • लोकांच्या सहकार्यान पडींग आनी दर्जो देविल्ल्या वाठारांत वनीकरण
  • रानां वाठारांत अतिक्रमणा जाल्या काय ताचेर नदर दवरप
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सुभाष चंद्र, आयएफएस
प्रधान मुख्य रानां संरक्षक
person_ic
नामो
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४९२५२१ +९१ ८३२ २४९२५३३ +९१ ७७९८९८६१००
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४९२५२७
person_ic
ईमेल
pccf[hyphen]fore[dot]goa[at]gov[dot]in

आदेश आनी परिपत्रक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर:हांगा क्लिक करा

पळोवपा खातर :हंगा क्लीक करात

Name/Designation
उप वनसंरक्षक
जन माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक
वन्यजीव आणि पर्यावरण-पर्यटन (उत्तर)
पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfwlnorth[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2229701
pio_fax_icon
0832-2422864
Name/Designation
प्रथम अपील प्राधिकरण


address
वनसंरक्षक (वन्यजीव आणि पर्यावरण पर्यटन),
जुंनता हाऊस,
पणजी-गोवा
contact details
pio_email_icon
cofwl[hyphen]fore[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2422864
pio_fax_icon
0832-2422261
Name/Designation
सहाय्यक वनसंरक्षक,सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी
सहाय्यक वनसंरक्षक
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
उत्तर गोवा विभाग
फोंडा -गोवा
contact details
pio_contact_icon
0832-2312095
pio_fax_icon
0832-2312095
Name/Designation
उप वनसंरक्षक
जन माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
उत्तर गोवा विभाग
फोंडा -गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfnorth[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2312095
pio_fax_icon
0832-2312095
Name/Designation
सहाय्यक वनसंरक्षक
सहाय्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक
वन्यजीव आणि पर्यावरण-पर्यटन (उत्तर)
जुंनता हाऊस,पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
0832-2229701
pio_fax_icon
0832-2422864
Name/Designation
उप वनसंरक्षक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
कार्य योजना
फोंडा -गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfwp[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2319720
pio_fax_icon
0832-2319720
Name/Designation
सहाय्य वनसंरक्षक
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
कार्य योजना
फोंडा -गोवा
contact details
pio_contact_icon
0832-2319720
pio_fax_icon
0832-2319720
Name/Designation
उप वनसंरक्षक
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
सामाजिक वनीकरण,
पार्क्स आणि गार्डन डी
फोंडा -गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfst[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2312009
pio_fax_icon
0832-2312009
Name/Designation
उप वनसंरक्षक/सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
माती संरक्षण,
ढवळी,फोंडा-गोवा.
contact details
pio_email_icon
dcfsc[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2312793
Name/Designation
मुख्य लिपी
सहाय्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
सामाजिक वनीकरण,
पार्क्स आणि गार्डन डी
फोंडा -गोवा
contact details
pio_contact_icon
0832-2312009
pio_fax_icon
0832-2312009
Name/Designation
लेखापाल
सहाय्यक. सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
माती संरक्षण,
ढवळी,फोंडा-गोवा.
contact details
pio_email_icon
dcfsc[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2312793
Name/Designation
उप-वनसंरक्षक
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
उप-वनसंरक्षक,
वन्यजीव आणि पर्यावरणीय विभाग (दक्षिण)
आके,मडगांव-गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfwlsouth[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2756980
pio_fax_icon
0832-2756980
Name/Designation
सहाय्य वनसंरक्षक
सहाय्य लोकशाही माहिती अधिकारी


address
उप-वनसंरक्षक,
वन्यजीव आणि पर्यावरणीय विभाग (दक्षिण)
आके ,मडगांव-गोवा
contact details
pio_contact_icon
0832-2756980
pio_fax_icon
0832-2756980
Name/Designation
सहाय्य वनसंरक्षक
सहायक माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
संशोधन आनी उपयोग,
आके ,मडगांव-गोवा
contact details
pio_contact_icon
0832-2750099
pio_fax_icon
0832-2750099
Name/Designation
उप वनसंरक्षक
जन माहिती अधिकारी


address
उप वनसंरक्षक,
संशोधन आनी उपयोग,
आके ,मडगांव-गोवा
contact details
pio_email_icon
dcfru[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
0832-2750099
pio_fax_icon
0832-2750099
Name/Designation
उप-वनसंरक्षक
वन मुख्यालय
सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
dcfhq[hyphen]forest[dot]goa
[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४२४३५२
pio_fax_icon
०८३२-२४९२५२७
Name/Designation
सहाय्यक वनसंरक्षक कायदेशीर सेल
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४९२५२१
०८३२-२४९२५३३
pio_fax_icon
०८३२-२४९२५२७

For more details :Right To Information