Top

राजभास विशी

प्रस्तावना

राजभास कायदो १९८७ चालीक लावचो आनी राज्यातल्या भाशांचे उदरगती खातीर येवजण्यो चालीक लावपा खातीर गोंय सरकारान २००४ वर्सा राजभास संचालनालय स्थापन केल्ले. सरकाराच्या धोरणा प्रमाण ह्या संचालनालयान तेन्नाच्या गोंय दमण आनी दिव संघप्रदेशाची कोंकणी ही राजभास म्हूण घेतली आनी ते प्रमाण गोंय, दमण आनी दिव राजभास कायदो, १९८७ (१९८७ कायदो ५) संघप्रदेश सरकार कायदो, १९६३(१९६३केंद्रीय कायदो २०) च्या ३४ कलमा खाला तयार केलो. कोंकणी राजभास आसतली आनी मराठी भाशेचो सगळ्या वा खंयच्याय अधिकृत कामां खातीर वापर जातलो अशें राजभास कायदो, १९८७ स्पश्ट करता. २०-०८-१९९२ह्या भारतीय संसदेन भारतीय संविधानात ७८ वी दुरूस्ती करून कोंकणीक भारतीय संविधानाच्या परिशिश्टांत आस्पावीत केली.

संचालनालयाचे कार्य

  • वेगवेगळ्या सरकारी खात्याकडल्यान मेळिल्ले दस्तावेजांचे इंग्लीशीतल्यान कोंकणीत, मराठींत आनी उरफाटे अनुवाद करपाचें काम राजभास संचालनालय करता आनी तातूंत आमंत्रण कार्ड, सिटिझन चार्टर, उदरगत येवजण्यो, विधानसभा अधिवेशन प्रस्न आदिंचो आस्पाव आसा.
  • ते शिवाय, संचालनालयान अनुवादकांचो एक पंगड घडयला आनी ते इंग्लीशीतल्यान कोंकणी, मराठी, हिंदी आनी पुर्तुगेज भाशा आनी उरफाटे अनुवाद करपाचें काम करता.
  • प्रशासन, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र आनी वनस्पतीशास्त्र ह्या विशयात कोंकणी भाशेंत शब्दावळ / परिभाशा तयार करपाचो प्रकल्प ह्या संचालनालयान हातांत घेतला आनी कोंकणी भाशेंतल्यान प्रशासकी परिभाशा तयार करपाचें काम सध्या चालू आसा.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती मेघना शेटगावकर
संचालक, राजभास संचालनालय
person_ic
नामो
पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज
पणजी - तिसवाडी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
+९१ ९९२३२४५६०३
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२००७१
Profile Pic
श्रीमती मेघना शेटगावकर
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज
पणजी - तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
Profile Pic
कु.स्नेहा स सबनीस
कनिष्ठ अनुवादक कोंकणी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१ली लिफ्ट,५ वो माळो,
जुंनता घर,पणजी,
तिसवाडी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
Profile Pic
श्री पराग ड पार्सेकर
कनिष्ठ अनुवादक मराठी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१ली लिफ्ट,५ वो माळो,
जुंनता घर,पणजी,
तिसवाडी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
Profile Pic
श्री पैट्रिक डिसोझा
उच्च श्रेणी कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१ली लिफ्ट,५ वो माळो,
जुंनता घर,पणजी,
तिसवाडी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
Profile Pic
श्रीमती. नेफा एफ. ई सिल्वीरा
कनिष्ठ लघुलेखनकार
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१ली लिफ्ट,५ वो माळो,
जुंनता घर,पणजी,
तिसवाडी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
Profile Pic
श्री अनिल एच. सावंत
सहाय्यक संचालक(कोंकणी/मराठी)कार्यालयाचे मुखेली
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
१ली लिफ्ट,५ वो माळो,
जुंनता घर,पणजी,
तिसवाडी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२००७१

For more details :Right To Information New Link

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो

कामगिरीचे अर्थसंकल्प 2010-2011
English (48 KB) download
कामगिरीचे अर्थसंकल्प 2012-2013
English (50 KB) download
राजभास विशी कायदो
English (547 KB) download
राजभास विशी प्रकाशनाखातर असलेली येवजण्योचो अर्ज
English (547 KB) download