Top

राज्य सैनिक मंडळ खात्या विशीं

जून 1967क गोंय राज्य सैनिक मंडळाची थापणूक जाली. खात्याची एक विभाग म्हूण सचिवालयांत थापणूक करून आनी गृह खात्याखाला ताचे प्रशासन चलता. त्यावेळार आदले सैनिक आनी तांचेर निंबून आशिल्ले आनी विधवां धरून तांची जनसंख्या 600 आशिल्ली. सद्याक आदले सैनिक तांच्यो विधवां आनी तांचेर निंबून आशिल्ल्यांची जनसंख्या 8000 वयर पावल्या.

सचीवाचे पद, राज्य सैनिक मंडळ तयार करून, 1985त जिल्लोधिकारी इमारतीत स्वतंत्र कार्यालयाची थापणूक केली.

3 नोव्हेंबर 1998 ह्या दिसा, राज्य सैनिक मंडळाच्या कार्यालयाची पुनर्रचणूक सैनिक कल्याण खात्याच्या रूपांत केली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री मेजर वेणुगोपाल नायर
सचीव
person_ic
नामो
सैनिक कल्याण खाते
ग्रावंड फ्लोर, जिल्लोधिकारी इमारत,
पणजी- गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२७१३८
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२७१३८
person_ic
ईमेल

For more details :Department website for Rajya Sainik Board. New Link

Schemes
English (10 KB) download
Appendix ‘B’
English (8 KB) download
Appendix ‘C’
English (7 KB) download
Appendix ‘D’
English (5 KB) download
Appendix ‘E’
English (6 KB) download
Appendix ‘F’
English (5 KB) download
Profile Pic
अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सैनिक कल्याण खाते
तळमजलो, जिल्लोधिकारी इमारत,
पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७१३८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२७१३८
Profile Pic
सचीव
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सैनिक कल्याण खाते
तळमजलो, जिल्लोधिकारी इमारत,
पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७१३८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२७१३८
Profile Pic
विशेश सचिव(गृह)
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
सचीवालय,
पर्वरी, गोंय


For more details :Right To Information New Link